פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
דוחות כספיים לדוגמה לשנת 2018 הערוכים בהתאם לתקני IFRS

דוחות כספיים לדוגמה לשנת 2018 הערוכים בהתאם לתקני IFRS

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

דוחות כספיים לדוגמה לשנת 2018 הערוכים

 בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ותקנות ניירות ערך

לצורך עריכת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2018 של חברות הכפופות לחוק ניירות ערך ותקנותיו מצורפים להלן קישורים לדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2018 בפורמט PDF (גרסאות WORD יועברו על פי דרישה):

 • להורדת דוחות כספיים מאוחדים לדוגמה לשנת 2018, הערוכים לפי תקני IFRS לחץ/י כאן [ 11589 kb ] - הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה הערוכים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ותקנות ניירות ערך כוללים, בין היתר, את עיקר דרישות הגילוי שנקבעו במסגרת תקני IFRS חדשים, הבהרות לתקנים קיימים וחדשים, שיפורים לתקני IFRS וכן דרישות גילוי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010. לשם הנוחות כללנו במסגרת פתיח לדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה, מזכר דגשים רלוונטיים ובכלל זה סקירה של התפתחויות רלוונטיות מהעת האחרונה בתקנות ניירות ערך (להורדת המזכר לחץ/י כאן [ 342 kb ]).
 • הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה נועדו לשמש ככלי עזר ובקרה חשוב בעריכת הדוחות הכספיים והעמידה בדרישות הגילוי מכוח תקני IFRS. עם זאת, הם אינם כוללים את כל דרישות הגילוי האפשריות הקיימות בתקינה הבינלאומית ובתקנות ניירות ערך.
 • ​​להורדת דוחות כספיים נפרדים לדוגמה לשנת 2018, הנדרשים מכוח תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 לחץ/י כאן - הדוחות הכספיים הנפרדים לדוגמה ערוכים בהתאם לעקרונות תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ולתוספת העשירית לתקנות אלה. בהתאם, הם ערוכים בכדי לשקף נתונים מתוך הדוחות הכספיים המיוחסים לתאגיד עצמו כחברה אם, וכוללים דוגמאות לפריטי מידע מהותי החשוב למשקיע סביר לצורך הבנת המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד עצמו כחברה אם, או מידע העשוי להשפיע על קבלת החלטות כלכליות בקשר עם התאגיד, כמפורט בתוספת העשירית.

  דגשים עיקריים שקיבלו ביטוי בעריכת הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה (להתייחסות רחבה יותר ראו המזכר שנכלל כפתיח לדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה):

  • יישום לראשונה של תקני דיווח כספי בינלאומיים - בחודש ינואר 2018 נכנסו לתוקף מספר תקני דיווח כספי בינלאומיים משמעותיים חדשים בנושאי ליבה כגון הכנסות מחוזים עם לקוחות (IFRS 15) ומכשירים פיננסיים (IFRS 9) כמו גם תיקונים לתקנים נוספים אשר השפעתם על היבטי הכרה, מדידה, הצגה וגילוי בדוחות הכספיים עשויה להיות מהותית.
  • לאור האמור, הדוחות הכספיים לדוגמה עודכנו באופן משמעותי בהשוואה לגרסתם בשנה הקודמת (2017) והם כוללים דגשים, שינויים, שיפורי מלל ותוספות, הן לצורך עמידה בגרסה העדכנית של תקני דיווח כספי בינלאומיים כאמור והן במסגרת הליך שיפור מתמשך בדוחות לדוגמה (המתבצע בכל שנה על ידי המחלקה המקצועית).
   עדכונים אלה כוללים, בין היתר, את עדכון ביאור 2 במסגרת הסעיף הסוקר תקני דיווח כספי חדשים שנכנסו לתוקף במהלך התקופה ואשר הינם רלוונטיים לפעילות החברה. הסעיף האמור כולל דוגמאות לגילויים העשויים להידרש במסגרת היישום לראשונה של אותם תקנים. בנוסף, עודכנו ביאורים שונים בדוחות הכספיים העוסקים בהיבטים הנוגעים להכרה בהכנסה ולמכשירים פיננסיים.
   יצוין כי מפאת חשיבותם של תקני חשבונאות אלה והשפעותיהם האפשריות על ישויות, נכללו מספר חלופות לגילויים איכותיים וכמותיים וניתן ביטוי למגוון רחב של תרחישים העשויים להתקיים בגין יישומם לראשונה. לפיכך נדרש לשקול אלו גילויים רלוונטיים לנסיבותיה של הישות. מומלץ להיוועץ במחלקה המקצועית בנוגע לנוסחים שייכללו בנושא. 

  • קיצור דוחות - בחודש דצמבר 2012 פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") את עמדה משפטית מספר 105-25: קיצור הדוחות (להלן - "העמדה המשפטית") אשר מטרתה להביא לקיצור ומיקוד הדוחות. במהלך השנים פרסם סגל הרשות עדכונים לעמדה המשפטית הכוללים תוספות והבהרות לפרסום המקורי מחודש דצמבר 2012 כאמור. בדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה הוטמעו שינויים ושיפורים במלל ובאופן הצגת מידע בביאורים (לרבות ביטול דרישות גילוי מסוימות) כפועל יוצא של חלק ניכר מהעדכונים שנכללו במסגרת העמדה המשפטית בשנים האחרונות (הרלוונטיים לדוחות הכספיים). מטבעם נועדו הדוחות לדוגמה, ככל הניתן, לסייע בעריכת הדוחות הכספיים ובעמידה במכלול דרישות הגילוי מכוח תקני IFRS ומכוח תקנות ניירות ערך ולצורך זה הם כוללים, בדרך כלל, מגוון רחב של דרישות גילוי פוטנציאליות. לפיכך, ברמה הפרקטית ובהתאם לעקרונות העמדה המשפטית, נדרש ביתר שאת, במסגרת השימוש בדוחות לדוגמה ככלי עזר לעריכת הדוחות הכספיים, להפעיל שיקול דעת מעמיק ומושכל בכדי לכלול את דרישות המידע והגילוי המהותיים בלבד העשויים להיות רלוונטיים למשתמשי הדוחות הכספיים.

  • תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות (IFRS 16) - התקן קובע את מכלול היבטי הטיפול החשבונאי (הכרה, מדידה, הצגה וגילוי) בהסכמי חכירה בספרי החוכר ובספרי המחכיר הקובע מודל חשבונאי אחיד בהתייחס לעסקאות חכירה, ללא הבחנה בין חכירה מימונית לחכירה תפעולית. התקן מחייב לראשונה חוכרים להציג על פני הדוחות על המצב הכספי/המאזנים עסקאות חכירה תפעוליות באמצעות הכרה בנכס המשקף "זכות שימוש" (Right-of-use) ומנגד להכיר בהתחייבות בגין חכירה (Lease liability). עם זאת, התקן מקנה הקלה באשר לחכירות לטווח קצר (חכירות לתקופה קצרה מ-12 חודשים) וחכירות של פריטים בעל ערך כספי נמוך.
   עם כניסתו לתוקף התקן יחליף את IAS 17 וכן שלושה פרסומי פרשנות העוסקים בנושא חכירות. התקן יחול לגבי תקופות דיווח שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2019 או אחריו. התקן כולל מספר חלופות יישום לראשונה.
   דרישות גילוי בדוחות כספיים לשנת 2018:
   כזכור, בחודש דצמבר 2017, פרסם סגל רשות ניירות ערך את עמדת סגל חשבונאית 19-2: גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 16 (להלן - "עמדת סגל 19-2"). המבהירה כי מקום בו השפעות היישום לראשונה של התקן צפויות להיות משמעותיות, (לדוגמה, חברות המהוות צד להסכמים מהותיים לחכירה תפעולית של נכסים כחוכרות), יידרש לכלול במסגרת הגילוי הנדרש בקשר עם השפעות היישום לראשונה, גילוי כמותי ואיכותי במתכונת רחבה (כמפורט בעמדת סגל חשבונאית מספר 4 -11: גילוי בדבר השפעות יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 15 (IFRS 15)).
   בהמשך לאמור, לאור שאלות שעלו באשר לגילוי השפעות צפויות מהותיות על עמידה באמות מידה פיננסיות ועל תגמולים לנושאי משרה, פרסם סגל הרשות בחודש נובמבר 2018 עדכון לעמדת סגל 19-2 המבהירה בדבר הגילויים הנדרשים בנושא (כמו כן, בכנס תאגידים השנתי שנערך ע"י רשות ניירות ערך בשנת 2018, הודגש כי בדוחות הכספיים ליום 31 בדצמבר 2018 נדרש גילוי בדבר שיקולי דעת בעלי השפעה מהותית הנדרשים ביישום לראשונה של התקן).
   הדוחות הכספיים לדוגמה עודכנו והם כוללים מספר חלופות לגילויים איכותיים וכמותיים אודות השפעות יישום התקן במתכונת עקבית לעמדת סגל 19-2. מומלץ להיוועץ במחלקה המקצועית בנוגע לנוסחים שייכללו בנושא.
   יצוין כי הדוחות הכספיים לדוגמה אינם כוללים התייחסות למקרים בהם ישות החליטה לאמץ מוקדם את הוראות  IFRS 16.
     

 
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או לצורך מתן הבהרות נוספות ככל שיידרש.