פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 20/2015

הצעות חקיקה בעניין שיפור הדוחות

מחלקה מקצועית – אוגוסט 2015

רקע

בחודש ספטמבר 2012 פורסמה מפת הדרכים של רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות" או "סגל הרשות") במסגרתה הוצג מתווה לפעילותה של הרשות בשנים הקרובות. המתווה נועד לתרום להתפתחות שוק ההון ולהגנה על ציבור המשקיעים וכלל כזכור שלושה יסודות עיקריים: רגולציה; דה רגולציה (הקלות לגופים המפוקחים) וכלים רגולטוריים לפיתוח שוק ההון.

חלק מהליכי החקיקה והמשנית בנושא אושרו בכנסת בשנים האחרונות (כגון התיקון המתייחס להקלות לתאגידים קטנים, תיקון תקנות דוחות ניירות ערך העוסקות בנושא דיווח כספי ועוד).

לצד פעילות זו, פרסמה הרשות להערות הציבור מספר הצעות לשינוי ועדכון מבנה הדוח התקופתי. עיקרן של ההצעות התייחס להתאמת הפרקים השונים והגילוי הנדרש בהם, לשינויים שחלו בדרישות הגילוי לאורך השנים וזאת, לשם גיבוש סט דוחות המציג למשקיע מידע ממוקד לצורך קבלת החלטות השקעה. במסגרת זו, פרסמה הרשות הצעות לפרק דוח ההנהלה, פרק המימון והנזילות ופרק הסיכונים.

בנוסף, פרסמה הרשות במהלך דצמבר 2012 את עמדה משפטית מספר 105-25: קיצור הדוחות (כזכור, בספטמבר 2013 ובדצמבר 2014 פרסם סגל הרשות עדכונים לעמדה משפטית זו).

בהמשך למגמה כללית זו של שיפור איכות הדיווח לציבור תוך ויתור על דרישות גילוי שונות מקום שמהותיותן מוטלת בספק, הוחלט על קידום פרויקט המשך שיעסוק בהיבטי הדוח התקופתי.

לשם כך בחן סגל הרשות מחדש את הגילוי הנדרש בדוח התקופתי. בחינה זו כללה עיון מחדש בהצעות לפרקים ייעודיים שפורסמו בעבר וכן בחינה של דרישות הגילוי הקיימות העוסקות בנושאים שאינם נכללים בפרקים הייעודיים. בנוסף, נבחנו ההוראות הכוללות דרישות גילוי כפולות או חופפות בחלקן וכן דרישות גילוי שהביאו להכללת לעודף מידע שאינו מהותי במטרה לתקנן. לשם כך פורסם בחודש מרץ 2014, להערות הציבור, מסמך אשר כותרתו "הצעות חקיקה בעניין שיפור הדוחות" (להלן – "קובץ הצעות החקיקה, לחוזר המקצועי שפורסם בשעתו בנושא לחץ/י כאן).

קובץ הצעות החקיקה כלל תיקונים בנושאים העיקריים להלן הנוגעים לדוח התקופתי:

  • דוח ההנהלה (דיון וניתוח של ההנהלה);
  • תיאור עסקי התאגיד;
  • המימון והנזילות;
  • ממשל תאגידי ותיקונים נוספים.

עיקרן של ההצעות לתיקוני חקיקה התייחס להתאמת הפרקים השונים והגילוי הנדרש בהם, לשינויים שחלו בדרישות הגילוי לאורך השנים וזאת, לשם גיבוש סט דוחות המציג למשקיע מידע ממוקד לצורך קבלת החלטות השקעה.

נוסח מעודכן לאור הערות הציבור

ביום 30 ביוני 2015 פרסמה הרשות נוסח מעודכן להצעת החקיקה בעניין שיפור הדוחות (להלן – "קובץ הצעות חקיקה מעודכן" או "הנוסח המעודכן"). הנוסח המעודכן מבוסס בעיקרו על הנוסח שפורסם להערות הציבור בחודש מרץ 2014 וכולל, בין היתר: ריכוז תגובות הציבור בהתייחס להצעת החקיקה ממרץ 2014 ואת התייחסות סגל הרשות לתגובות אלו; פירוט השינויים העיקריים בין המתווה המוצע לבין המתווה שפורסם במרץ 2014 וכן, עדכונים מסומנים על גבי הנוסח המקורי.

לחוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של עיקרי קובץ הצעות החקיקה המעודכן לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור לעיל ובחוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של קובץ הצעות החקיקה המעודכן ושל חלק מהנושאים אשר נכללו במסגרתו ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו.

להורדת קובץ הצעות החקיקה המעודכן בפורמט PDF לחץ/י כאן.