עדכון החלטה 99-4 - בחינת מהותיות של טעות בדוחות כספיים

מחלקה מקצועית -דצמבר 2016

במרץ 2012 פרסם סגל  ניירות ערך (להלן - "סגל הרשות") נייר עמדה בנושא עדכון החלטה מספר 99-4 בעניין קוים מנחים לבחינת מהותיות של טעות בדוחות כספיים ועמדה משפטית מספר 105-24 בדבר אופן פרסום דוחות כספיים מתוקנים (להלן - "עמדת הסגל").

עמדת הסגל, הכוללת קווים מנחים לזיהוי טעות מהותית בדוחות הכספיים וכללים לעניין פרסום מחדש של דוחות כספיים מתוקנים ומתן גילוי בקשר עם טעויות בדוחות הכספיים שתוקנו, החליפה את החלטה מספר 99-4 בנושא מהותיות בדוחות כספיים שפורסמה על ידי הרשות בדצמבר 2005. לחוזר המחלקה המקצועית אשר כלל סקירה של עמדת הסגל כפי שפורסמה במרץ 2012 לחץ/י כאן.

בדצמבר 2013 פרסם סגל הרשות עדכון לעמדת הסגל אשר כלל תיקון הקווים מנחים לבחינת מהותיות של טעויות בדוחות כספיים לתקופות ביניים (לחוזר המחלקה המקצועית העוסק בעדכון זה לחץ/י כאן).


ביום 1 בדצמבר 2016 פרסם סגל הרשות עדכון נוסף לעמדת הסגל (להלן - "עדכון דצמבר 2016"). הנוסח המעודכן, כולל את עמדת הסגל כפי שפורסמה במקור כשהיא כוללת את השינויים שנכללו מכוח העדכונים מדצמבר 2013 ומדצמבר 2016 (מסומנים באפור ובצהוב, בהתאמה).

כמו כן, בד בבד עם פרסום עדכון דצמבר 2016 פרסם סגל הרשות קובץ שאלות ותשובות המשקף את עמדת הסגל כפי שקיבלה ביטוי במספר מקרים בהם נדונה שאלת מהותיות של טעות, ו/או שאלת אופן תיקון טעות מהותית.
 
לחוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של עיקרי השינויים מכוח עדכון דצמבר 2016 ושל עיקרי קובץ השאלות ותשובות לחץ/י כאן.

לקישור לעמדת הסגל במתכונתה המעודכנת לאחר עדכון דצמבר 2016 לחץ/י כאן.

לקישור לקובץ השאלות ותשובות כפי שפורסם על ידי סגל הרשות לחץ/י כאן.
 
יובהר כי האמור לעיל ובמסגרת החוזר המקצועי המצ"ב אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של עמדת הסגל במתכונתה המעודכנת ושל קובץ השאלות ותשובות, ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחם. מומלץ כי הישויות שהאמור עשוי להיות רלוונטי להן תיוועצנה בגורם מקצועי לבחינת מכלול ההשלכות.