פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 27/2015

פרסום טיוטת הנחיות יישום בנוגע לעקרון המהותיות

חוזר מקצועי מס' 27/2015 

פרסום טיוטת הנחיות יישום בנוגע לעקרון המהותיות

מחלקה מקצועית – נובמבר 2015

בימים האחרונים פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים ("IASB") טיוטת הנחיות יישום שעניינה סיוע להנהלות של חברות בקביעה האם מידע הינו מהותי (Exposure Draft IFRS Practice Statement, Application of Materiality to Financial Statements, להלן – "הטיוטה"). הטיוטה מהווה חלק מיוזמה רחבה יותר של ה- IASB אשר מטרתה שיפור הגילויים בדוחות הכספיים. הנחיות היישום כאמור מתוכננות להתפרסם במתכונת של פרסום שאינו מחייב (non mandatory practice statement) אך הוא משקף את האופן בו, לדעת ה- IASB, נדרש ליישם את עיקרון המהותיות בפרקטיקה בהקשר של דוחות כספיים.

הערות בגין הטיוטה יתקבלו עד ליום 26 בפברואר 2016.

כזכור, בהתאם למסגרת המושגית לדיווח כספי של התקינה הבינלאומית (Conceptual Framework), מידע הוא מהותי אם השמטתו או הצגתו באופן מטעה עלולה להשפיע על החלטות שהמשתמשים מקבלים, על בסיס המידע הכספי לגבי ישות מדווחת ספציפית. עוד מבהירה המסגרת המושגית כי מהותיות הינה היבט של רלוונטיות לישות מדווחת ספציפית ולפיכך אין זה אפשרי לקבוע רף כמותי אחיד למהותיות או לקבוע מראש מה עשוי להיות מהותי במצב מסוים.

תפיסת המהותיות משמשת לפיכך, מעין 'מסננת' (filter) אשר תפקידה להבטיח כי דוחות כספיים יכללו את כל המידע הכספי אשר עשוי להשפיע על החלטות כלכליות של משתמשי הדוחות הכספיים. בנוסף, עיקרון המהותיות מאפשר להנהלה להציג מידע מהותי באופן בהיר ואפקטיבי בכך שהוא מייתר הכללה של מידע שאינו מהותי.

ה- IASB פיתח את הנחיות היישום המוצעות במסגרת הטיוטה במענה לקשיים וחוסר הוודאות שחוות הנהלות הישויות בפרקטיקה בעת ההתמודדות עם הדרישה ליישום עקרון המהותיות ובשל כך, לעיתים רבות, מתבססות על דרישות הגילוי המפורטות בתקני החשבונאות השונים כרשימת תיוג.

גישה זו עשויה להוביל להכללה של גילויים מיותרים בנוגע למידע שאינו מהותי אשר מכביד על ההבחנה במידע שימושי ואשר עשוי לפיכך להפוך את הדוחות הכספיים למסורבלים ופחות מובנים ולעיתים אף עלולה לגרום להשמטה של מידע חשוב.

העקרונות אותם מתווה הטיוטה בנוגע לעיקרון המהותיות הינם כדלקמן:

 • חשיבות הפעלת שיקול דעת על ידי ההנהלה;
 • צורך בבחינת זהות משתמשי הדוחות הכספיים העיקריים ואלו החלטות הם מבצעים על בסיסם;
 • הצורך בהערכה איכותית וכמותית ביישום עיקרון המהותיות;
 • הצורך בהערכה האם מידע הוא מהותי הן בנפרד והן באופן מצטבר.

השאלה האם מידע הוא מהותי או אם לאו, תלויה במגוון גורמים ונסיבות אשר הינם ספציפיים לישות והינה מבוססת שיקול דעת. הטיוטה כוללת לפיכך, הנחיות אשר נועדו לסייע להנהלות בהפעלת שיקול הדעת הדרוש במסגרת הקביעה כיצד לכלול מידע בדוחות הכספיים.

בהקשר זה, עוסקת הטיוטה בהיבטים להלן:

 • מטרת הדוחות הכספיים והקשר בינה ובין עיקרון המהותיות.
 • אופן ההתמודדות עם מידע שאינו מהותי.
 • נסיבות בגינן עולה הצורך בקיבוץ או בפיצול מידע.
 • יישום עיקרון המהותיות בהקשר של פני הדוחות הכספיים, הביאורים לדוחות הכספיים, מערכת שלמה של דוחות כספיים וכן, דיווח כספי לתקופות ביניים.

השמטה או הצגה באופן מטעה של מידע היא מהותית אם, בנפרד או באופן מצטבר, היא משפיעה על ההחלטות שמשתמשים עיקריים עשויים לקבל, על בסיס המידע הכספי לגבי ישות מדווחת ספציפית.

בהקשר זה, הטיוטה כוללת הנחיות להלן:

 • הערכה מתי הצגה מוטעית של מידע היא מהותית.
 • הצגה מוטעית בתקופה הנוכחית לעומת הצגה מוטעית המתייחסת לתקופות קודמות.
 • אופן ההתמודדות עם הצגה מוטעית מכוונת.

היות ושיפור האיכות וההיקף הכמותי של הגילויים מעלה צורך בשיתוף פעולה בין גורמים רגולטורים, רואי חשבון מבקרים וגורמים מתקינה תקינה חשבונאית, במסגרת פיתוח העקרונות שנכללו במסגרת הטיוטה נועץ ה- IASB, בין היתר, בוועדה הבינלאומית לתקינה בביקורת (International Auditing and Assurance Standards Board).

הטיוטה מהווה מעין המשך של תיקון שהתבצע בשנת 2014 בהתייחס לתקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגת דוחות כספיים (IAS 1) לפיו נקבע כי ישויות אינן נדרשות ליישם דרישות גילוי ספציפיות מסוימות מכוח תקנים אם המידע אינו מהותי. התיקון האמור קבע בנוסף כי ישות נדרשת לשקול הצורך בהכללת מידע נוסף בנסיבות בהן העמידה בדרישות הגילוי המפורטות בתקינה החשבונאית אינה מספיקה.

יובהר כי האמור לעיל אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מעמיקה ומלאה של הטיוטה ולבחינת השפעתה האפשרית.

לקישור לטיוטה כפי שפורסמה על ידי ה- IASB לחץ/י כאן.