פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 7/2015

תיקונים לתקני דיווחי כספי בינלאומיים (IFRS)

חוזר מקצועי מס' 7/2015 

תיקונים לתקני דיווחי כספי בינלאומיים (IFRS)

מחלקה מקצועית – מרץ 2015

בחודש דצמבר 2014  פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) את הפרסומים החשבונאיים הבאים:

​תיקון לתקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגת דוחות כספיים (IAS 1)

התיקון כולל תיקונים לדרישות ההצגה הקיימות בהתייחס לדוחות כספיים (Amendments to IAS1 Presentation of Financial Statements – Disclosure Initiative)(להלן – "התיקון"), זאת כחלק כחלק מיוזמת שיפור הגילויים בדוחות כספיים (Disclosure Initiative). יוזמת שיפור הגילויים של ה-IASB כאמור מושתתת על מספר פרויקטים נפרדים וצרי היקף אשר נועדו לתרום לשיפור ההצגה ודרישות הגילוי בתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) במתכונתם הנוכחית. התיקון נועד לעודד ישויות להפעיל שיקול דעת מקצועי (Professional Judgment) בקביעת המידע שיינתן לגביו גילוי וכן באשר למיקומו במסגרת הדוחות הכספיים.

התיקון מתמקד בנושאים הבאים:

  1. מהותיות (Materiality);
  2. פילוח הרכב פריטים מסוימים (disaggregation) בגוף הדוחות הכספיים והצגת כותרות וסיכומי משנה (headings and subtotals) נוספים;
  3. מבנה הביאורים (Notes structure);
  4. גילויים בדבר המדיניות החשבונאית;
  5. הצגת פריטי רווח כולל אחר (OCI) לרבות כאלה הנובעים מיישום שיטת השווי המאזני.

​לסקירה של עיקרי התיקון בפורמט PDF  לחץ/י כאן.

תיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 10, דוחות כספיים מאוחדים, תיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 12, גילוי של זכויות בישויות אחרות ותיקון תקן חשבונאות בינלאומי 28, השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות – ישויות השקעה: יישום החריג לאיחוד דוחות כספיים

כזכור באוקטובר 2012 פורסמו על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) תיקונים לתקן דיווח כספי בינלאומי 10, דוחות כספיים מאוחדים (IFRS 10), לתקן דיווח כספי בינלאומי 12, גילוי של זכויות בישויות אחרות (IFRS 12) וכן לתקן חשבונאות בינלאומי 27, דוחות כספיים נפרדים (IAS 27) (להלן – "התיקון"). התיקון נועד לספק מידע שימושי יותר לקהל המשתמשים בדוחות הכספיים של ישויות העונות על הגדרת 'ישות השקעה' ובכללם משקיעים בגופים אלה, אשר העניין שלהם, על פי רוב, הוא בשיקוף השווי ההוגן של הישויות המוחזקות על ידי ישויות השקעה בדוחותיהן הכספיים (קרי, לא בדרך של איחודן בדוחותיה של הישות המחזיקה).

בחודש דצמבר 2014 פרסם ה- IASB תיקון משולב נוסף ל- IFRS 10, IFRS 12 ולתקן חשבונאות בינלאומי 28, השקעות בחברות כלולות ובעסקאות משותפות (IAS 28) אשר כותרתו הינה ישויות השקעה: יישום החריג לאיחוד דוחות כספיים (Investment Entities: Applying the Consolidation Exception) (להלן – "התיקון הנוסף"). התיקון הנוסף נועד לתת מענה לסוגיות שהתעוררו בפרקטיקה מאז פרסום התיקון ולהבהיר בהתייחס לישויות השקעה את ההנחיות הקיימות לעניין יישום החריג לאיחוד דוחות כספיים בהתאם להוראות תקן IFRS 10.

לסקירה של עיקרי התיקון הנוסף בפורמט PDF  לחץ/י כאן.

יודגש כי סקירת הפרסומים הנזכרים לעיל, במסגרת החוזר המקצועי אינה בגדר ייעוץ מקצועי ואינה מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה שלהם, לרבות בחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מהתיקונים במסגרתם.