פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 15/2015

הצעה לתקן חשבונאות ישראלי מספר 37, ישויות השקעה (Israeli GAAP)

חוזר מקצועי מס' 15/2015 

הצעה לתקן חשבונאות ישראלי מספר 37, ישויות השקעה (Israeli GAAP)

מחלקה מקצועית – יולי 2015

הוועדה המקצועית של המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות (להלן: "הוועדה המקצועית" ו-"המוסד לתקינה", לפי העניין) אישרה לאחרונה את הצעה לתקן חשבונאות ישראלי מספר 37, ישויות השקעה (להלן – "ההצעה" או "ההצעה לתקן").

ההצעה לתקן מבוססת ברובה על "ישויות השקעה – תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10 (IFRS 10), לתקן דיווח כספי בינלאומי 12 (IFRS 12) ולתקן חשבונאות בינלאומי 27" (IAS 27), אשר פורסמו בדצמבר 2014.

ההצעה לתקן פורסמה על מנת לקבל תגובות והערות, לפני הפיכתה, לתקן סופי ומחייב. ניתן להעביר הערות ותגובות הציבור בנוגע להצעה לתקן, למוסד לתקינה, בכתב או באמצעות דואר אלקטרוני (בכתובת iasb@iasb.org.il) עד ליום 22 בספטמבר 2015.

המוסד לתקינה מתעתד לערוך שימוע ציבורי בו תינתן לנוכחים הזדמנות להשמיע את תגובותיהם לגבי תוכן ההצעה לתקן. השימוע יתקיים ביום שלישי, כד’ באלול, תשע"ה, ה- 8 בספטמבר, 2015, בשעה 9:00 בלשכת רואי חשבון (רח’ מונטיפיורי 1, תל אביב). ההשתתפות בשימוע היא על פי הזמנות אותן ניתן לקבל על ידי פנייה בדואר אלקטרוני.

בהתאם להצעה לתקן, ישות השקעה תמדוד את כל השקעותיה (השקעות בחברות בנות, השקעות בחברה בשליטה משותפת, השקעות בחברות כלולות והשקעות בניירות ערך אחרים) בשווי הוגן כאשר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד.

באם תאושר ההצעה לתקן, ישות השקעה תיישם תקן זה לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2016 או לאחריו.

לקריאת חוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של עיקרי הנושאים המטופלים במסגרת ההצעה לתקן בפורמט PDF לחץ/י כאן.

לקישור להצעה לתקן כפי שפורסמה על ידי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בפורמט PDF לחץ/י כאן

יובהר כי האמור בחוזר המקצועי אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של ההצעה לתקן ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה. מומלץ כי הישויות שהאמור עשוי להיות רלוונטי להן תיוועצנה בגורם מקצועי לבחינת מכלול ההשלכות.