פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי 13/2019

משיכות כספים שלא כדין על ידי בעל השליטה

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

החלטת אכיפה חשבונאית 19-1

משיכות כספים שלא כדין על ידי בעל השליטה

רקע


בחודש יולי 2019 פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") את החלטת אכיפה חשבונאית מספר 19-1 בנושא משיכות כספים שלא כדין על ידי בעל השליטה (להלן - "החלטת האכיפה") אשר תמציתה מפורטת להלן.

סגל הרשות ציין כי בעת האחרונה נתקל במספר מקרים בהם תאגידים מדווחים דיווחו על העברת כספים מתאגיד מדווח לבעלי השליטה או מי מטעמם בניגוד להוראות הדין. סגל הרשות מדגיש כי תאגיד נדרש לבחון את השלכות העברת הכספים הן בהיבט הדוחות הכספיים, הן בהיבט עמידה בהוראות הדין בקשר עם עסקאות של תאגיד עם בעל שליטה בו והן בהיבט השפעה על הערכת התאגיד את אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי והגילוי.


תיאור הנסיבות והטיפול החשבונאי שיושם

החברה עוסקת בתחום הנדל"ן המניב בארה"ב. במהלך הרבעון השני של שנת 2018 ביצעה החברה מהלך של נטילת מימון מחדש למספר נכסים שלה, בד בבד עם נטילת מימון מחדש למספר נכסים בבעלותו הפרטית של בעל השליטה בחברה (קרי, נכסים אשר מוחזקים בבעלות מלאה של בעל השליטה ולא מוחזקים על ידי החברה להלן - "נכסים בבעלות בעל השליטה"). במועד המימון מחדש חלק מהסכומים העודפים שנותרו במסגרת המימון מחדש לנכסי החברה, הועבר בטעות לפירעון הלוואה בגין נכס בבעלות בעל השליטה (להלן - "העברה").

העברה זו התגלתה על ידי החברה בעת עריכת הדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2018 ובאותו מועד נדרש בעל השליטה להשיב את הכספים לחברה בתוספת ריביתכפועל יוצא מההעברה, דוחותיה הכספיים של החברה לרבעון שני 2018, כפי שפורסמו לציבור, כללו טעות ברישום יתרות החו"ז מול בעל השליטה.

 בנוסף, לא נכלל גילוי במסגרת הביאורים בדוחות הכספיים למאפייני עסקת המימון מחדש ולדבר ההעברהבנוסף, בדוחותיה הכספיים של החברה לרבעון השלישי לשנת 2018 יתרות החו"ז מול בעל השליטה שיקפו את היתרות הנכונות, אולם לא נכלל גילוי בדבר ההעברה והשלכותיה במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים (החברה כללה גילוי בדבר ההעברה במסגרת דוח הדירקטוריון שצורף לדוחות אלה בלבד).

לעמדת החברה, הטעות ביתרות החו"ז מול בעל השליטה שנכללה במסגרת דוחות רבעון שני 2018 כאמורוהעדר גילוי מלא במסגרת דוחות אלה, אינם מגיעים לכדי טעות מהותית. זאת בשל העובדה שמדובר בסכומים שהועברו בשגגה, בהיקף מספר מיליוני דולרים בודדים וכן לאור העובדה שהסכומים כבר הושבו לחברה.

יתרה מכך, לעמדתה של החברה כפי שהוצגה בפני סגל הרשות בתחילה, שתי עסקאות המימון מחדש )המימון מחדש לנכסי החברה והמימון מחדש לנכסי בעל השליטהלא היו קשורות זו לזו, ומשכך עסקת המימון מחדש לנכסי החברה לא מהווה עסקה שלבעל השליטה עניין אישי באישורה. על כן, לא מדובר בפעולה שבוצעה בניגוד להוראות הדיןלאור האמור, העדר הגילוי בדוחות רבעון שלישי 2018 אינו מהווה לעמדת החברה טעות מהותית.

לאור שאלות שהועלו על ידי סגל הרשות, החברה בחנה בשנית את מאפייני הסכמי המימון מחדש של נכסיה ושל נכסי בעל השליטה, על מנת לבחון האם נדרש היה לאשר את עסקת המימון מחדש לנכסי החברה כעסקה שלבעל השליטה יש עניין אישי באישורה.

הבחינה הנוספת של הסכמי המימון כאמור העלתה כי שתי עסקאות המימון מחדש (של נכסי החברה ושל נכסי בעל השליטה) משולבות וכרוכות זו בזו (בין היתר בשל קיומם של שעבודים צולבים בין ההלוואות לפיהם במקרה של אי עמידה של החברה בתנאי ההלוואות בגין נכסיה, ניתנה למלווה האפשרות להיפרע מנכסי בעל השליטה וכן בשל ערבויות שהעמיד בעל השליטה לשתי ההלוואות).

על רקע ממצאים אלה החברה הגיעה למסקנה כי היה עליה להביא את עסקת המימון מחדש בגין נכסיה לאישור בוועדת הביקורת והדירקטוריון של החברה כעסקה שלבעל השליטה יש בה עניין אישי (אישור אשר ניתן בדיעבד). לאור ממצאים אלה, קבעה החברה כי הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי אינה אפקטיבית נוכח קיומה של חולשה מהותית ברכיב בקרת העל וזרימת המידע בזמן אמת בין ההנהלה לדירקטוריון.


החלטת סגל הרשות

לעמדת סגל הרשות, הטעות שנכללה במסגרת הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני ולרבעון השלישי לשנת 2018, הינה טעות מהותית.
כמפורט בהחלטת רשות ניירות ערך מספר 99-4 בעניין קווים מנחים לבחינת מהותיות של טעות בדוחות כספיים (להלן - "החלטה 99-4"), טעויות בדוחות כספיים הינן מהותיות אם הן יכולות, יחד או כל אחת בנפרד, להשפיע על החלטות כלכליות המתקבלות על ידי משתמשים על בסיס הדוחות הכספיים.

המהותיות תלויה בגודל (נדבך כמותי) ובמהות (נדבך איכותי) של הטעות בהתחשב במכלול הנסיבות. לפיכך, בחינה של שיקולים איכותיים למהותיות של טעות, עשויה להביא למסקנה לפיה הטעות הינה מהותית, על אף ששיעורה נופל מן הספים הכמותיים כמפורט בהחלטה 99-4.

כחלק מהשיקולים האיכותיים כמפורט בהחלטה99-4 , יש לבחון האם הטעות נוגעת לפעולות בין תאגיד לבין בעל השליטה בו, ולפעולות שבוצעו בניגוד לדרישות הדין. במקרה הנדון, מדובר בטעות שמקורה בהעברת כספים לבעל השליטה שבוצעה בניגוד להוראות הדין, ועל כן, הטעות ביתרות החו"ז כמו גם העדר הגילוי באשר למאפייני הסכמי המימון מחדש )של נכסי החברה ושל נכסי בעל השליטה), הינה טעות מהותית בדוחותיה הכספיים של החברה.

החברה קיבלה את עמדת סגל הרשות ותיקנה את הדוחות הכספיים לרבעון השני והשלישי לשנת 2018. כמו כן, החברה תיקנה את הדוח על אפקטיביות הבקרה הפנימית וקבעה כי הבקרה הפנימית אינה אפקטיבית לאור חולשה מהותית שהחברה זיהתה ברכיב בקרת העל ובזרימת המידע בזמן אמת להנהלה ולדירקטוריון.

לקישור להחלטת אכיפה 19-1 לחץ כאן.

יובהר כי האמור לעיל אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של החלטת האכיפה ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה.