article banner
מבזק מס 5/2021

פחת מואץ בעקבות נזקי האלימות בסבב הלחימה האחרון

נבקש להביא לידיעתכם כי ביום 9 ביוני 2021 אישרה ועדת הכספים של הכנסת את טיוטת תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד ששימש בעסק שניזוק ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי ערבי בחודש מאי 2021) (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (להלן: "התקנות") המעניקות פחת מואץ בשיעור 100% על ציוד שנרכש חלף נכס אשר ניזוק באירועי האלימות שהתרחשו ברחבי ישראל בתקופה שמיום 10.5.2021 ועד ליום 21.5.2021 (להלן: "התקופה הקובעת").

התנאים הקבועים בתקנות הינן, כדלקמן:

  1. המנהל החליט שמדובר בנישום שזכאי לפיצוי בעד נזק שנגרם לגופו של נכס עקב מעשה אלימות בתקופה הקובעת לפי תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (פיצויים בשל פגיעה ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי), התשע"ה-2014.
  2. הנזק גרם להפסקת פעילות בעסק לתקופה של 7 ימים או יותר.
  3. הנישום רכש ציוד כהגדרתו בסעיף 35 לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961 חלף הנכס שנגרם לו הנזק והוא זכאי בגינו לניכוי בעד פחת (להלן: "הציוד").
  4. העלות המצטברת של כל הציוד שהנישום תבע בעדו פחת מואץ על-פי התקנות אינה עולה על 1,000,000 ש"ח.
  5. יום הרכישה של הציוד היה בתקופה שתחילתה ביום 10.5.2021 וסיומה ביום 31.12.2021.
  6. הציוד החל לשמש בישראל בייצור הכנסה בתוך 6 חודשים מיום רכישתו.
  7. הציוד מופעל בישראל.
  8. סייגים לתחולה:
   • אין מדובר בציוד שנרכש מקרוב כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה ("קרוב").
   • ברכישה ללא תמורה.
   • ברכישה לפי סעיף 85 לפקודה.
   • ברכישה שחלו הוראות חלק ה2 לפקודה.
  9. תנאים נוספים:
   • שיעור הפחת של 100% נתון לבחירתו של הנישום ובלבד שסך כל הפחת שיינתן לציוד, לפי הוראות כל דין, לא יעלה על מחירו המקורי.
   • במכירת ציוד לקרוב לאחר שנתבע בעדו פחת מואץ, בתוך ארבע שנים מיום רכישתו, המחיר המקורי של הציוד בידי הרוכש-הקרוב יהיה אפס.

יצוין, כי על פי דברי ההסבר לתקנות הפחת המואץ אינו תחליף לפיצוי כלשהו לפי חוק מס רכוש.

לצפייה בטיוטת התקנות לחץ/י כאן.

צור קשר

רו"ח יגאל מנשרוב, דירקטור
מחלקת מסים

טל': 03-7106689
Igal.Manasherov@il.gt.com

רו"ח בת אל אזים
מחלקת מסים

טל': 03-7106621

BatEl.Azim@il.gt.com