פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 10/2019

דוח ריכוז ממצאים בנושא היוון עלויות אשראי

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

בחודש יוני 2019 פרסמה רשות ניירות ערך דוח ריכוז ממצאים בנושא היוון עלויות אשראי (להלן,"דוח הממצאים"). דוח הממצאים הינו תוצר של ביקורת רוחב שבוצעה על ידי יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים (להלן, "סגל הרשות") בנושא היוון עלויות אשראי בארבעה תאגידים מדווחים (להלן, "חברות המדגם") במסגרת הדוחות הכספיים לשנים 2016 ו- 2017 וזאת במטרה לבחון, בין היתר, את היבטי ההכרה, המדידה, ההצגה והגילוי של היוון עלויות אשראי לנכסים כשירים, בהתאם להוראות תקן חשבונאות בינלאומי 23, עלויות אשראי(להלן, "התקן"או "IAS 23").

מטרת דוח הממצאים הינה לפרט מספר סוגיות מרכזיות שעלו במסגרת הביקורת שבוצעה כאמור על ידי סגל הרשות וזאת על מנת לשקף בפני תאגידים מדווחים את עמדות סגל הרשות בכל הנוגע להן, בכדי לתרום לשיפור התנהלותם של תאגידים ולטיובם של הנתונים המדווחים על ידם בהתאם להוראות הדין.

במסגרת הנושאים שנבחנו ע"י סגל הרשות במהלך תקופת הביקורת כאמור נכללו ההיבטים הבאים:

  1. יישום הטיפול החשבונאי בנושא היוון עלויות אשראי לנכסים כשירים בדוחות הכספיים- נאותות היבטי ההכרה והמדידה;
  2. עמידה בדרישות ההצגה והגילוי בהתאם ל- IAS 23.

ממצאי הביקורת הצביעו על מספר ליקויים במדידת ובהצגת עלויות האשראי הכשירות להיוון בדוחות הכספיים, וזאת ברמות שונות של מהותיות. ליקויים אלה הובאו כאמור לידיעתן של החברות לצורך שיפור וטיוב הדיווח הכספי בעתיד. בהתאם לממצאים אף נתגלו ליקויים מהותיים באחת מחברות המדגם אשר כנגזר מכך היא נדרשה לבצע הצגה מחדש של הדוחות הכספיים.

לחוזר מקצועי בקובץ PDF הכולל סקירה של עיקרי דוח הממצאים לחץ/י כאן [ 1222 kb ].

לקישור לדוח הממצאים בקובץ PDF כפי שפורסם על ידי סגל הרשות לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור לעיל ובמסגרת החוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית של דוח הממצאים ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו.