article banner
דוחות לדוגמה, מאי 2022

דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2022

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ותקנות ניירות ערך

לצורך עריכת הדוחות הכספיים לתקופות הביניים של שנת 2022 של החברות הכפופות לחוק ניירות ערך ותקנותיו

מצורפים קישורים כדלקמן:

 • לדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2022 הערוכים בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 34 ובהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל - 1970 לחץ/י כאן [ 3780 kb ].
 • הדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים כוללים, בין היתר, דרישות גילוי שנקבעו במסגרת תקני IFRS חדשים, הבהרות חדשות לתקנים, שיפורים לתקני IFRS ודרישות גילוי בהתאם להוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970.
 • לנוחותכם, במסגרת פתיח לדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים נכלל מזכר הכולל דגשים והבהרות שקיבלו ביטוי בעריכת הדוחות הכספיים לדוגמה.
 • למידע הכספי הנפרד לדוגמה לתקופות ביניים של שנת 2022, הנדרש מכוח תקנה 38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970, בפורמט PDF  לחץ/י כאן [ 690 kb ].
 • המידע הכספי הנפרד לדוגמה ערוך בהתאם לעקרונות תקנה 38ד לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ולתוספת העשירית לתקנות אלה.

דגשים עיקריים שקיבלו ביטוי בעריכת הדוחות הכספיים לדוגמה לתקופות ביניים (להתייחסות רחבה יותר ראו המזכר שנכלל כפתיח לדוחות הכספיים לדוגמה):

אירועים גלובליים ומקומיים:

בשנים האחרונות ובפרט בתחילת שנת 2022 התרחשו מספר אירועים גלובליים ומקומיים אשר עשויה להיות להם השפעה על הדוחות הכספיים של ישויות לשנת 2022 (השפעות סיווג, מדידה, הצגה וגילוי).

להלן סקירה תמציתית של חלק מהאירועים כאמור:

 • משבר אוקראינה/רוסיה - ב - 24 בפברואר 2022, הכריזה רוסיה על מבצע צבאי במזרח אוקראינה במסגרתו פלשה רוסיה לאוקראינה. כתוצאה מהפלישה הגיבו בורסות בעולם בנפילות שערים (כך לדוגמה בורסת מוסקבה נפלה ב-33%, נאסד"ק ב-3%) וחלה עלייה בשערי סחורות (כגון זהב, גז ונפט). כמו כן, נשמעו תחזיות לעליית מחירים בתחום המזון במדינות רבות, בשל היות אוקראינה ורוסיה מיצואניות החיטה והתירס הגדולות בעולם, זאת בנוסף לעליית מחירי הדלק והאנרגיה ולתנודות בשערי החליפין.

התפשטות נגיף הקורונה:

 • בחודש דצמבר 2019 התפרצה בסין מגפת נגיף הקורונה (COVID-19) (להלן - "נגיף הקורונה" או "האירוע") וברבעון הראשון והשני של שנת 2020 התפשטה במדינות נוספות בעולם. בחודש ינואר 2020, הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות נגיף הקורונה כעל מצב חירום בריאותי עולמי, ובחודש מרץ 2020, הכריז ארגון הבריאות העולמי על הקורונה כפנדמיה (מגפה עולמית).
 • התפשטות נגיף הקורונה הינה אירוע חריג בעל השלכות מאקרו כלכליות, במדינות רבות ברחבי העולם. בעקבות האירוע, מדינות רבות, בכללן ישראל, נקטו בצעדים משמעותיים בניסיון לבלום את התפשטות הנגיף.
 • בין צעדים אלה נמנים, בין היתר, הגבלות על תנועת ותעסוקת אזרחים, סגירת עסקים וקניונים, הגבלות על התכנסויות ואירועים, הגבלות תחבורתיות על נוסעים וסחורות, סגירת גבולות בין מדינות, צמצום מספר העובדים הרשאים להגיע למקום העבודה וכיוצא באלה.
 • לאירוע ולפעולות הננקטות על ידי המדינות השונות כאמור לעיל, השלכות עסקיות משמעותיות על כלכלות גלובליות ומקומיות רבות כמו גם על שוקי ההון בעולם אשר מתאפיינים בתנודתיות ניכרת במחירי סחורות, ניירות ערך, עלויות תעבורה אווירית וימית וכיוצא באלה.
 • בנוסף, ההאטה הכלכלית עלולה להוביל את המשק למיתון.
 • במועד פרסום דוחות לדוגמה אלו, לאור שיעורי ההתחסנות הגבוהים בישראל, השפעת משבר הקורונה במדינת ישראל הצטמצמה במידה ניכרת אך המשבר עודנו נותן את אותותיו על ענפים מסוימים. בנוסף לאמור, עדיין קיימות בחלק מהמדינות מגבלות מסוגים שונים.
 • ייסוף/פיחות בשער השקל מול מטבעות חוץ.
 • עלייה במדד המחירים.
 • עלייה במדד תשומות הבניה.
 • אי וודאות ותנודתיות בשערי ניירות ערך בשווקי ההון בעולם.
 • העלאת הריבית של בנק ישראל (ברבעון השני של שנת 2022).
 • משבר האנרגיה העולמי - כחלק מהשפעותיה הישירות והעקיפות של מגפת הקורונה, החל משנת 2021 ניכרת מגמה של עליית מחירים ניכרת במשק האנרגיה העולמי הנובעת, בין היתר, בגידול בביקוש העולמי לגז טבעי והקטנת ההיצע.
 • הגידול בביקוש לגז טבעי באירופה בשנת 2021, ובפרט ביחס לביקוש הנמוך יחסית בשנת 2020 (מגפת הקורונה), יצר מחסור בגז טבעי במתקני אגירת הגז וכן, חלה התגברות בתחרות העולמית על המשאבים הקיימים (לרבות מצידה של סין).
 • שוק הפחם - פגיעה ביכולת כרייה בהודו וגידול בביקוש לחשמל בהודו וסין. משק הדלק - בדומה למגמות במשק הגז הטבעי והפחם, התפרצות נגיף הקורונה בתחילת שנת 2020 הובילה להקטנת הביקוש לדלקים. כתוצאה מכך, קטנה אספקת הדלקים בטווח הקצר ויצרנים האטו את קצב ההפקה, בין השאר עקב חוסר וודאות לגבי המשך המגיפה והשלכותיה, ועקב הסגרים שהוטלו.
 • עם חלוף הזמן ומגמת ההתחסנות העולמית, ההתאוששות שנרשמה ברמות הביקוש והצריכה הייתה מהירה יחסית בעוד שיכולת ההפקה העולמית התאפיינה בתגובה איטית יותר.

בשים לב לאמור לעיל, על כל ישות לבחון את הנסיבות הרלוונטיות אליה ולעדכן את הגילוי בגין התפתחויות כלכליות שליליות וההשפעות בגינן וזאת, עד למועד אישור הדוחות הכספיים תוך הפעלת שיקול דעת בהתאם לנסיבות כפי שאלה תהיינה באותו מועד.

ישויות אשר יש להן חשיפה לכלכלות (או ענפים) אשר התאפיינו בהתפתחויות שליליות (דוגמת משבר אוקראינה/רוסיה, משבר האנרגיה העולמי, משבר הקורונה וכו') נדרשות לשקול, ככל שרלוונטי, את השלכות המדידה, ההצגה והגילוי על הדוחות הכספיים של שנת 2022. בין ההשלכות האפשריות שייתכן ונדרשת בחינה/עדכון שלהן ניתן לציין:

 • בחינת עסק חי,
 • בחינת ירידת ערך (או עדכון של ירידת ערך שהוכרה בתקופות קודמות), הן בגין נכסים שוטפים (לדוג', מלאי ולקוחות) והן בגין נכסים לא כספיים שאינם שוטפים (כגון, רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה, חברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי המאזני אשר פועלות בכלכלות שהתאפיינו בהתפתחויות שליליות),
 • חוזים מכבידים,
 • הפרשות,
 • אומדנים ושיקולי דעת משמעותיים,
 • חוזי חכירה,
 • פעילות מופסקת,
 • יכולת ההשבה של נכסי מסים נדחים,
 • השלכות בגין תנודות בשערי חליפין (והשפעה אפשרית על מדיניות גידור כלכלית וחשבונאית),
 • השלכות עסקיות וחוזיות,
 • שינויים ברמת הסיכון, בדירוג ובשווי נכסים פיננסיים (ההשפעה על שווקי ההון בעולם)
 • שינויים בשווי ההוגן של אגרות חוב שהונפקו (במידה ולחברה/קבוצה קיימת זיקה ישירה לאותן כלכלות).

דוחות כספיים לדוגמה לתקופות ביניים אלו ערוכים כאמור בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי מספר 34 וכוללים את הוראות הגילוי לפי פרק ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970.

בהתאם, הם כוללים דרישות גילוי ומספרי ההשוואה העשויים להידרש בדוחות כספיים ביניים לרבעון הראשון, השני והשלישי של שנת 2022 (לרבות נתוני הרבעון השוטף ונתוני התקופה המצטברת). המחלקה המקצועית תפרסם בשבועות הקרובים דוחות כספיים לדוגמה הערוכים במתכונת חצי שנתית במתכונת התואמת את עקרונות התיקון לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970, בדבר מדרג רגולציה - ביטול חובת פרסום דוח רבעוני על ידי תאגידים קטנים שהציבור אינו מחזיק בתעודות התחייבות שלהם (להלן - "תאגיד קטן פטור").


עוד יצוין כי בהמשך השנה ייתכן ונפרסם עדכונים לדוחות הכספיים לדוגמה הערוכים לתקופות ביניים ככל ויעלה בכך צורך.


נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או לצורך מתן הבהרות ככל שיידרש.