אילוסטרציה פאהן קנה
דוחות לדוגמה, מאי 2024

דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2024

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2024 הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ותקנות ניירות ערך

לצורך עריכת הדוחות הכספיים לתקופות הביניים של שנת 2024 של החברות הכפופות לחוק ניירות ערך ותקנותיו מצורפים קישורים כדלקמן:

 • לדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2024 הערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 34 ובהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970 לחץ/י כאן [ 3003 kb ]. הדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים כוללים, בין היתר, דרישות גילוי שנקבעו במסגרת תקני IFRS חדשים, הבהרות חדשות לתקנים, שיפורים לתקני IFRS ודרישות גילוי בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970. לנוחותכם, במסגרת פתיח לדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים נכלל מזכר הכולל דגשים והבהרות המפרט, בין היתר, בדבר עיקרי השינויים ביחס לדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה לשנת 2023.
 • למידע הכספי הנפרד לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2024, הנדרש מכוח תקנה 38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970, בפורמט PDF לחץ/י כאן [ 548 kb ]. המידע הכספי הנפרד לדוגמה ערוך בהתאם לעקרונות תקנה 38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ולתוספת העשירית לתקנות אלה (כזכור, חובת צירוף דוחות סולו לדוחות הכספיים רבעוניים הינה בתוקף אך ורק בהתייחס לתאגידים שתעודות התחייבות שלהם מוחזקות בידי הציבור, למעט כאשר ייקבע כי אין בדוח סולו תוספת מידע מהותי).

דגשים עיקריים שקיבלו ביטוי בעריכת הדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים (להתייחסות רחבה יותר ראו המזכר שנכלל כפתיח לדוחות הכספיים לדוגמה):

 • השלכות מלחמת 'חרבות ברזל' - ביום 7 לחודש אוקטובר 2023, הותקפה מדינת ישראל על ידי ארגון הטרור חמאס ובעקבות זאת הכריזה מדינת ישראל על מצב מלחמה ועל גיוס מילואים רחב היקף (להלן - "המלחמה"). המלחמה הינה אירוע חריג בעל השלכות ביטחוניות וכלכליות אשר היקפן ותוצאתן אינם ניתנים לחיזוי ויש לה השלכות מהותיות על המשק והכלכלה. במסגרת הדוחות הכספיים לדוגמה ביניים לשנת 2024, ניתן גילוי מצומצם להשפעות האפשריות של מלחמת 'חרבות ברזל' (גילוי נרחב לדוגמה ניתן במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים לדוגמה ליום 31 בדצמבר 2023). על כל ישות לבחון את הנסיבות הרלוונטיות וההשפעות הספציפיות על הישות ולהתאים את הגילויים הרלוונטיים, תוך מתן ביטוי להשפעות הפרטניות אשר אירעו בתקופת הדיווח ביניים השוטפת/המצטברת וכן תוך ווידוא השלמת מידע בהתייחס לשינויים שחלו ביחס למידע שנכלל בדוח השנתי של שנת 2023 לרבות עדכון המידע עד למועד אישור דוחותיה הכספיים תוך הפעלת שיקול דעת בהתאם לנסיבות כפי שאלה תהיינה באותו מועד. 

 • השפעת אירועים מאקרו כלכליים גלובליים ומקומיים - בשנים האחרונות ובפרט בשנים 2022-2024, התרחשו מספר אירועים גלובליים ומקומיים אשר עשויה להיות להם השפעה על הדוחות הכספיים של ישויות לשנת 2024 (קרי, השפעות סיווג, מדידה, הצגה וגילוי). ישויות אשר יש להן חשיפה לכלכלות (או ענפים) אשר התאפיינו בהתפתחויות שליליות נדרשות לשקול מתן גילוי, ככל שרלוונטי, להשלכות המדידה וההשפעות על הדוחות הכספיים של שנת 2024, לרבות בדרך של עדכון גילויים אשר ניתנו בדוחות הכספיים של שנים קודמות.

  להלן תזכורת לחלק מהאירועים כאמור:
  • מלחמת 'חרבות ברזל' (ראה לעיל)
  • משבר אוקראינה/רוסיה.
  • העלאות הריבית של בנק ישראל (בשנת 2022 ואילך).
  • עלייה במדד המחירים לצרכן.
  • ייסוף/פיחות בשער השקל מול מטבעות חוץ. 
  • עלייה במדד תשומות הבניה. 
  • אי וודאות ותנודתיות בשערי ניירות ערך בשווקי ההון בעולם.
  • משבר האנרגיה העולמי.  

בשים לב לאמור לעיל, על כל ישות לבחון את הנסיבות הרלוונטיות אליה ולעדכן את הגילוי בגין התפתחויות כלכליות שליליות וההשפעות בגינן וזאת, עד למועד אישור הדוחות הכספיים תוך הפעלת שיקול דעת בהתאם לנסיבות כפי שאלה תהיינה באותו מועד. ישויות אשר יש להן חשיפה לכלכלות (או ענפים) אשר התאפיינו בהתפתחויות שליליות (דוגמת משבר אוקראינה/רוסיה, משבר האנרגיה העולמי, משבר הקורונה וכו') נדרשות לשקול, ככל שרלוונטי, את השלכות המדידה, ההצגה והגילוי על הדוחות הכספיים ביניים של שנת 2024. 

דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים אלו ערוכים כאמור בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 34 וכוללים את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970. בהתאם, הם כוללים דרישות גילוי ומספרי ההשוואה העשויים להידרש בדוחות כספיים ביניים לרבעון הראשון, השני והשלישי של שנת 2024 (לרבות נתוני הרבעון השוטף ונתוני התקופה המצטברת). המחלקה המקצועית תפרסם בשבועות הקרובים דוחות כספיים לדוגמה הערוכים במתכונת חצי שנתית במתכונת התואמת את עקרונות התיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, בדבר מדרג רגולציה - ביטול חובת פרסום דוח רבעוני על ידי תאגידים קטנים שהציבור אינו מחזיק בתעודות התחייבות שלהם (להלן - "תאגיד קטן פטור").

עוד יצוין כי בהמשך השנה ייתכן ונפרסם עדכונים לדוחות הכספיים לדוגמה הערוכים לתקופות ביניים ככל ויעלה בכך צורך.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או לצורך מתן הבהרות ככל שיידרש.