article banner
מבזק מס 8/2021

תיקוני מע"מ בחוק ההסדרים החדש

תיקוני מע"מ בחוק ההסדרים החדש לשנים 2021-2022

אנו מבקשים להפנות את תשומת לבכם, להיבטי המע"מ בטיוטת תזכיר חוק ההסדרים לשנים 2021 – 2022 (להלן: "תזכיר חוק ההסדרים"),כדלהלן:

1) ייבוא שירותים דיגיטליים:

מוצע לתקן את חוק מע"מ –

א. במכירה של שירות דיגיטלי בגין אספקת שירותים אלקטרוניים, שירותי תקשורת ושידורי רדיו וטלוויזיה לתושב ישראל שאינו עוסק, מוסד כספי או מלכ"ר מאת תושב חוץ, יהיה החייב במס – נותן השירות – תושב החוץ.

ניתן השירות לעוסק או למלכ"ר או למוסד כספי יהיה החייב במס – מקבל השירות.

ב. במכירה של טובין מוחשיים בעלי ערך נמוך מאת תושב חוץ לתושב ישראל שאינו עוסק, מוסד כספי או מלכ"ר, באמצעות חנות מקוונת, יהיה החייב בתשלום המס – תושב החוץ.

ג. לקבוע חובת רישום במרשם ייעודי לגבי תושב חוץ המספק שירות או מוכר טובין כאמור לעיל.

ד. לעניין זה, "שירותים אלקטרוניים" – שירותים הכוללים, בין היתר, אספקת תוכנות, מוצרי בידור, ספרים, מוזיקה, הגרלות, משחקים, תכניות טלוויזיה, סרטים, שידורי אינטרנט ושרותי הוראה מרחוק.

"שירותי תקשורת" – שירותים הכוללים, בין היתר, שירותי טלפוניה, פקס, שירותי גישה לאינטרנט ושירותים דומים נוספים.

"טובין מוחשיים בעלי ערך נמוך" – טובין מוחשיים שיבואם אינו חייב במסי ייבוא כהגדרתם בפקודת המכס, למעט מס ערך מוסף.

"חנות מקוונת" – אתר אינטרנט, תוכנה או שירות באמצעות רשת האינטרנט או רשת אלקטרונית, המספקים שירות באמצעותו נמכרים טובין מוחשיים על ידי תושב חוץ לתושב ישראל.

2) מודל הקצאת חשבוניות:

מוצע לתקן את חוק מע"מ, על מנת לקבוע הוראות לצורך מניעת מעשי מרמה בתחום החשבוניות הפיקטיביות, כדלקמן:

א. רשות המסים תקצה מספרים לחשבוניות מס מקוונות בעסקאות שמחירן 5,000 ₪ או יותר (להלן: "חשבונית מס מקוונת"), לבקשת העוסק;

ב. לא ניתן יהיה לנכות מס תשומות בשל חשבונית שאינה חשבונית מס מקוונת, בגין עסקה שמחירה 5,000 ₪ או יותר;

ג. עוסק יחויב בפניה לרשות המסים בבקשה לקבלת חשבונית מס מקוונת, בעסקה שמחירה 5,000 ₪ או יותר, על פי דרישת הרוכש;

ד. המנהל יהיה רשאי לסרב לבקשה להוצאת חשבונית מס מקוונת, במידה ומצא שהמבקש מעורב בהפצת חשבוניות מס שלא כדין, או בשימוש בהן.

ה. לקבוע כי ההוראות כאמור לעיל, יחולו מיום 1 בינואר 2023 ואילך.

3) מניעת הונאה בתחום הדלק:

מוצע לתקן את חוק המע''מ, בעניין ניכוי הוצאות הרכב, על מנת לקבוע כי החל ביום 1 בינואר 2022 לא יותרו ניכוי מס תשומות שמתחייב בו עוסק בשל רכישת דלק המשמש להנעת כלי רכב – אם לא הותקן ברכב שלגביו נתבע הניכוי מכשיר למדידת תצרוכת הדלק, כאמור בתקנה 5 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995.

4) חובת תשלום מס עם קבלת שומה סופית:

מוצע לתקן את חוק מע"מ, באופן שיקבע כי הגשת ערעור לבית המשפט המחוזי על החלטת מנהל מע"מ לפי סעיף 83 לחוק מע"מ, לא תדחה באופן מלא את חובת תשלום סכום המס שנקבע על ידי המנהל בהחלטה בהשגה עד להחלטת בית המשפט המחוזי, הסכום לתשלום יעמוד על 30% מסכום המס ששנוי במחלוקת, בהתקיים אחד מהמקרים הבאים :

א. מחזור העוסק לפי חוק מס ערך מוסף עומד על 20 מיליון ש''ח לפחות לאחת משנות המס בעניינה ניתנה החלטה בהשגה בהליך;

ב. סכום המס השנוי במחלוקת שנקבע בהחלטה בהשגה בהליך עומד על 20 מיליון ש''ח לפחות.

להורדת טיוטת תזכיר חוק ההסדרים לשנים 2021-2022 בפורמט PDF לחץ\' כאן [ 977 kb ]