אילוסטרציה פאהן קנה
חוזר מקצועי 7/2022

דוח ממצאים בדבר הערכות שווי נדל"ן ופעילויות

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

דוח ממצאים בקשר עם הערכות שווי נדל"ן והערכות שווי

פעילות ליקויים וכשלים שנמצאו  במסגרת בדיקת סגל רשות ניירות ערך

רקע 

יחידת הביקורת של מחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך בשיתוף עם מערך הערכות השווי במחלקת תאגידים (להלן - "סגל הרשות"), מבצעת מעת לעת ביקורות אשר במסגרתן נבחנת סבירותן של הערכות שווי של נכסי נדל"ן ושל ההנחות העיקריות הנלקחות בחשבון במסגרתן.

בחודש יוני 2022, פרסם סגל הרשות דוח ממצאים בקשר עם הערכות שווי נדל"ן והערכות שווי פעילות: ליקויים וכשלים שנמצאו במסגרת בדיקת סגל רשות ניירות ערך (להלן - "דוח הממצאים") אשר מטרתו לשקף לתאגידים המדווחים, לשמאים, למעריכי השווי ולציבור המשקיעים, ממצאים עיקריים שעלו בבדיקות הערכות שווי ושמאויות (להלן - "הערכות השווי") שביצע סגל הרשות, כמו גם את עמדת סגל הרשות בקשר אליהם, וזאת לשם שיפור וטיוב השיטות המיושמות והגילוי במסגרת הערכות השווי.

בחינת סגל הרשות הצביעה בחלק מהמקרים על קיומם של ליקויים וכשלים ביחס לגילוי, לאומדנים ולהנחות אשר עמדו בבסיס הערכות השווי, כמפורט בדוח הממצאים.

לחוזר מקצועי הכולל סקירה של דוח הממצאים בפורמט PDF לחץ/י כאן [ 152 kb ].

לקישור לדוח הממצאים כפי שפורסם על ידי סגל הרשות בפורמטPDF לחץ/י כאן.

יובהר כי האמור בחוזר המקצועי מהווה סקירה של דוח הממצאים ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו.