פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 19/2019

שאלות ותשובות לעמדה משפטית 199-9

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

שאלות ותשובות לעמדה משפטית 199-9

בעניין עקרונות מנחים ליישום הערכת אפקטיביות של בקרה פנימית על הדיווח הכספי והגילוי על ידי הדירקטוריון וההנהלה

רקע

תקנה 9ב לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 (להלן - "תקנה 9ב" ו- "תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים") קובעת חובת גילוי בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי של תאגידים מדווחים. תקנה 38ג לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים קובעות חובה זו גם בדוחות הרבעוניים.

כזכור, ביום ה-23 בנובמבר, 2010 פרסמה רשות ניירות ערך את עמדה משפטית מספר 199-9: עקרונות מנחים ליישום הערכת אפקטיביות של בקרה פנימית על הדיווח הכספי והגילוי על ידי הדירקטוריון וההנהלה, בהתאם לתקנה 9ב (להלן - "העמדה המשפטית").

מטרת העמדה המשפטית היתה קביעת עקרונות מנחים לעיצוב מודל להערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי. יישום נאות של עקרונות אלו, בראיית סגל הרשות, יאפשר לדירקטוריון ולהנהלה להשיג רמה סבירה של בטחון בקשר עם נכונות מסקנתם בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית.

סגל הרשות הבהיר במסגרת העמדה המשפטית כי הערכת האפקטיביות של הבקרה הפנימית עשויה להתבצע במספר אופנים. סגל הרשות סבור כי על ההנהלה והדירקטוריון של התאגיד לאמץ מודל להערכת אפקטיביות הבקרה הפנימית שהינו מבוסס סיכונים וליישמו בהתייחס לסיכונים הייחודיים לתאגיד הקשורים בדיווח הכספי ובגילוי, וכל זאת תוך מתן דגש על היבט המהותיות (להלן - "מודל מבוסס סיכונים").

על פי מודל זה, על התאגיד לבחון, לכל הפחות, ארבעה אלמנטים עיקריים:

  • בקרות ברמת הארגון;
  • תהליך עריכה וסגירת דוחות;
  • בקרות כלליות על מערכות המידע;
  • תהליכים מהותיים מאוד לדיווח הכספי והגילוי.

מודל מבוסס סיכונים זה שילב בין היתרונות הנובעים משימוש בהוראות ה-SOX בארה"ב כנקודת התייחסות לבין יתרונות שבהשגת מאזן עלות-תועלת טוב יותר על ידי תחולה מצומצמת משמעותית המבוססת על הערכת סיכוני הדיווח הכספי והגילוי הייחודיים לתאגיד. בכך אמור המודל  להביא לצמצום ניכר בתשומות ובעלויות הנדרשות ליישומו מבלי לפגוע באיכות ההערכה.

ממועד פרסום התקנה והעמדה המשפטית ועד למועד זה, סגל הרשות דן במקרים רבים העוסקים בנושא זה. ביום 10 בנובמבר 2019, פורסם על ידי סגל הרשות קובץ שאלות ותשובות לעמדה משפטית 199-9 בעניין עקרונות מנחים ליישום הערכת אפקטיביות של בקרה פנימית על הדיווח הכספי והגילוי על ידי הדירקטוריון וההנהלה (להלן - "קובץ השאלות והתשובות").

מטרת קובץ השאלות והתשובות הינה לשקף לציבור את עמדות הסגל כפי שהתקבלו במספר מקרים כאמור.

קובץ השאלות והתשובות כולל שלוש שאלות ותשובות אשר תמציתן מפורטת להלן:

מקרה א'

השאלה:

האם חברה רשאית לבצע התאמות לנוסח הדוח בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית והצהרות נושאי המשרה כפי שאלו נקבעו בתוספת התשיעית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים?

תשובת הסגל:

לא - על הדוח בדבר הערכת הדירקטוריון וההנהלה את אפקטיביות הבקרה הפנימית ועל הצהרות נושאי המשרה להינתן במבנה ומתכונת אשר נקבעו בתוספת התשיעית לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים. ההנהלה והדירקטוריון אינם רשאים לסייג את מסקנתם או לציין כי הבקרה הפנימית של התאגיד הינה אפקטיבית בכפוף להתאמות או תנאים מסוימים. 

מקרה ב'

חברה זיהתה ארבעה ליקויים שונים בבקרות בתהליך עריכת וסגירת הדוחות הכספיים, אשר לעמדתה עלו ביחד לכדי חולשה מהותית.

השאלה:

מהו היקף הגילוי שיש לכלול בעניין ליקויים שעלו כדי חולשה מהותית?

התשובה:

תקנה 9ב(ב)(3) לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (להלן בסעיף זה - "התקנה") קובעת כי בנסיבות בהן הוערכה הבקרה הפנימית כבקרה שאינה אפקטיבית, יפורטו כל החולשות המהותיות למועד הדיווח, המועד שבו ניתן להן גילוי לראשונה, השפעתן על הדיווח הכספי ועל הגילוי, הפעולות שננקטו עד למועד הדיווח לצורך תיקון החולשות המהותיות כאמור, וכן לוחות זמנים ופעולות שבכוונת תאגיד לנקוט לשם השלמת תיקון זה. בנוסף, על התאגיד לפרט את הפעולות בהן נקט (או בכוונתו לנקוט) על מנת להבטיח כי על אף החולשה המהותית, הדוחות ערוכים כדין.

לעמדת סגל הרשות, במסגרת תיאור חולשה מהותית שהתגלתה בבקרה הפנימית, יש להתייחס בצורה ברורה, מפורטת ומובנת, למהות החולשה המהותית, לבקרות שבהן נמצאה החולשה המהותית, והשלכות האמור על הדיווח הכספי והגילוי כנדרש בתקנה, ובכלל זה גילוי לפריטי הגילוי או הדיווח הכספי עליהם עלול להשפיע קיומה של החולשה המהותית. במקרה שבו מקורה של חולשה מהותית מורכבת במספר ליקויים מצטברים, יש לכלול גילוי זה ביחס לליקויים אלה.

מקרה ג'

במסגרת בדיקה שביצע סגל הרשות לדוחותיה העיתיים של חברה העוסקת בתחום הנדל"ן, נמצא כי פרק תיאור עסקי התאגיד שנכלל בדוח התקופתי של החברה כלל סתירות וטעויות רבות בקשר לנתונים מהותיים הנוגעים לפעילותה העסקית של החברה (כגון - טעויות בנתונים לגבי נכסים מהותיים מאוד ונכסים מהותיים). כפועל יוצא מריבוי טעויות בגילוי, נדרשה החברה על ידי סגל הרשות לפרסם מחדש את פרק תיאור עסקי התאגיד. יודגש כי טעויות אלה לא השפיעו על דוחותיה הכספיים של החברה.

השאלה:

האם טעויות בגילוי שנכלל בפרק תיאור עסקי התאגיד עשויות להעיד על קיומה של חולשה מהותית בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי?

התשובה:

לעמדת סגל הרשות, ככלל, טעויות בגילוי שנכלל בדיווחיה של חברה, עשויות להעיד על קיומה של חולשה מהותית בבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי. זאת, בפרט מקום בו זוהו טעויות רבות בגילוי אשר חייבו תיקון ופרסום מחדש של פרק תיאור עסקי התאגיד של החברה. בהקשר זה יצוין כי בהתאם לעמדה משפטית 199-9, פרסום תיקון של דוח הנכלל בדוחות העיתיים, אשר פורסם קודם לכן לציבור, מהווה סימן העשוי להעיד על קיומה של חולשה מהותית.

האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית של קובץ השאלות והתשובות ואינו כולל התייחסות לעקרונות מודל ההערכה או לאמור בעמדה משפטית 199-9, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה של קובץ השאלות והתשובות. 

לקישור לעמדה משפטית 199-9 לחץ/י כאן.

לקישור לקובץ השאלות והתשובות לחץ/י כאן.