פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 21/2015

דוח ריכוז ממצאים של הרשות לניירות ערך בנושא מגזרי פעילות

חוזר מקצועי מס' 21/2015 

דוח ריכוז ממצאים של הרשות לניירות ערך בנושא מגזרי פעילות

מחלקה מקצועית – אוגוסט 2015

יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך (להלן – "סגל הרשות"), ביצעה לאחרונה, ביקורת רוחב בנושא מגזרי פעילות במדגם שכלל 6 תאגידים מדווחים אשר להם מספר מגזרי פעילות מדווחים בדוחות הכספיים (להלן – "חברות המדגם").

הביקורת בוצעה לגבי מספר תקופות בין השנים 2011-2013. הביקורת בחנה את אופן יישום תקן דיווח כספי בינלאומי 8, מגזרי פעילות (להלן – "התקן") על ידי חברות המדגם.

סגל הרשות בחן במסגרת הביקורת את יישום הוראות התקן על ידי חברות המדגם בקשר עם חמישה נושאים:
  • זיהוי ה- CODM של הישות;
  • זיהוי המגזרים בני הדיווח של החברה בהתאם להוראות התקן;
  • מדידת תוצאות המגזרים בהתאם ל- IFRS 8;
  • מדיניות הקצאת עלויות בין מגזרי הפעילות בתקופות המדגם;
  • הגילוי הנדרש בהתאם ל – IFRS 8.

דוח ריכוז הממצאים מפרט את הסוגיות שעלו בביקורת בנושאים המפורטים לעיל, ואת טענות החברות ועמדת סגל הרשות בקשר אליהן, וזאת במטרה לשקף בפני ציבור התאגידים המדווחים את עמדות סגל הרשות כאמור שמטרתן שיפור הגילוי, הדיווח ועמידה בהוראות התקן אשר לו השפעה רבה על הדיווחים העיתיים של החברה בכללותם כפי שיפורט בהמשך.

יובהר כי האמור האמור לעיל ובמסגרת החוזר המקצועי המצ"ב מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של דוח הממצאים ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו באשר לאופן העמידה בדרישות תקן דיווח כספי בינלאומי 8, מגזרי פעילות (IFRS 8).

 להורדת חוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של הסוגיות שעלו בביקורות לרבות התייחסות סגל הרשות אליהן לחץ/י כאן.

להורדת דוח ריכוז הממצאים בנושא מגזרי פעילות כפי שפורסם על ידי סגל הרשות לחץ/י כאן.

להזכירכם, לאחרונה פרסם סגל הרשות דוח ריכוז ממצאים בנושא חלוקת דיבידנדים ורכישה עצמית של מניות ודוח ביקורת בנושא שמאויות מקרקעין של נכסי נדל"ן מניב בבאר שבע.