תקן חשבונאות ישראלי מספר 37, ישויות השקעה

מחלקה מקצועית - ינואר 2016

הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (להלן - "הוועדה המקצועית" או "המוסד לתקינה") אישרה את תקן חשבונאות מספר 37, ישויות השקעה (להלן - "התקן" או "תקן 37"). יצוין כי התקן כולל שינויים ביחס להצעה לתקן שפורסמה בחודש יוני 2015 (לחוזר מקצועי שהופץ בנוגע להצעה לחץ/י כאן).

תקן 37 מבוסס ברובו על "ישויות השקעה - תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10, לתקן דיווח כספי בינלאומי 12 ולתקן חשבונאות בינלאומי 27", כפי שפורסמו בדצמבר 2014.

תקן 37 נועד לשפר את הרלוונטיות של הדוחות הכספיים של ישות השקעה. לפיכך, התקן כולל את ההיבטים הבאים:

  • הגדרת ישות השקעה,
  • קביעת הטיפול החשבונאי בהשקעות בחברות בנות ובחברות בשליטה משותפת של ישות השקעה בדוחותיה הכספיים של ישות השקעה,
  • קביעת הטיפול החשבונאי בהשקעות בחברות כלולות של ישות השקעה ובהשקעות בניירות ערך אחרים של ישות השקעה.

בהתאם לתקן, ישות השקעה תמדוד את כל השקעותיה (השקעות בחברות בנות, השקעות בחברה בשליטה משותפת, השקעות בחברות כלולות והשקעות בניירות ערך אחרים) בשווי הוגן כאשר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד.

ישות השקעה תיישם תקן זה לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2017 או לאחריו. יישום מוקדם של התקן מותר.

יובהר כי האמור לעיל ובמסגרת החוזר המקצועי המצורף אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של התקן ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו. מומלץ כי הישויות שהאמור עשוי להיות רלוונטי להן תיוועצנה בגורם מקצועי לבחינת מכלול ההשלכות.

לקריאת חוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של עיקרי הנושאים המטופלים במסגרת תקן 37 לחץ/י כאן.

לקישור לתקן כפי שפורסם על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות לחץ/י כאן.