article banner
שאלות ותשובות - בנושא מע"מ

שאלות ותשובות - בנושא מע"מ

אסף בהר אסף בהר

שאלות ותשובות - בנושא מע"מ (מתוך שאלות שנשאלו בהרצאה בכנס מסים ועסקים 2022)

ביום שני ה1.11.21 בכנס המסים והעסקים שקיימנו רו"ח (עו"ד) אסף בהר מנהל תחום מסים עקיפים במשרד העביר הרצאה על חידושים ותכנוני מס בתחום המע"מ. ריכזנו שאלות שנשאלו בכנס והתשובות בגינן, להלן:

שאלה- לא הבנתי את הנקודה השלישית בהרצאה של מיסים עקיפים – מה הכוונה ב"שימוש לצורך עצמי" – למה התכוון המרצה בנקודה זו ?  
תשובה- עמדת מע"מ (לדעתנו, לא נכונה) כי יזם אשר בונה דירות המיועדות על-ידו להשכרה לטווח ארוך. יקזז מס תשומות בבנייה. ובעת סיום הבנייה והתחלת השכירות יפיק חשבונית על שמו בגין שווי השוק של הדירות ולא יוכל לקזז את מס התשומות.

שאלה- ביחס לחבות במע"מ בגין ייבוא שירותים – האם תשלום לתושב חוץ עבור גיוס תרומות חייב במע"מ בישראל ?
תשובה- לגישת מע"מ כן. לדעתנו לא מדובר בייבוא של שירותים לישראל. ולכן לדעתנו לא חייב במע"מ.

שאלה- האם תשלום לפייסבוק עבור פרסום חייב במע"מ בישראל ? כלומר מלבד סוגיית ניכוי במקור נדרש גם לנכות מע"מ ?
תשובה- פרסום בעברית המיועד לקהל יעד ישראלי – כן. פרסום בשפה זרה המיועד לקהל בחו"ל – לא.  

שאלה- חברת נדל"ן – ייזום, מכירה והשכרה, אשר משקיעה כספים בשוק ההון – האם הרווחים משוק ההון חייבים במע"מ ?
תשובה- לדעתנו, התשובה לכך היא שלילית. להבנתנו, גם מע"מ אינו מחייב על רווחים כאמור.