פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 28/2014

פרסום תיקונים לתקנות ניירות ערך ברשומות

חוזר מקצועי מס' 28/2014

מחלקה מקצועית – אוגוסט 2014

כזכור, ביום 14 במאי 2014, אישרה ועדת הכספים של הכנסת שורת תקנות שיזמה רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות" או "סגל הרשות"), אשר נועדו להקל על פעילותן של חברות ציבוריות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

צעד זה בא בהמשך לשורת צעדים נוספים שמובילה הרשות ובהם אישור חוק להקלות בשוק ההון ולעידוד הפעילות בו (תיקוני חקיקה), התשע"ד-2014, אישור מתווה ההקלות לתאגידים קטנים בוועדת הכספים של הכנסת מינואר 2014 (לחוזר מקצועי בנושא ההקלות לתאגידים קטנים בפורמט PDF לחץ/י כאן), אישור הקלות בתשקיפים בוועדת הכספים של הכנסת בפברואר 2014 (לרבות לעניין הארכת תקופת תשקיף מדף לשלוש שנים – לחוזר מקצועי בנושא בפורמט PDF לחץ/י כאן), וכחלק מהתכנית האסטרטגית הרב שנתית שפרסמה הרשות בחודש ספטמבר 2012 "מפת הדרכים – של רשות ניירות ערך" שבין מטרותיה הקלות ברגולציה ופיתוח שוק ההון בארץ.

ביום 29 ביולי 2014, פורסמו ברשומות ונכנסו לתוקף, בין היתר, תיקון לתקנות ניירות ערך (פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף – מבנה וצורה) (תיקון), התשע"ד – 2014 (להלן – "תקנות פרטי תשקיף" או "תיקון תקנות פרטי תשקיף"), תיקון לתקנות ניירות ערך (הצעה פרטית של ניירות ערך בחברה רשומה) (תיקון), התשע"ד – 2014 ותיקון לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן) (תיקון), התשע"ד – 2014. כמו כן, ביום 14 באוגוסט 2014 פורסם ברשומות תיקון לתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך).

התיקונים נוגעים, בין היתר, לנושאים כדלקמן:

  • הקלות שעניינן צמצום דרישות החתימה על דוחות כספיים המצורפים לתשקיפים של תאגידים מדווחים ולתשקיפי IPO (וחלף זאת הכללת "דוח אירועים" שאינו מבוקר או סקור);
  • הקניית האפשרות לתאגיד קטן לבחור לאמץ הקלות המוקנות לתאגיד קטן גם בהתייחס לתשקיפי IPO;
  • הקלות הנוגעות למתכונת עריכת דוחות כספיים ביניים ודוחות דירקטוריון המצורפים לתשקיף הנפקה ראשונה לציבור (IPO);
  • ביטול החובה לערוך דוחות כספיים של קרן נאמנות בהתאם ל- IFRS.

יצוין כי חלו שינויים מסוימים בנוסחי התיקון שאושרו ביחס להצעות התיקון שפורסמו על ידי הרשות בעבר.

לקריאת חוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של עיקרי הנושאים המטופלים במסגרת התיקונים לתקנות בפורמט PDF לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור לעיל ובמסגרת החוזר המקצועי מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של עיקרי התיקונים לתקנות ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת הנוסח המלא והמחייב (כפי שפורסם ברשומות). מומלץ כי החברות אשר האמור לעיל עשוי להיות רלוונטי להן, תיוועצנה עם יועציהן המשפטיים לבחינת מכלול ההשלכות האפשריות בנושא.

לקישור לתיקונים לתקנות כפי שאלה פורסמו ברשומות בפורמט PDFלחץ/י כאן ו- כאן.