פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
מסמך מרכז לשנת 2018

מסמך מרכז לשנת 2018: סקירת תמצית פרסומים עיקריים

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

סקירת תמצית פרסומים עיקריים של רשות ניירות ערך

הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה- IASB) והמוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

עם סיומה של שנת 2018, אנו מתכבדים להציג בפניכם מסמך מרכז הסוקר תמצית של פרסומים עיקריים של הרשות לניירות ערך (להלן - "הרשות"), של הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (להלן- ה- IASB""), לרבות פרסומים המתייחסים לתיקונים לתקני דיווח כספי בינלאומיים ולתקני חשבונאות בינלאומיים אשר הינם בתוקף באופן מנדטורי בין השנים 2018-2021 וכן פרסומי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

שנה זו התאפיינה בפרסום עמדות סגל הרשות בנושאים משפטיים שונים, פרסומן של שתי החלטות אכיפה חשבונאיות וכן עדכונים לעמדת סגל חשבונאית 19-2 בדבר גילוי השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות (IFRS 16) (האחד, מחודש נובמבר 2018 והשני, לאחרונה, מחודש ינואר 2019).

זאת ועוד, במהלך השנה שחלפה פורסמו מספר דוחות של יחידת הביקורת במחלקת התאגידים ברשות לניירות ערך המרכזים את ממצאי הרשות בקשר עם ביקורות שנערכו בתאגידים במגוון נושאים שונים (הכרה בהכנסות, שיפורים במושכר בחברות קמעונאיות ושמאויות מקרקעין).

המסמך מאגד במסגרת כוללת אחת את תוכנם של חוזרים בנושאים מקצועיים ופרסומים נלווים אשר פורסמו על ידי המחלקה המקצועית בשנה שחלפה, כמו גם פרסומים נוספים רלוונטיים מתחילת שנת 2019.

בנוסף, כבשנים עברו, כולל המסמך נספח ובו תוכן חוזר מקצועי שהופץ ללקוחות ואשר במסגרתו נכללה סקירת עיקרי הנושאים המרכזיים אשר נדונו בכנס התאגידים השנתי 2018 (העשירי במספר) של הרשות לניירות ערך מיום 25 לדצמבר 2018.

הכנס השנה צוין בסימן מלאת 50 שנה לפעילותה של הרשות ולפרסומו של חוק ניירות ערך וכן כשנה לכהונתן של יו"ר הרשות, גב' ענת גואטה ושל מנהלת מחלקת תאגידים, רו"ח דורית קדוש.

בין מגוון הנושאים שהוצגו ונדונו בכנס השנה נכללו, בין היתר, התייחסות לנושא אחריות שומרי הסף על הדוחות הכספיים, מתן דגשים הנוגעים ליישום תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים (IFRS 9, IFRS 15 ו- IFRS 16), הצגת סוגיות חשבונאיות נבחרות מהשנה החולפת, סקירת ממצאים בקשר עם הערכות שווי, ביקורות בנושאים חשבונאיים שבוצעו בשנה החולפת, היבטי ממשל תאגידי ועסקאות עם בעלי שליטה, דגשים ביחס להיבטי גילוי בחברות נדל"ן וחידושים בנוגע לפיקוח על חתמים וחברות הדירוג.

כמו כן, הוצגו בכנס עיקרי מודל דוח הסולו (הנמצא בבחינה בימים אלה ע"י סגל הרשות).

יובהר כי האמור במסמך זה מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של הפרסומים המופיעים במסגרתו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחם המקורי.

מסמך זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי.

לקישור להורדת המסמך המרכז בפורמט PDFלחץ/י כאן [ 2666 kb ](2666KB).