תמונה של אילוסטרציה
הערכות לקראת תום שנת המס 2022

הערכות לקראת תום שנת המס 2022

שנת 2022 היתה בעלת מאפיינים יחודיים ביחס לשנות המס הקודמות, שנה זו לוותה בירידות משמעותיות בשוק ההון לאחר שנים של שגשוג, כמו כן, התאפיינה השנה בעלייה משמעותית בשיעור האינפלציה במשק העולמי והמקומי, דבר שהביא את הבנקים המרכזיים של מדינות העולם להעלות את שיעורי הריבית, לאחר שנים רבות שהתנהלנו בסביבה של ריבית אפסית. שינויים אלו ועוד רבים אחרים במהלך שנת 2022 והמגמות הצפויות בשנים הבאות מחייבות אותנו להיערכות מתאימה.

להלן מספר דגשים להיערכות במסים לקראת תום שנת המס 2022:

 1. השלמה להפקדות לקופות עד לתקרות המותרות

קופות הגמל וההשתלמות מאפשרות ליחידים ליהנות מאפשרות ליהנות מהטבות מס הן במועד ההפקדה לקופות והן בפטור ממס על הרווחים הנצברים בקופות, בכפוף לכללים.

 

 1. לוודא כי כל תשלומי המס שולמו על מנת להימנע מתשלום נוסף ריבית והצמדה
 • לבצע חישוב פרפורמה של ההכנסה החייבת לשנת 2022 ולבחון אם תשלום המקדמות במהלך שנת 2022 מכסה את המס על ההכנסה החייבת. במידה וסכום המקדמות ששולם אינו מספיק, מומלץ לבחון השלמת החסר עד תום חודש ינואר 2023, וזאת על מנת להימנע מתשלום נוסף של ריבית והצמדה (ריבית מס הכנסה עומדת על שיעור של 4% שנתי אליה יום להוסיף הפרשי הצמדה, וכאמור שיעור עליית המדד היה משמעותי בתקופה זה ולכן יכול להביא לתוספת משמעותית לחוב).
 • תשלום מקדמות על חשבון רווח הון במהלך השנה – כעקרון תוך 30 יום ממועד אירוע המס יש לשלם מקדמה, אולם אם המקדמה לא שולמה יש לשלם בהקדם על מנת להימנע מתשלום ריבית והצמדה נוספים.
 • דיווח עד 31 בינואר 2023, על מכירת ניירות ערך נסחרים בבורסה שמהם לא נוכה מס במקור, בגין מכירות שבוצעו מחצית שנייה של השנה (החל מ- 1 ביולי 2022 ועד 31 בדצמבר 2022).
 • במסגרת בדיקת חבות תשלום המקדמות - לא לשכוח לכלול את מענקי הקורונה (ככל שהיו כאלו שהתקבלו בשנת 2022) או לחילופין דרישה להחזר מענקי קורונה
 • השלמת חובות לרשויות ביטוח לאומי
 • תשלום חובות בגין הוצאות עודפות

 

 1. לבחון הקדמת הוצאות על בסיס מזומן
 • לעצמאים וחברות הפועלות על בסיס מזומן, במידת האפשר והמותר. בהקשר זה יש לתת את הדעת לסיווג הוצאה בין הוצאה שוטפת לבין השקעה הונית (לדוגמא רכישת ציוד, שאינה הוצאה שוטפת ותופחת לאורך חיי הנכס באמצעות הפחת).

 

 1. בחינת אפשרות ליצירת הפסדים בשוק ההון וקיזוז הפסדי הון שוטפים מניירות ערך כנגד הכנסות מריבית ודיבידנד מניירות ערך
 • לבחון הפסד גלום בנכסים נסחרים בבורסה ו/או נכסים פרטיים (לרבות, פירוק, מכירה)
 • לבחון קיזוז הפסדי הון מול הכנסות הוניות ממקורות נוספים, כגון: שבח מקרקעין, רווח הון שמקורו באופציות לעובדים תחת סעיף 102 לפקודה במסלול הוני
 • לבחון שינוי סיווג ההכנסה להכנסה הונית
 • לבחון היבטי מס בדרישת הוצאות ריבית במכירת ני"ע
 • לבחון רווחי / הפסדי הון בתחום המטבעות וירטואליים (קריפטו)

 

 1. הפסד מחוץ לישראל – הכנסה פסיבית (שאינה הכנסה מעסק או משלח יד) – סעיף 29 לפקודה

הפסד מחוץ לישראל שאם היה הכנסה היה נחשב להכנסה פסיבית  (לא הכנסה מעסק או משלח יד), יקוזז כנגד הכנסה פסיבית מחוץ לישראל

הסעיף חל על הכנסה שאינה הכנסה מעסק או משלח יד:

 • ריבית
 • הפרשי הצמדה
 • דיבידנד
 • מדמי שכירות
 • תמלוגים
 • הפסד מהשכרת בניין שמקורו בפחת ניתן לקזז גם כנגד רווח הון ממכירת הבניין

דגשים מה לעשות:

 • לבחון הפסדים מחו"ל ואם ניתן לקזז
 • לבחון אם ניתן לשונות סיווג של הכנסות על מנת שיחשבו להכנסה פסיבית, ככל ונדרש לביצוע קיזוז.
 • יודגש כי הפסד פסיבי לא כולל הפסד הון בחו"ל

 

 1. לאור אינפלציה גבוהה בשנת 2022 - יש לוודא כי יתרות זכות של בעלי המניות צמודה למדד (הצמדה למדד פטורה ממס)

לשים לב לתקנה 11 לתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח), תשס"ז-2006

"תשלום מחברה משפחתית לנישום, שנדרש על ידה כהוצאה בשנת מס, ושיצר באותה שנת מס הפסד לחברה, הנחשב כהפסדו של הנישום, בסכום שלא פחת מ-500,000 שקלים חדשים; לענין פסקה זו, "חברה משפחתית" ו"נישום" – כמשמעותם בסעיף 64א לפקודה;

דגש מה לעשות:

לבחון אם הוראות התקנה מתקיימות ונדרש לצרף טופס דיווח לגבי הטבה זו במסגרת דוח המס.

 

 1. לבחון יתרות בעל שליטה בחברת מעטים בהתאם להוראות סעיף 3(ט1) לפקודה

חברת מעטים - חברה בשליטה של עד 5 בעלי מניות. ככלל, קרובי משפחה יחשבו לבעל מניות אחד.

סעיף 3(ט1) לפקודה חל כאשר:

 • משיכת כספים מהחברה – לרבות הלוואה ובעמדת בטוחה וערבות לטובת בעל השליטה (מוחרג משיכה שלא עלתה ביום כלשהו בשנת המס מעל 100 אלף ₪)
 • שימוש בנכס של החברה – דירה שעיקר השימוש בה לצרכים פרטיים, תכולת דירה, חפצי אומנות ותכשיטים, כלי טייס ושייט שעיקר השימוש בהם לצרכים פרטיים.

מהו מועד החיוב:

 • במשיכת כספים – בתום שנת המס לאחר שנת המס שבה נמשכו הכספים.
 • בהעמדת נכס – בתום שנת המס שבה הועמד הנכס.
 • עד למועד החזרת הכסף או הנכס נדרש לחייב את בעל המניות המהותי בריבית לפי סעיף 3(ט) לפקודה
 • מדרג החיוב, יהיה כדלהלן: 1) תחילה ההכנסה תסווג כדיבידנד 2) במידה והחברה לא יכולה לחלק דיבידנד ומתקיימים יחסי עובד מעביד עם בעל השליטה, אז ההכנסה תסווג כשכר 3) אחרת הכנסה מעסק או משלח יד
 • לתשומת ליבכם כי הסעיף מאפשר להלוות כספים לחברה אחרת של אותו בעל שליטה במידה וההלוואה הינה לתכלית כלכלית, ובתנאי שהחברה המקבלת אינה חברה "שקופה". נדרש להכין הסכם הלוואה מסודר, ההלוואה תישא ריבית ויקבעו מועדים לפירעון.

 

 1. סעיף 77 לפקודה – חיוב חברה לחלק דיבידנד

סעיף 77 לפקודה חל על:

 • חברת מעטים לא חילקה דיבידנד בשיעור של 50% מרווחיה לשנת מס.
 • רווחיה הנצברים עולים על 5 מיליון ₪
 • הבדיקה תעשה 5 שנים לאחר תום שנת המס
 • ויכולה לחלק את הרווחים הנצברים כדיבידנד מבלי לפגוע בסולובנטיות של החברה ופיתוחו של עסקה
 • לאחר קבלת אישור ועדה
 • חיוב לחלק דיבידנד
 • עד 50% מרווחיה לשנת המס (בכפוף להשארת עודפים שלא יפחתו מ 3 מיליון ₪)

דגשים מה לעשות:

 • לבחון יתרת עודפים בכל שנה
 • לבחון חלוקת דיבידנד של 50% מרווחיה לאותה שנה
 • להשקיע את העודפים בנכסים שאינם נזילים, לדוגמא נדל"ן
 • לבצע תיעוד לצרכים הכלכליים לכספים הזמינים של העסק ומדוע לא בוצע/מבוצעת חלוקה

 

 1. חיוב דמי ניהול בקבוצת חברות

תקנה 2 לתקנות מס הכנסה (תכנון מס החייב בדיווח), תשס"ז-2006

תשלום מאדם לקרובו בסכום כולל של 2 מיליון שקלים חדשים לפחות בשנת מס בשל ניהול, אם בעקבות התשלום פחת סכום המס שהיה משתלם על התשלום האמור אלמלא הועבר לקרוב בשל

דגש מה לעשות:

לבחון אם הוראות התקנה מתקיימות ונדרש לצרף טופס דיווח לגבי הטבה זו במסגרת דוח המס

 

10. בחינת קיזוז הפסד מעסק

הפסד שוטף מעסק ניתן לקזז כנגד כל מקור הכנסה                 

דגש מה לעשות:

 • לבחון האם נוצרו רווחים הוניים מולם ניתן לקזז
 • אצל יחידים, לבחון כדאיות קיזוז הפסד מעסק (מגן מס בשיעור שולי) מול רווח הון בשיעור מס מיוחד.
 • לבחון מה המקור של ההפסד העסקי
 • בחינה לקיום ירידת ערך מלאי וביצוע הפרשות (יש לבחון עמידה בהלכת ארקיע)
 • לבחון השמדת מלאי – תוך עמידה בדרישות רשות המסים, לרבות הודעה מראש לפקיד השומה.
 • הכרה בחובות אבודים כהוצאה – סעיף 17(4).

 

11. התייחסות לזיכוי חו"ל ואפשרות שימוש בזיכוי חו"ל (ניכוי במקור מריבית, דיבידנד והכנסות אחרות) – בהתאם לסלים ועמדת רשות המסים.

12. תושב חוזר/תושב חוזר ותיק/ תושב ישראל לראשונה – סיום תקופת הפטור והטבות המס – הכנות לשנה האחרונה

 13. בחינת חובת דיווח על הכנסות בידי קבלן בונה (טופס 4) ובידי קבלן מבצע (ביצוע של 25% מהפרויקט).

14. הודעה על יישום תקנות דולריות – נדרש להגיש הודעה לפקיד השומה עד 30 בינואר בשנה העוקבת

15. תשלומים לתושב חוץ (תשלום בפועל ו/או העברת סכום הניכוי במקור לרשות המסים) – בהתאם להוראות סעיף 18(ה) לפקודה על מנת שניתן יהיה לדרוש את ההוצאה בשנת המס.

16. תשלומים לבעל שליטה (תשלום או דיווח וניכוי במקור) בהתאם להוראות סעיף 18(ב) לפקודה - על מנת שיתאפשר לחברה לדרוש את ההוצאה בשנת המס

17. לבחון האם החברה נדרשת ייחוס הוצאות להכנסות פטורות (לדוגמא - דיבידנד פטור) בהתאם להוראות סעיף 18(ג) לפקודה.

18. לבחון ביצוע שינוי מבנה בהתאם להוראות סעיף 104א – העברה של נכסים לחברות

 • שינוי מבנה במסגרת סעיף 104א' (וגם בסעיף 104ב' על ידי במספר בעלים בנכס), ניתן לביצוע כהצהרה לרשות המסים ואינו חייב קבלת החלטת מיסוי. מועד העברה יקבע על ידי המעביר.
 • יש להגיש דיווח לרשות המסים תוך 30 ימים ממועד העברה.

19. לבחון תקרות הכנסה של עוסק פטור – לשנת 2022

 • מחזור בהיקף של 102,292 ₪

 

קרן פרקש

מנהלת פיתוח עסקי

טל': 03-7106650
Keren.Farkash@il.gt.com