תמונה של אילוסטרציה
מבזק מס 46/2017

עמדות חייבות בדיווח לשנת 2017

יגאל רופא יגאל רופא

רשות המיסים פרסמה את רשימת העמדות החייבות בדיווח לשנת המס 2017, בהתאם להוראות סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה ולהוראות סעיף 67ד לחוק מע"מ.

סעיף 131ה לפקודת מס הכנסה מחייב כל נישום (פרט לחריגים) החייב בהגשת דוח שנתי על הכנסותיו או דוח שנתי על ניכויים, לפרט בדוח, או בתוך 60 יום ממועד הגשת הדוח, אם נקט "עמדה חייבת בדיווח". חובת הדיווח חלה על עמדה הנוגדת לעמדה שפרסמה רשות המסים עד תום שנת המס שלגביה מוגש הדוח, ואשר פורסמה במקום נפרד באתר האינטרנט של הרשות.

הדיווח הנדרש הוא בגין עמדה הנכללת בדוח השנתי למס הכנסה, אשר יתרון המס (כהגדרתו בסעיף 131ד לפקודת מס הכנסה) הנובע ממנה עולה על 5 מיליון ש"ח באותה שנת מס או על 10 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנות מס לכל היותר.

באופן דומה נקבעה חובת דיווח על נקיטת עמדה נוגדת גם לפי חוקי מיסים עקיפים (כגון מע"מ ומכס). הדיווח לפי החוקים הנ"ל יחול על עמדה שיתרון המס הנובע ממנה עולה על 2 מיליון ש"ח בשנה או 5 מיליון ש"ח במהלך ארבע שנים.

אי קיום חובת דיווח - אדם שנקט בעמדה הסותרת את עמדת רשות המסים ולא דיווח כאמור לעיל - יראוהו כמי שלא הגיש את הדוח לפי סעיף 131 או 166 לפקודת מס הכנסה, לפי העניין, ולכן ישנה חשיפה לסנקציות כגון אי התיישנות, קנסות, עיצומים כספיים, ריבית והצמדה. נזכיר גם שאי הגשת דוח לפי סעיפים 131 או 166 לפקודה מהווה עבירה פלילית אשר עלולה להביא לידי הטלת מאסר ו/או קנס.

רשות המסים פרסמה (ביום 31 בדצמבר 2017) את רשימת העמדות החייבות בדיווח לגבי שנת המס 2017 בנושא מס הכנסה (20 עמדות), בנושא מס ערך מוסף (2 עמדות) ובנושאי מכס (3 עמדות).

יודגש כי עמדות אלו מתווספות לעמדות החייבות בדיווח שהתפרסמו בשנת המס 2016, וכי יש לדווח בדוחות לשנת המס 2017 על כלל העמדות שפורסמו בשנים .2016-2017
 
לרשימת העמדות בנושא מס הכנסה לשנת המס 2017 כולל שנת 2016, לחצו כאן.

לרשימת העמדות בנושא מע"מ לשנת המס 2017 כולל שנת 2016, לחצו כאן.

לרשימת העמדות בנושא מכס לשנת המס 2017 כולל שנת 2016, לחצו כאן.

לחוזר משרדנו ביחס לעמדות שפורסמו לגבי שנת המס 2016, לחצו כאן

 

לייעוץ ושאלות בנושא ניתן לפנות למחלקת המסים של משרדנו:

יגאל רופא, שותף, מנהל מחלקת המיסים
טל': 03-7106644
Yigal.Rofhe@il.gt.com
 
אסף בהר, רו"ח (עו"ד)
טל': 03-7106638

Asaf.Behar@il.gt.com