תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 28/2018

ביטול עמדה חייבת בדיווח

יגאל רופא יגאל רופא

הרינו להביא לידיעתכם כי בהתאם להודעת רשות המסים מיום 20.9.2018, עמדה חייבת בדיווח מספר 12/2017 בעניין החבות במע"מ בגין פעילות בעלת מאפיינים עסקיים בשוק ההון – בטלה.
 
כזכור, במסגרת רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת המס 2017 נכללה, בין היתר, עמדה מספר 12/2017.

עניינה של עמדה זו היא בחובת הדיווח לעניין:
"פעילות של קניה ומכירה של ניירות ערך ומסמכים סחירים אחרים, הנעשית על ידי יחיד או על ידי חבר בני אדם עבור עצמם, ואשר הינה בעלת מאפיינים עסקיים כפי שהוכרו בהלכה הפסוקה..."

בהודעתה של רשות המסים מיום 20.9.2018, שכותרתה "ביטול עמדה חייבת בדיווח מספר 12/2017 בנושא מע"מ", נאמר כי:
"... עמדה חייבת בדיווח מספר 12/2017 עניינה פעילות בעלת מאפיינים עסקיים בשוק ההון. הרינו להודיע בזאת, כי לאור בחינה נוספת של מאפייני התחום האמור, ונוכח הוראות סעיף 67ד לחוק מע"מ, הוחלט על ביטול עמדה חייבת בדיווח מספר 12/2017"


נציין, כי לא ברור האם מהודעה זו בדבר ביטול העמדה החייבת בדיווח, ניתן ללמוד על שינוי בעמדתה הכללית של רשות המסים בנושא החבות במע"מ על רווחים בשוק ההון