פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 24/2015

ביקורת בנושא בחינת ירידת ערך מוניטין בתאגידים

חוזר מקצועי מס' 24/2015 

ביקורת בנושא בחינת ירידת ערך מוניטין בתאגידים הפועלים בענף מוצרי החשמל הביתיים

מחלקה מקצועית – ספטמבר 2015

הקדמה

לאור מגמה מסתמנת של שחיקה בהכנסות וברווחיות של יבואניות מוצרי חשמל ביתיים בישראל בשנים האחרונות, יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך (להלן – "סגל הרשות") ביצעה בחינה בנוגע לסבירות ההנחות העיקריות שנלקחו בחשבון במסגרת שתי הערכות שווי בשני תאגידים שונים הפועלים בענף מוצרי החשמל. הערכות שווי אלה שימשו לקביעת הסכום בר ההשבה של נכסים בדוחות הכספיים של התאגידים האמורים ליום 31 בדצמבר 2013 (מועד הערכות השווי) לצורך בחינת ירידת ערך של פעילויות בענף זה.

סגל הרשות מצא לנכון לציין מספר ממצאים אשר עלו במסגרת הביקורת שערך בפרסום אשר כותרתו 'ביקורת בנושא ירידת ערך מוניטין בתאגידים הפועלים בענף מוצרי החשמל הביתיים' (להלן – "דוח ממצאי הביקורת").

להלן סקירה תמציתית של הסוגיות שעלו במסגרת הביקורת ואשר קיבלו ביטוי בדוח ממצאי הביקורת:
  1. היעדר ביסוס מספק לתחזית ההכנסות בחינת הערכות השווי העלתה כי הן לא כללו ביסוס מספק לבניית תחזית ההכנסות שנלקחה בחשבון. לעמדת סגל הרשות, כחלק מבניית תחזית ההכנסות על התאגיד המדווח או מעריך השווי מטעמו לבצע ניתוח ענפי וניתוח נוסף ברמה שתאפשר ביסוס לסבירות תחזית ההכנסות.
  2. ניתוח כאמור יכול שיכלול התייחסות לגורמים כגון גודל השוק, מגמות בשוק, תחרות, מוצרים תחליפיים, מחירים, רגולציה, התקשרויות, יצרנים, כוח יחסי של מותגים וכד'. היקפו וטבעו של הניתוח תלויים בנסיבות המקרה הספציפי.
  3. כך לדוגמה, לעמדת הסגל, ככל שתחזית ההכנסות מניחה שינוי משמעותי יותר ביחס למצב הקיים כך עשוי להידרש ביסוס מעמיק יותר על מנת לתמוך בתחזית זו, קל וחומר כאשר התאגיד המדווח לא עמד בעבר בתחזיותיו הקודמות וזאת באופן עקבי.
  4. דוח ממצאי הביקורת מציין מקרה בו הערכת השווי הניחה שינוי משמעותי בהיקף מכירות של מוצר וזאת בהתבסס על השקת גרסה חדשה תוך הורדת מחירים וזאת מבלי שנכללו בהערכת השווי תימוכין להנחות אלו (לרבות הסבר מי הגורם אשר יספוג את הורדת המחיר, קרי, היצרן או החברה שהינה הגורם המשווק). במקרה אחר הונחה עלייה משמעותית במכירות בגין התקשרות חדשה לשיווק קו מוצרים חדש של יצרן מסוים אשר תוצרתו לא שווקה על ידי החברה קודם לכן (בפועל התקשרות זאת לא יצאה לפועל).
  5. אי עמידה עקבית בתחזיות קודמות לעמדת סגל הרשות, החטאת תחזיות והתבררותן פעם אחר פעם כתחזיות אופטימיות, מחייבת בדרך כלל את התאגיד (ואת מעריך השווי מטעמו) לנקוט במשנה זהירות בהערכות שווי עוקבות, בכל הנוגע להנחות המשמשות כבסיס לקביעת השווי או הסכום בר ההשבה.
  6. במצב כאמור, ישנו צורך בנסיבות יוצאות דופן ובנימוקים כבדי משקל בכדי להמשיך להניח שיפור עתידי משמעותי בתוצאות הפעילות לצורך קביעת הסכום בר ההשבה.במסגרת הביקורת נמצא כי במספר הערכות שווי קודמות שבוצעו במהלך השנים האחרונות ואשר קדמו למועד הערכות השווי שנבדקו, התוצאות בפועל (ברמת ההכנסות ו/או ברמת הרווחיות) התבררו באופן עקבי כנמוכות יותר מהתחזיות שהוערכו וזאת בשיעורים מהותיים המגיעים לעשרות אחוזים.
  7. במקרה הנדון, על אף החטאת התחזיות הקודמות באופן עקבי, נראה כי לא ננקטה זהירות יתרה בכל הנוגע להנחות בהן נעשה שימוש. בנוסף, לא נכלל דיון המפרט את הסטיות שנתגלו בין התחזיות לבין התוצאות בפועל והסיבות לסטיות אלה ולא פורטו ההשלכות (ככל שישנן) של הסטיות האמורות בכל הנוגע להנחות שהונחו לגבי העתיד (כגון הפחתת תחזיות וכו').כדוגמה מציין דוח ממצאי הביקורת מקרה בו הונח כי יחול היפוך במגמת ירידה בהכנסות בהתבסס על שורה של גורמים הכרוכים בחוסר וודאות.
  8. סגל הרשות לא ראה בהסברים שהובאו ביסוס מספק להנחה שצוינה לעיל ואף ציין כי במועד הערכות השווי אף התקיימו נתונים אחרים המקשים על התממשותה.
  9. פתיחה צפויה של אתר אינטרנט לשיווק ישיר לצרכן תאגיד מסוים הניח במסגרת הערכת השווי כי כ- 8% מסך ההכנסות בטווח הארוך ינבעו מפתיחתו המתוכננת של אתר אינטרנט לשיווק ישיר לצרכני התאגיד, כך שתרומת האתר לשווי הפעילות המוערכת עמדה על כ-14%. במסגרת בדיקת הערכת השווי, סגל הרשות לא מצא ניתוח אשר ביסס דיו את עצם פתיחת האתר ואת היקף ההכנסות שהוערך מפתיחתו הצפויה של אתר האינטרנט וזאת בשים לב להשפעות הגומלין הצפויות בין אתר האינטרנט לבין דרכי השיווק המסורתיות (באמצעות חנויות בבעלות או באמצעות רשתות שיווק וקמעונאים), לקיומם של אתרים מתחרים שחלקם נמנה על לקוחות החברה, לדחיות חוזרות בעבר בקשר עם הפעלת האתר (יצויין כי בסופו של דבר התאגיד המדווח החליט שלא להשיק את פעילות האתר) וכן לחוסר הניסיון של החברה בהפעלת אתר אינטרנט למכירה ישירה לצרכן. זאת ועוד, על אף שנודע על עיכובים נוספים בהשקתו של אתר האינטרנט במהלך שנת 2014, החברה נמנעה מלעדכן את התחשיב במהלך אותה שנה.

השלכות הביקורת – הלכה למעשה: 

מכלול הממצאים נמסר לעיון התאגידים המדווחים לבחינת ההשלכות על הבחינה לירידת ערך בדוחות הכספיים לשנת 2014. בעקבות זאת, התאגידים האמורים ביצעו הפחתה במוניטין המיוחס לפעילות בדוחות כספיים אלה תוך גילוי אודות הביקורת שבוצעה על ידי סגל הרשות וממצאיה. כמו כן, במסגרת בחינת ירידת הערך ליום 31.12.2014, תאגיד מסוים שינה את מתודולוגיית התחשיב לאור שינויים מתוכננים בפעילות העסקית שלו בענף בעוד שהתאגיד האחר עדכן את תחזיותיו.

יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של דוח ממצאי הביקורת ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא.

לקישור לדוח הממצאים כפי שפורסם על ידי סגל הרשות לחץ/י כאן.