פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 34/2014

פרסום תיקון תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התשע"ה

חוזר מקצועי מס' 34/2014 

פרסום תיקון תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התשע"ה - 2014 ברשומות

מחלקה מקצועית – נובמבר 2014

כחלק מהתכנית האסטרטגית הרב שנתית שפרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות" או "סגל הרשות") בחודש ספטמבר 2012 "מפת הדרכים – של רשות ניירות ערך" שבין מטרותיה הקלות ברגולציה ופיתוח שוק ההון בארץ (ואשר כללה, בין היתר, מתווה הקלות מוצעות להערות הציבור)

פורסמה במהלך דצמבר 2012, להערות הציבור, הצעה לתיקון תקנות ניירות ערך אשר במסגרתה הוצע לתקן את תקנות ניירות ערך העוסקות בנושאי דיווח כספי (לרבות, בין היתר, תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) התש"ע – 2010, תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל – 1970 ותקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה) התשכ"ט – 1969).

כפי שפורט במתווה ההקלות, בחינת סגל הרשות העלתה כי חלק מדרישות הגילוי מכוח התקנות איננו מצדיק את העלות המושקעת בהפקת והצגת המידע, וכי חלק מהדרישות בתקנות התייתרו בעקבות שינויים שחלו במהלך השנים בתקינה החשבונאית.

מרבית ההיבטים שנכללו במתווה ההקלות חייבו תיקוני חקיקה (בין בחקיקה ראשית ובין במסגרת תקנות). כיוון שמדובר במספר רב מאוד של הקלות, בנושאים שאינם קשורים בהכרח זה לזה, הרשות ריכזה את תיקוני החקיקה במספר פעימות, הן לצורך קבלת הערות הציבור הן לצורך קידום ההליכים בכנסת.

לאחר קבלת הערות הציבור וקיום הליך בחינה והטמעה של ההערות האמורות במקרים בהם נמצא על ידי הרשות לנכון לעשות כן, פרסמה הרשות בספטמבר 2013 הצעת חקיקה מעודכנת שעניינה כאמור, הקלות ברגולציה וכותרתה "הצעות חקיקה בנושא הקלות ופיתוח שוק ההון – קובץ חקיקה ראשון מעודכן לאחר הערות הציבור" (להלן – "הצעת החקיקה המעודכנת").

ביום 3 בנובמבר 2014, פורסם ברשומות תיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשע"ה – 2014 (להלן – "תיקון לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים" או "התיקון"). התיקון עוסק במספר נושאים שונים אשר נכללו במסגרת הצעת החקיקה המעודכנת  ובכללם, בין היתר:

  • תיקון העקרונות הנוגעים למידע כספי פרופורמה,
  • קביעת מבחן צירוף של דוחות חברה כלולה מהותית בדוחות הביניים של התאגיד (תוך שימת דגש על בחינה שנתית של מבחן הרווח ולא רק רבעון ספציפי),
  • הקלות בסיום חובות הדיווח של תאגידים מדווחים.

צעד זה בא בהמשך לשורת צעדים נוספים שמובילה הרשות ובהם אישור חוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014, אישור מתווה ההקלות לתאגידים קטנים בוועדת הכספים של הכנסת מינואר 2014 אשר פורסם ברשומות במרץ 2014 (לחוזר מקצועי בנושא ההקלות לתאגידים קטנים בפורמט PDF לחץ/י כאן) ותיקונים לתקנות בתחום התשקיפים אשר פורסמו ברשומות ביולי ובאוגוסט 2014 (לחוזר מקצועי בנושא בפורמט PDF לחץ/י כאן).

יצוין כי חלו שינויים מסוימים בנוסחי התיקון שאושרו ביחס להצעות התיקון שפורסמו על ידי הרשות בעבריובהר כי האמור לעיל ובמסגרת החוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של עיקרי התיקון לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא והמחייב (כפי שפורסם ברשומות). מומלץ כי החברות אשר האמור לעיל עשוי להיות רלוונטי להן, תיוועצנה עם יועציהן המשפטיים לבחינת ההשלכות האפשריות בנושא.

לקריאת חוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של עיקרי הנושאים המטופלים במסגרת התיקון לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים  בפורמט PDF לחץ/י כאן.