פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 11/2014

התשע"ד 2014 בדבר הקלות לתאגידים קטנים

חוזר מקצועי מס' 11/2014 

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשע"ד 2014 בדבר הקלות לתאגידים קטנים

מחלקה מקצועית – מרץ 2014

כזכור, ביום 22 בינואר 2014, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מתווה ההקלות לתאגידים קטנים במסגרת תיקון תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל 1970 (להלן – "התיקון לתקנות" ו- "התקנות").

ביום 10 במרץ 2014, התיקון לתקנות פורסם ברשומות והתקנות במתכונתן המתוקנות נכנסו לתוקף (כניסתו לתוקף של התיקון תהייה מיידית, עם פרסומן ברשומות. קרי, החל מהדוחות התקופתיים לשנת 2013).

יודגש כי כעת, עם כניסת התיקון לתקנות לתוקף, כל תאגיד המקיים את הגדרת "תאגיד קטן" (כמשמעות מונח זה בתקנה 5ג אשר נוספה לתקנות מכוח התיקון לתקנות) נדרש לפרסם על כך דיווח מיידי אשר במסגרתו יפורט המועד שבו התאגיד יהיה רשאי להתחיל לדווח לפי תקנה 5ד לתקנות (בדבר ההקלות לתאגיד קטן).

דיווח כאמור יינתן לכל המאוחר תוך שלושה ימי מסחר ממועד כניסתו לתוקף של התיקון לתקנות (קרי, מועד פרסום התיקון ברשומות).

בנוסף, בהתאם לתקנה 5ה לתקנות, תאגידים שיבחרו לאמץ חלק מההקלות או את כולן יידרשו לתת על כך גילוי בדיווח מיידי ולפרסם דיווח מיידי על כל שינוי בהקלות אשר יבחרו ליישם.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תאגיד מדווח הכשיר להיחשב כתאגיד קטן יידרש לתת גילוי לעובדה זו תוך פירוט ההקלות שהוא בחר לאמץ, בהבלטה ובעמוד הראשון של כל דוח תקופתי ודוח רבעוני שבהם היה התאגיד תאגיד קטן.

יובהר כי האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ ואינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא והמחייב של התיקון לתקנות (כפי שפורסם ברשומות).

מומלץ כי החברות אשר התיקון לתקנות רלוונטי להן, תיוועצנה באופן מיידי עם יועציהן המשפטיים לבחינת השלכותיו בפרט בנוגע לדיווחים המיידים הנדרשים להינתן כאמור לעיל ובאשר לאופן יישום הוראות המעבר הנוגעות לקביעת לראשונה בדבר היות התאגיד כשיר להיחשב כתאגיד קטן.

לקישור לתיקון לתקנות כפי שפורסם ברשומות לחץ/י כאן.

לחוזר המחלקה המקצועית בנושא התיקון לתקנות ובדבר הודעת הרשות לתאגידים בנושא (שפורסמו בינואר 2014) לחץ/י כאן  ו- כאן, בהתאמה.