פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 11/2015

עידוד הנפקות הון בישראל

חוזר מקצועי מס' 11/2015 – עידוד הנפקות הון בישראל

מחלקה מקצועית – יוני 2015

כזכור, בשנת 2012, פורסמה "מפת הדרכים" של רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות") אשר מבוססת על שלושה יסודות שלובים זה בזה וכוללים רגולציה, דה-רגולציה ופיתוח שוק. במסגרת זו יזמה הרשות שורה ארוכה של תיקוני חקיקה שמטרותיהם הקלות והתאמות של הרגולציה בהיבטי גילוי ודיווח.

לנוכח המספר הרב של ההקלות הן רוכזו למספר סדרות חקיקה. סדרת ההקלות הראשונה אשר כללה תיקוני חקיקה ראשית ומשנית אושרה על ידי הכנסת במהלך שנת 2014. סדרת ההקלות השנייה הכוללת בין היתר הקלות בדיווחים מיידים, באופני ההצעה לציבור והקלות לחברות מחקר ופיתוח מוכנה וממתינה לדיון בכנסת.

בימים אלה יוזמת הרשות סדרת הקלות נוספת, שעניינה ביצוע התאמות בדין ובסביבה הכללית של הנפקות ראשונות של הון לציבור, באופן שיעודד חברות לראות בבורסה אפיק פיתוח וגיוס הון ראוי ומתאים לצרכיהן וזאת במסגרת טיוטת הצעה שפורסמה ביום 17 ביוני 2015 להערות הציבור וכותרתה "עידוד הנפקות הון בישראל" (להלן – "טיוטת ההצעה" ו- "ההקלות", לפי העניין).

במסגרת ההקלות מוצע לקבוע פטורים מחלק מהוראות הדין, לחברות המנפיקות הון לראשונה לציבור, וזאת למשך תקופה של חמש שנים. ההקלות מוצעות בדיני ניירות הערך ודיני החברות, ובכלל זה הוראות ממשל תאגידי וכללי דיווח ועוד.

הערות הציבור לטיוטת ההצעה תתקבלנה עד ליום 1 באוגוסט 2015.

לקריאת חוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של עיקרי הנושאים המטופלים במסגרת טיוטת ההצעה בפורמט PDF לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור לעיל ובמסגרת החוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של עיקרי טיוטת ההצעה ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא והמחייב.

לטיוטת ההצעה בנוסחה המלא כפי שפורסמה על ידי סגל הרשות בפורמט PDF לחץ/י כאן.