article banner
מבזק מס 4/2021

ניכוי מס תשומות בקשר לחדרי אוכל לעובדים

אסף בהר אסף בהר

לאחרונה, ניתן פסד דין של בית המשפט המחוזי – ע''מ 22467-09-17 אמדוקס ישראל בע''מ נ' מנהל מס ערך מוסף נתניה , בו נדונה, בין היתר השאלה האם ניתן לנכות הוצאות דמי שכירות, חשמל , מים, ארנונה ודמי ניהול שמיוחסות לחדרי אוכל של העובדים?

אמדוקס  ישראל בע"מ  (להלן: "החברה" או "המערערת")) עוסקת ביצור ובפיתוח מוצרי תוכנה ומעסיקה כ- 5,000 עובדים, הממוקמים ברובם במשרדי החברה בצומת רעננה וחלקם בעיר שדרות.

המערערת שכרה מצדדים שלישיים קומפלקס בניינים ברעננה ובשדרות. המערערת הקצה בבניינים המשמשים לפעילותה העסקית שטחים לטובת חדרי אוכל לעובדים. בנוסף הוקצו שטחים למטבחים, חדרי אחסון וקירור.

הארוחות מסופקות לעובדי אמדוקס ברעננה על ידי חברת קייטרינג חיצונית בשם "איכות הקייטרינג שולץ 1997 בע"מ (להלן: "שולץ") ובשדרות מספקת את הארוחות חברה בשם מלכה פלוס (2000) בע"מ (להלן: "מלכה").

חברות הקייטרינג הנ"ל מספקות מדי יום אלפי ארוחות בחדרי האוכל.

המערערת לא ניכתה את מס התשומות הכלול בחשבוניות שהוצאו ע"י שולץ וע"י מלכה וזאת בהתאם להוראות תקנה 15א לתקנות מע"מ. המערערת אף לא ניכתה את מס התשומות בגין הציוד שרכשה לצורך המטבחים המשמשים להכנת הארוחות כגון – תנורים, מקררים ומכונות שטיפת כלים, כמו גם שולחנות וכסאות האוכל.

המערערת ניכתה את מס התשומות הגלום בחשבוניות שהוצאו לה על ידי הצדדים השלישיים שהשכירו לה הבניינים המשמשים למשרדיה, וכן ניכתה את התשומות הקשורות בהפעלת משרדיה בבניינים האמורים – חמשל, מים ארנונה ודמי ניהול.

המשיב, מנהל מע"מ נתניה (להלן: "המשיב") הוא למערערת שומת תשומות בסך של 5,150,961 ₪ (קרן) בגין החלק היחסי של התשומות הנ"ל כיחס שטחי חדרי האוכל, המטבחים, וחדרי האחסון והקירור (להלן: "מתחמי ההסעדה") מתוך סך כל ההוצאות הנ"ל המשולמות על ידי המערערת בגין הבניינים ששכרה וקבע כי תשומות אלו (להלן: "התשומות שבמחלוקת") הן בגדר "הטבה לעובד" ונכללות כחלק מ"ארוחה" במשמעות תקנה 15א לתקנות מע"מ.

ביהמ"ש המחוזי, כבוד השופט שמואל בורנשטיין מקבל את הערעור.

"לגישתי, יש להחיל את תקנה 15א על תשומות הקשורות באופן מובהק ובלעדי לארוחה. כך, חומרי הגלם והעבודה (ובמקרה דנן – התשלום לחברות הקייטרינג), הציוד והריהוט, הן תשומות בשל העובד ואין לנכות מס תשומות בגינן. לעומת זאת, התשומות היחסיות הקשורות למקום שהוקצה על ידי המעביד, מתוך מבנה המפעל או המשרדים, לשם הכנתה וצריכתה של הארוחה, דהיינו החלק היחסי מתוך דמי השכירות, החשמל, המים, הארנונה, ודמי הניהול, אין מקום לראותן כתשומות בשל עובד." הערעור התקבל.

יוצא אפוא, כי בהתאם לפסק הדין, רשאי עוסק לנכות את מס התשומות בגין מרכיב ההשכרה, חשמל, מים, ניהול – ביחס למקום שהוקצה על-ידי המעביד לשם צריכת אוכל על-ידי העובדים – חדר אוכל.

נזכיר, כי בהתאם להוראות חוק מע"מ, זכאי עוסק לנכות מס תשומות מחשבונית מס ובלבד שהניכוי יעשה תוך שישה חודשים מיום הוצאת החשבונית. בסמכות מנהל מע"מ להאריך את מועד זה,  לתקופה של חמש שנים.