פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
חוזר מקצועי מס' 7/2014

תקנות ניירות ערך, התשע"ד 2014 בדבר הקלות לתאגידים קטנים

חוזר מקצועי מס' 7/2014

תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשע"ד 2014 בדבר הקלות לתאגידים קטנים – הודעה לתאגידים

מחלקה מקצועית – ינואר 2014

ב- 22 בינואר 2014, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את מתווה ההקלות לתאגידים קטנים במסגרת תיקון תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) התש"ל 1970 (להלן – "התיקון לתקנות"). לחוזר מקצועי מס' 6/2014 שהופץ על ידי המחלקה המקצועית ביום 23 בינואר 2014 הסוקר את עיקרי התיקון לתקנות לחץ/י כאן.

ביום 27 בינואר 2014 פרסמה רשות ניירות ערך (להלן – "הרשות"), הודעה לתאגידים – הקלות לתאגידים קטנים, הכוללת מספר דגשים בנוגע לתיקון לתקנות ולהלן עיקריה:

 • התיקון לתקנות צפוי לחול כבר מהדוח התקופתי לשנת 2013. כניסתו לתוקף של התיקון תהייה מיידית, עם פרסומו ברשומות.
 • דגשים בנושא הגדרת "תאגיד קטן":
 1. תאגיד שהציע לציבור מניות ואגרות חוב, נדרש לקיים את שני מבחני השווי במצטבר.
 2. תאגיד שהציע מניות לציבור והן אינן נסחרות מסיבות שונות במועד הקובע, יבצע את מבחן השווי ביחס להונו העצמי במועד הקובע.
 • תאגיד שיחשב תאגיד קטן יוכל ליישם את ההקלות, כולן או חלקן, לבחירתו, כבר במסגרת הדוחות התקופתיים לשנת 2013. לנוכח לוחות הזמנים, וכדי למנוע מצב בו תאגידים קטנים יעכבו את פרסום הדוחות הכספיים עד לפרסום תיקון התקנות ברשומות, הרשות הצהירה כי לא תנקוט בפעולות אכיפה בקשר עם דוחות המפורסמים עוד קודם לכן בהתאם לקבוע בתיקון לתקנות.
 • כאמור, הבחירה בהקלות היא וולנטרית, ותאגיד המקיים את הגדרת תאגיד קטן, רשאי לאמץ את ההקלות, כולן או חלקן. תאגיד קטן רשאי לשנות את בחירתו בדבר יישום ההקלות (כולן או חלקן) בכל עת, וליישמה כבר החל מהדוח הרבעוני או התקופתי שלאחר החלטתו כאמור, ובלבד שפרסם דיווח מיידי על החלטתו.
 • בחינת עמידה בהגדרת "תאגיד קטן" – הבחינה תתבצע במועד הקובע (1 בינואר בכל שנת דיווח); לעניין דוחות תקופתיים לשנת 2013, על התאגידים לבצע את הבדיקה הבחינה ביחס ליום- 1.1.14 (אשר נחשב כמועד הקובע הראשון) וביחס ל- 1.1.13 (שהינו המועד הקובע האחרון שקדם למועד הקובע).
 • עם כניסתו לתוקף של התיקון לתקנות, על כל תאגיד המקיים את הגדרת תאגיד קטן לפרסם על כך דיווח מיידי. בהקשר לכך יודגש כי:
 1. דיווח כאמור יינתן לכל המאוחר תוך שלושה ימי מסחר ממועד כניסתו לתוקף של התיקון לתקנות. 
 2. התאגידים אשר בוחרים לאמץ חלק מההקלות או את כולן לתת גילוי לכך במסגרת הדיווח המיידי. בנוסף, נדרש לפרסם דיווח מיידי על כל שינוי בהקלות אשר בוחר ליישם. 
 3. תאגידים המבקשים ליישם את התיקון עוד קודם לכניסתו לתוקף מתבקשים לפרסם דיווח מיידי על כך עם קבלת ההחלטה בדבר היישום. 

כמו כן, סגל הרשות מסב את תשומת לב הציבור והתאגידים כי שאר הצעות התיקון לתקנות ניירות ערך שעניינן הקלות ברגולציה, ובפרט ההקלות המוצעות בעניין תשקיפי מדף (בפרט הארכת תקופת תשקיף המדף ל- 36 חודשים) והתיקונים לתקנות ניירות ערך השונות בענייני דיווח כספי (לרבות ההצעה לתיקון תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) התש"ע – 2010 טרם אושרו בוועדת הכספים.

  יובהר כי האמור לעיל מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של הודעת הרשות ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחה המלא. מומלץ כי החברות אשר התיקון לתקנות עשוי להיות רלוונטי להן, תיוועצנה עם יועציהן המשפטיים לבחינת מכלול ההשלכות האפשריות בנושא ובפרט באשר לאופן יישום הוראות המעבר הנוגעות לקביעת לראשונה בדבר היות התאגיד כשיר להיחשב כתאגיד קטן.

לקישור להודעת הרשות בדבר אישור ההקלות לתאגידים קטנים לחץ/י כאן.

לקישור לנוסח תיקון התקנות בעניין הקלות לתאגידים קטנים לחץ/י כאן.