פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 8/2019

דוח ריכוז ממצאים בנושא הצעות פרטיות

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

רקע

יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים ("סגל הרשות") ביצעה ביקורת רוחב בנושא הצעות פרטיות במדגם שכלל ארבעה תאגידים מדווחים (להלן: "הביקורת" ו-"חברות המדגם", בהתאמה). במסגרת הביקורת נבחנו הצעות פרטיות שפורסמו על ידי חברות המדגם, בין השנים  2015-2017 במטרה לבחון, בין היתר, את אופן אישורן על ידי האורגנים הרלוונטיים בחברה, את עמידת חברות המדגם בהוראות הפטור מפרסום תשקיף הקבוע בסעיף 15א(א)(1) לחוק ניירות ערך ואת שלמות הגילוי שניתן אודות ההצעות הפרטיות, בהתאם לסיווגן (הצעה פרטית חריגה/מהותית/לא מהותית).

בחודש אפריל 2019 פרסם סגל הרשות דוח ריכוז ממצאים המפרט את הסוגיות העיקריות אשר עלו במסגרת הביקורת, וזאת במטרה לשקף בפני ציבור התאגידים המדווחים את עמדות סגל הרשות בנוגע לסוגיות אלה בכדי לתרום לשיפור התנהלותם ולטיוב הנתונים המדווחים על-ידן בהתאם להוראות הדין.

בין הסוגיות מרכזיות שעלו במסגרת הביקורת ניתן לציין את אופן מניין המשקיעים בהצעה פרטית, סיווג ההצעות הפרטיות, עיתוי הדיווח עליהן, ביסוס תנאי שוק והיבטים הנוגעים לגילוי.

בהתאם לממצאי הביקורת, חברות המדגם נדרשו לשיפור אופן עמידתן בהוראות הדין כמו גם מתן גילוי בדיווחיהן לממצאים במקרים המתאימים. 
 

לחוזר מקצועי הכולל סקירה של עיקרי דוח הממצאים ב-PDF לחץ/י כאן.

לקישור לדוח הממצאים כפי שפורסם על ידי סגל הרשות לחץ/י כאן.
 
יובהר כי האמור לעיל ובמסגרת החוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית של דוח הממצאים ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו.