article banner
שאלות ותשובות בנושא - מיסוי נדל"ן

שאלות ותשובות - בנושא מיסוי נדל"ן

מתוך שאלות שנשאלו בהרצאה בכנס מסים ועסקים 2022

ביום רביעי ה3.11.21 בכנס המסים והעסקים שקיימנו רו"ח יגאל מנשרוב, דירקטור בכיר במחלקת מסים העביר הרצאה על מיסוי נדל"ן. ריכזנו שאלות שנשאלו בכנס והתשובות בגינן, להלן:

שאלה: האם כל מקרה של מתן הלוואה לחברה קשורה צריך להיבחן בהיבט האפשרות לקיזוז הוצאות המימון שנבעו מהן?

תשובה: ההמלצה היא לבחון את מכלול מבנה המימון של הנישום ובהתאם לבחון כיצד לרשום את ההלוואה בין הצדדים.

שאלה: מעניין לדעת שאפשר לדרוש הפסד הון בגין מתן הלוואה לחברה קשורה. האם לדעתכם ניתן לדרוש הפסד שכזה גם במידה ולא עומדים במלא התנאים שנקבעו בפסיקה.

תשובה: להערכתנו ניתן לבחון כל מקרה לגופו ובהתאם לבחון אם תחת עובדות המקרה הספציפי יהא ניתן ליישם את תוצאות פס"ד רחובות הירוקה.

שאלה: חברה רכשה נדלן שרשמה אותו כרכוש קבוע וכעבור שלוש שנים ולאור הגאות בבנייה הרוויה בוחנת את שינוי היעוד שלה. האם שינוי היעוד יהא חייב במס?

תשובה: מאחר וטרם חלפו ארבע שנים ממועד הרכישה שינוי היעוד לפני שיחלפו ארבע שנים לא יהווה אירוע מס. נדרש רק להודיע למיסוי מקרקעין בדבר שינוי הייעוד.

שאלה: יש לי קרקע שקבלתי בירושה שנרכשה בשנות השבעים שכיום יש עליה זכויות לבנייה נוספות. האם עדיף למכור את הקרקע כמו שהיא או לנצל את זכויות הבניה ולמכור את הדירות שיבנו על הקרקע.

תשובה: מדובר בסוגיה מורכבת שיש לבחון באופן פרטני אולם ככלל, מכירת הקרקע תהיה כביכול חייבת במס שיעור גבוה יותר מאחר מכירת הדירות שיבנו אולם צריך לשים שבמידה והדירות ייבנו בסמוך לסיום הבניה יכולה לעלות טענה מצד רשויות המס כי המכירה עולה לכדי הכנסה מעסק ואז יחול מס גבוה יותר של עד 47% וכן, יחול חיוב בביטוח לאומי ובמקרים מסוימים אפשר כי המכירה תהיה חייבת אף במס ערך מוסף.

שאלה: אנחנו זוג בשנות ה- 80 של חיינו ויש בבעלותנו 6דירות מגורים וקרקע פרטית שניתן לבנות עליהן דירות. רצינו לדעת אם יש משמעות אם ההעברת הנכסים בירושה או במתנה כיום יכולה לשנות את תוצאות המס.

תשובה: במקרים מסוימים העברת הדירות לדור הבא במתנה כבר כעת יכולה לשנות את תוצאות המס בעתיד. אנשים רבים פונים אלינו בבחינת סוגיה זו על מנת לבחון את מכלול ההיבטים הרלוונטיים.

צור קשר

רו"ח יגאל מנשרוב, דירקטור בכיר
מחלקת מסים

טל': 03-7106689
Igal.Manasherov@il.gt.com