פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
תזכיר חוק החברות (תיקון מס'__) (הסמכה למתן הקלות), התשע"ה – 2015

תזכיר חוק החברות (הסמכה למתן הקלות), התשע"ה – 2015

חוזר מקצועי מס' 25/2015 

תזכיר חוק החברות (הסמכה למתן הקלות), התשע"ה – 2015

מחלקה מקצועית – אוקטובר 2015

בחודש ספטמבר 2015 פרסם משרד המשפטים להערות הציבור בשיתוף ובתיאום עם רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות"), את תזכיר חוק וטיוטת תקנות מכוח חוק החברות להקלות בממשל תאגידי, ביניהן הקלות שונות הנוגעות לחברות המנפיקות ניירות ערך לראשונה (להלן – "ההקלות המוצעות").

משרד המשפטים מציע הקלות במסגרת חוק החברות, התשנ"ט – 1999 (להלן – "החוק"). להקלות שתי מטרות מרכזיות:

  1.  לייצר "מדרג רגולציה" בדומה לנעשה בשווקים רבים,  תוך הבחנה בין חברות קטנות וגדולות;
  2. לעודד הנפקות בבורסה בדרך של הקלות במימשל התאגידי, שיאפשרו תקופת מעבר הדרגתית לחברות המנפיקות לראשונה מניות (IPO) ליישום הרגולציה לאחר ההנפקה. כמו כן, הקלות נוספות יוצעו לכלל החברות, במקרים מסוימים.

המהלך נועד ליצור רגולציה מאוזנת וגמישה המביאה בחשבון מחד את העלויות היחסיות של הרגולציה על חברות קטנות ואת הצורך בהסרת חסמים ועידוד הכניסה לשוק ההון ומאידך מבלי שמתן  ההקלות יביא לפגיעה בעקרונות הקיימים בחוק ובאיכות הממשל התאגידי.

בדרך כלל המסגרת המשפטית למתן הקלות היא בתקנות מכח החוק. אולם לגבי חלק מההקלות שנבחנו התברר שנדרש תיקון חקיקה או שאין הסמכה מתאימה בחוק למתן ההקלה בתקנות. ההקלות המוצעות נועדו לאפשר את ההקלות הטעונות חקיקה ולהסמיך את שר המשפטים ליתן הקלות נוספות בתקנות באמצעות קביעת סעיפים מסמיכים.

יובהר כי האמור לעיל ובחוזר המקצועי המצ"ב אינם בגדר ייעוץ מקצועי ואינם מהווים תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של ההקלות המוצעות ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחן. מומלץ כי הישויות שהאמור עשוי להיות רלוונטי להן תיוועצנה בגורם מקצועי לבחינת מכלול ההשלכות.

לקריאת חוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של עיקרי הנושאים המטופלים במסגרת קובץ ההקלות המוצעות לחץ/י כאן.