פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 13/2015

חלוקת דיבידנד ורכישה עצמית של מניות

חוזר מקצועי מס' 13/2015 

דוח ריכוז ממצאים של הרשות לניירות ערך בנושא חלוקת דיבידנד ורכישה עצמית של מניות

מחלקה מקצועית – יולי 2015

יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך(להלן – "סגל הרשות"), ביצעה לאחרונה, ביקורת רוחב בנושא חלוקת דיבידנדים ורכישות עצמיות של מניות במדגם שכלל 6 תאגידים מדווחים.

במסגרת הביקורת נבחנו, בין השאר, תהליכי קבלת החלטות על חלוקת הדיבידנד, אישור תוכניות לרכישה עצמית של מניות ודרך ביצוען, ובכלל זה האופן בו בחן הדירקטוריון את עמידת החברה במבחן הרווח ובמבחן יכולת הפירעון, כהגדרתם בסעיף 302 לחוק החברות התשנ"ט – 1999. בנוסף, בחן סגל הרשות את היקף הגילוי שניתן בנוגע לחלוקה והתאמתו לאמור בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 או מכוח הנחיית גילוי של רשות ניירות ערך בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968.

סגל הרשות מצא לנכון לשתף את הציבור בממצאיו באמצעות פרסום דוח ממצאים כאמור, המפרט את הסוגיות שעלו בביקורות אלו, לרבות התייחסות סגל הרשות אליהן. מטרת דוח ריכוז הממצאים היא להביא בפני ציבור התאגידים המדווחים את עמדות סגל הרשות בעניינים אלה כדי לתרום לשיפור התנהלותם ולטיוב הדרך שבה ייושמו הוראות הדין (Best Practice).

 

להורדת חוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של הסוגיות שעלו בביקורות לרבות התייחסות סגל הרשות אליהן בפורמט PDF לחץ/י כאן.

להורדת דוח ריכוז הממצאים כפי שפורסם על ידי סגל הרשות  בפורמט PDF לחץ/י כאן.