article banner
מסמך מרכז לשנת 2021

מסמך מרכז לשנת 2021: סקירת תמצית פרסומים עיקריים

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

סקירת תמצית פרסומים עיקריים של רשות ניירות ערך

מסמך מרכז לשנת 2021:

הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (ה- IASB) והמוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות

כבשנים עברו ועם סיומה של שנת 2021, אנו מתכבדים להציג בפניכם מסמך מרכז הסוקר תמצית של פרסומים עיקריים של הרשות לניירות ערך (להלן - "הרשות"), של הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (להלן- "IASB"), לרבות פרסומים המתייחסים לתיקונים לתקני דיווח כספי בינלאומיים ולתקני חשבונאות בינלאומיים אשר הינם בתוקף באופן מנדטורי בין השנים 2021-2023 וכן פרסומי המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות.

המסמך מאגד במסגרת כוללת אחת את תוכנם של חוזרים בנושאים מקצועיים ופרסומים נלווים אשר פורסמו על ידי המחלקה המקצועית בשנה שחלפה, כמו גם פרסומים נוספים רלוונטיים מתחילת שנת 2022.

לקישור להורדת המסמך המרכז בפורמט PDF לחץ/י כאן [ 1175 kb ].

יובהר כי האמור במסמך זה מהווה סקירה תמציתית ולא ממצה של הפרסומים המופיעים במסגרתו, ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחם המקורי.

מסמך זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת ו/או ייעוץ מקצועי.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ו/או לצורך מתן הבהרות נוספות ככל שיידרש.