הקלות בהוראות ממשל תאגידי החלות על חברות נסחרות ועל חברות המנפיקות לראשונה (IPO)

מחלקה מקצועית - מרץ 2016

רקע

בחודש מרץ 2016 פרסמה רשות ניירות ערך (להלן - "הרשות") מסמכים הכוללים סקירה של הקלות בכללי ממשל תאגידי החלים על חברות נסחרות וזאת בהתאם לתיקונים לחוק החברות, התשנ"ט-1999 והתקנות מכוחו (להלן - "ההקלות") ושל הקלות המיועדות להעניק לחברות המנפיקות לראשונה תקופת הסתגלות של 5 שנים ממועד ההנפקה, במהלכה יחולו עליהן דרישות מקלות בנושאי גילוי וממשל תאגידי.

להלן סקירה תמציתית של ההקלות (הנוסח המחייב הינו נוסח החוק והתקנות כפי שחוקקו ופורסמו/יפורסמו ברשומות בעת הקרובה):

הקלות בהוראות ממשל תאגידי החלות על חברות נסחרות

 • מענק בשיקול דעת לנושא משרה כפוף מנכ"ל - החובה לבסס רכיבים משתנים בתנאי כהונה והעסקה על פי קריטריונים מדידים לא חלה על נושאי משרה הכפופים למנכ"ל. לפיכך, הדירקטוריון וועדת תגמול יהיו רשאים להעניק מענק משתנה בשיקול דעת לנושאי משרה שהינם כפופי מנכ"ל.
 • ביטול זכות התנגדות לעסקאות על פי תקנות ההקלות - בוטלה תקנה 1ג לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי עניין), התש"ס – 2000, לפיה ניתנה זכות התנגדות לבעל מניה המחזיק אחוז אחד לפחות מהון המניות או זכויות ההצבעה בחברה בתוך 14 ימים, אשר עם הגשתה היתה ההתקשרות טעונה אישור האסיפה הכללית.
 • פטור מפרסום הודעה בעיתונות על אסיפה כללית - ניתנה אפשרות לפרסם הודעה על אסיפה כללית מכוח חוק החברות באתר האינטרנט של החברה, חלף פרסומה בשני עיתונים יומיים בשפה העברית.
 • הפחתת הרוב הנדרש לאישור לכפל כהונה כיו"ר ומנכ"ל - הרוב לאישור כפל כהונה של אדם או קרובו כיו"ר וכמנכ"ל החברה יופחת מרוב של שני שליש מקרב מי שאינם בעלי ענין אישי לרוב רגיל מקרב מי שאינם בעלי עניין אישי.
 • ועדת ביקורת כועדת תגמול - ועדת ביקורת תוכל לשמש גם ועדת התגמול, ובלבד שהרכב הועדה יענה על דרישות החוק ביחס לועדת התגמול.
 • הפחתת גמול מזערי לדירקטור חיצוני - במסגרת ההקלות הופחת התגמול המזערי לישיבה ב – 50% בחברות בעלות הון עצמי של עד 275 מיליון ש"ח. הפחתה זו תחול על דירקטורים שמועמדותם תוצע לאסיפה הכללית שתזומן לאחר חלוף 30 יום מפרסום התקנות.
 • חידוש התקשרות עם מנכ"ל ללא אישור אסיפה כללית - חידוש או הארכה של התקשרות של חברה נסחרת עם מנכ"ל החברה לגבי תנאי כהונתו והעסקתו לא טעונה אישור אסיפה במידה והתנאים אינם מיטיבים לעומת אלה שבהתקשרות הקודמת או שאין שינוי של ממש בתנאים וביתר נסיבות העניין; התנאים תואמים את מדיניות התגמול של החברה; וההתקשרות הקודמת אושרה על פי סעיף 272 (ג1) לחוק החברות.
 • מענק של שלוש משכורות חודשיות על בסיס קריטריונים לא מדידים - נקבע, כי ניתן להעניק מענק בסך כולל של שלוש משכורות חודשיות על פי קריטריונים שאינם ניתנים למדידה, בהתחשב בתרומתו של נושא המשרה לחברה.
 • אישור שינוי לא מהותי בתנאי כהונה - שינוי לא מהותי של תנאי כהונה של נושא משרה כפוף מנכ"ל אינו טעון אישור ועדת תגמול, אלא אישור מנכ"ל ובלבד שהאמור מתאפשר לפי מדיניות התגמול של החברה ותנאי הכהונה עומדים במדיניות התגמול.
 • העדר זיקה עקב זניחות במהלך כהונה של דירקטור חיצוני - קיום קשר עסקי או מקצועי שהחלו לאחר מינוי דירקטור חיצוני לא מהווה זיקה אם: הקשר זניח עבור הדירקטור החיצוני ועבור החברה; הדירקטור החיצוני הצהיר שלא ידע ולא יכול היה לדעת באופן סביר על היווצרותם של הקשרים ואין לו שליטה על קיומם או סיומם; וועדת הביקורת אישרה, בהתבסס על עובדות שהוצגו בפניה, שהקשרים זניחים לחברה ולדירקטור החיצוני.
 • מינוי דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל - מתן אפשרות למינוי דירקטורים חיצוניים שאינם תושבי ישראל בחברה שעיקר פעילותה מחוץ לישראל ככל שמאפייני פעילותה מצדיקים זאת, שאין בכך בכדי לפגוע ביכולת ההשתתפות של הדירקטור בישיבות הדירקטוריון ובלבד שתהיה לדירקטור כתובת למסירת מסמכים בישראל.
 • כהונת דירקטור חיצוני בחברת אגרות חוב שהופכת לחברה ציבורית - בחברת אגרות חוב אשר הופכת לחברה ציבורית רשאי דירקטור חיצוני המכהן בה לאותו מועד, להמשיך ולכהן בה כדירקטור חיצוני עד תום תקופת כהונתו לפי סעיף 245 לחוק החברות.

להודעת הרשות בדבר הקלות בהוראות ממשל תאגידי החלות על חברות נסחרות לחץ/י כאן.

הקלות לחברות המנפיקות לראשונה (IPO)

 • תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה וקרובו - התקשרות של חברה עם בעל שליטה או קרובו המכהן בה כנושא משרה, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות חברה שבשליטתו, לעניין קבלת שירותים בידי החברה או לעניין תנאי כהונתם והעסקתם שתוארה בתשקיף, טעונה אישור בתום חמש שנים ממועד הפיכת החברה לציבורית. בנוסף, אם אושרה כדין לאחר הפיכת החברה לציבורית טעונה אישור בתום חמש שנים ממועד הפיכת החברה לציבורית או בתום שלוש שנים ממועד אישורה, לפי המאוחר.
 • תנאי כהונה והעסקה של נושאי משרה - חברה שתקבע את מדיניות התגמול שלה עובר למועד ההנפקה לראשונה ומדיניות תגמול זו תתואר בתשקיף ההנפקה לראשונה נדרשת להביאה לאישור מחדש רק בחלוף חמש שנים ממועד ההנפקה. בנוסף, התקשרות של חברה עם מנכ"ל לגבי תנאי כהונה והעסקה במהלך חמש השנים הראשונות ממועד הנפקת החברה לראשונה לא תהיה טעונה אישור אסיפה כללית, ובלבד שהתנאים אינם מיטיבים לעומת תנאי הכהונה וההעסקה של מי שכיהן כמנכ"ל במועד ההנפקה לראשונה או שאין שינוי של ממש בתנאים וביתר נסיבות העניין ושהם תואמים את מדיניות התגמול.
 • כהונת אדם וקרובו כיושב ראש ומנכ"ל - תוקף ההחלטה לפיה יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכהן כמנהלה הכללי או שקרובו רשאי לכהן כמנהלה הכללי שהתקבלה בחברה לאחר שהנפיקה לראשונה או שתוארה בתשקיף יהיה לתקופה של חמש שנים ממועד ההנפקה.
 • אפשרות פרסום תשקיף מדף במועד הנפקה לראשונה - חברה רשאית לפרסם תשקיף מדף כבר במועד הנפקתה לראשונה (ההקלה מותנית בהעדר הרשעה של בעל השליטה בחברה בעבירה שמונעת כהונה כדירקטור בחברה ציבורית על פי חוק החברות במהלך שלוש השנים הקודמות).
 • אפקטיביות הבקרה הפנימית - חברה פטורה מקבלת חוות דעת של רואה החשבון המבקר בדבר אפקטיביות הבקרה הפנימית במהלך חמש השנים הראשונות ממועד ההנפקה לראשונה (ההקלה מותנית בהעדר הרשעה של בעל השליטה בחברה בעבירה שמונעת כהונה כדירקטור בחברה ציבורית על פי חוק החברות במהלך שלוש השנים הקודמות).
 • נתונים השוואתיים בפרק תיאור עסקי התאגיד - במהלך חמש השנים הראשונות להיותה של חברה ציבורית, הנתונים ההשוואתיים שידרשו בפרק תיאור עסקי התאגיד בתשקיף יכללו תקופה של שנתיים חלף תקופה של שלוש שנים (ההקלה מותנית בהיעדר הרשעה של בעל השליטה בחברה בעבירה שמונעת כהונה כדירקטור בחברה ציבורית על פי חוק החברות במהלך שלוש השנים הקודמות).
 • תקופה להגשת הזמנות - התקופה להגשת הזמנות הוארכה למשך תקופה של 75 יום, חלף 45 יום. כך גם תוארך התקופה בה ניתן יהיה לפרסם הודעה משלימה מתום הרבעון אשר על בסיס דוחותיו הכספיים פורסם התשקיף לתקופה של 75 יום.
 • שינויים בכמות ומחיר בהודעה משלימה - חברה רשאית לבצע שינויים בכמות ובמחיר של ניירות ערך המוצעים לציבור לראשונה במסגרת ההודעה המשלימה בשיעור העולה על שיעורי השינוי הקבועים כיום בתקנות ועד לשיעור של 50%. במקרה זה, משך הזמן המינימלי ממועד פרסום ההודעה המשלימה ועד מועד ההנפקה יעמוד על שני ימי מסחר (חלף 5 שעות מסחר).
 • חתימת חתם על טיוטת תשקיף - הוסרה חובת החתימה של חתם המיועד לשמש כחתם מתמחר על טיוטת תשקיף המפורסמת לציבור.
 • התרת מפגשים עם משקיעים מסווגים טרם תחילת הליכי הנפקה - חברות רשאיות לקיים מגעים ראשוניים בכתב או בעל פה עם משקיעים מסווגים עוד קודם להגשת טיוטות תשקיף לציבור. עמדת סגל בנדון תפורסם באתר הרשות בימים הקרובים.
 • אכיפה מנהלית - במסגרת מדיניותה, הרשות תפעל באורח מקל בקשר עם הפרות של נושאי משרה בחברה ציבורית, שלא כיהנו בתפקיד בכיר בתאגיד מדווח עובר למועד ההנפקה, במהלך תקופה של שלוש שנים ממועד ההנפקה.

להודעת הרשות בדבר הקלות לחברות המנפיקות לראשונה (IPO) לחץ/י כאן

לחוזרי המחלקה המקצועית מהעת האחרונה העוסקים ביוזמות אשר מקדמת הרשות בהקשר לעידוד הנפקות בישראל (לרבות היבטים הנוגעים לממשל תאגידי) לחץ כאן ו-כאן.

יובהר כי האמור לעיל אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של התיקונים לחוק ולתקנות הרלוונטיות ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחם. מומלץ כי הישויות שהאמור עשוי להיות רלוונטי להן תיוועצנה בגורם מקצועי לבחינת מכלול ההשלכות.