פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 28/2015

עדכוני תקינת ביקורת ישראלית – פרסום הצעות לתקני ביקורת חדשים

חוזר מקצועי מס' 28/2015 

עדכוני תקינת ביקורת ישראלית – פרסום הצעות לתקני ביקורת חדשים

מחלקה מקצועית – נובמבר 2015

לשכת רואי חשבון בישראל פרסמה ביום 18 באוקטובר 2015, הצעות לשני תקני ביקורת בעניינים הבאים:

  • הצעה לתקן ביקורת בדבר מהותיות בתכנון ובביצוע של ביקורת (להצעה לתקן לחץ/י כאן).
  • הצעה לתקן בדבר הערכת ההשפעה של הצגות מוטעות שזוהו במהלך הביקורת (להצעה לתקן לחץ/י כאן).

ההצעות לתקן כוללות פרק הנחיות יישום ודברי הסבר אחרים וכן נספח המהווה חלק בלתי נפרד מן התקנים, המכיל תיקונים לתקני ביקורת אחרים שיחולו עם הכניסה לתוקף של התקנים כאמור.

ההצעות לתקני ביקורת פורסמו להערות ותגובות הציבור עד ליום 15 בדצמבר 2015.

יצוין כי מועד התחילה הצפוי של תקני הביקורת הינו החל מהביקורת של דוחות כספיים שתאריך הדוח על המצב הכספי האחרון הכלול בהם הוא 31 בדצמבר 2016 או לאחר מכן (קרי, החל מהביקורת על הדוחות השנתיים לשנת 2016).

לסקירה תמציתית של עיקרי קביעות ההצעות לתקני ביקורת לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור בחוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית בלבד של ההצעות לתקני ביקורת ואינו מהווה תחליף לקריאת נוסחן המלא.