פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 15/2019

בחינת האפשרות להנפיק אגרות חוב היברידיות - פרסום להערות הציבור

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

בחינת האפשרות להנפיק אגרות חוב היברידיות - פרסום להערות הציבור

רקע

המונח "מכשיר פיננסי היברידי" כולל קבוצה רחבה של מכשירים פיננסיים הנושאים מאפיינים של חוב והון. בשוקי ההון בעולם קיימים מכשירים פיננסיים היברידיים מסוגים שונים, אשר ניתן לחלקם, בין היתר, באופן הבא:

  1. מניות בכורה;
  2. אגרות חוב להמרה;
  3. אגרות חוב להמרה כפויה בהחלטת התאגיד המנפיק (Mandatory Convertible Bonds).
  4. אגרות חוב הניתנות למחיקה או להמרה כפויה, המונפקות על ידי מוסדות פיננסיים, ובפרט מסוג Convertible Bonds) CoCo);  
  5. אגרות חוב היברידיות - אגרות חוב שאינן להמרה, המקנות לתאגיד המנפיק גמישות בכל הנוגע לפירעון הריבית ו/או הקרן שלהן, המונפקות על ידי מוסדות שאינם פיננסיים.

רשות ניירות ערך (להלן - "הרשות") רואה חשיבות בפיתוח שוק הון הישראלי ופועלת לגיוון המוצרים הפיננסיים הזמינים למשקיעים השונים. למועד כתיבת דברים אלה, ניתן להנפיק מכשירים דוגמת אלו המנויים בסעיפים א'-ד' לעיל.

במהלך השנים, קיבל הסגל הרשות פניות הנוגעות לאפשרות הנפקת מכשירים פיננסיים היברידיים מסוגים נוספים, לרבות אגרות חוב היברידיות שאינן להמרה המקנות גמישות בכל הנוגע למועדי הפירעון שלהן.

על רקע האמור פרסמה הרשות באוגוסט 2019 מסמך שנועד לבחון את האפשרות להנפיק אגרות חוב היברידיות (להלן - "המסמך"). המסמך נועד להגביר את מידת ההכרות וההבנה של שחקני השוק עם המאפיינים המרכזיים של אגרות חוב היברידיות, ולקבל את התייחסות הציבור לתנאים ולדגשים הנדרשים להיות בהנפקה של אגרות חוב מסוג זה. עוד נועד המסמך להציג מאפיינים של אגרות חוב היברידיות המעוררים קשיי תמחור ודרכים אפשריות להתמודד עימם, וכן לשקף אילו מאפיינים צפויים לחייב בחינה נוספת ופרטנית מצד סגל הרשות.

לקישור לחוזר מקצועי הכולל סקירה של עיקרי מסמך זה בפורמט PDF: לחץ/י כאן. [ 425 kb ]

יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית של המסמך ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו.

המסמך פורסם להערות הציבור עד ליום 26 לספטמבר 2019.