Illustration
חוזר מקצועי 2/2022

כנס תאגידים האחד עשר של רשות ניירות ערך (2021)

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

רקע

בשלהי חודש דצמבר 2021, קיימה רשות ניירות ערך את כנס התאגידים השנתי, האחד עשר במספר (להלן - "הכנס"). אשר צוין בסימן 100 חברות חדשות שהונפקו בבורסה לניירות ערך בשנים 2020-2021.

במהלך הכנס הוצגו ונסקרו מגוון נושאים כלהלן (שלא בהכרח בהתאם לסדר העברתם הכרונולוגי):

  • המושב החשבונאי: היבטים בחשבונאות ובדיווח כספי - הנושאים שנדונו במושב זה כללו, בין היתר, התייחסות להשגת המטרה: דיווח כספי איכותי, הערכות שווי בעולם משתנה, תובנות מהשורה הראשונה בדוח רווח והפסד, דיווח בשיטת iXBRL, הערכת מצב פיננסי בתנאי אי ודאות (Knowing Concern), Non-Gaap ו- Gaap ומה שביניהם והתייחסות לצירופי עסקים.
  • המושב המשפטי: גילוי, דיווח וממשל תאגידי - הנושאים שנדונו בתחום זה כללו, בין היתר, התייחסות לדירקטור - כמחזקים את הערך המוסף, היוזמה וגבולותיה - על שותפויות ציבוריות בשוק ההון, משקיטים רעשי רקע - חידוד כללי התנהגות בהנפקות, (מ)גלים בהנפקות - גילוי ענפי מתחדש, יוצאים משליטה - מגמת הגידול בחברות ללא שליטה.

 

להורדת חוזר מקצועי הכולל סקירה תמציתית של הנושאים וההיבטים העיקריים אשר נדונו במסגרת הכנס לחץ/י כאן. [ 428 kb ]

לקישור באתר הרשות לניירות ערך למצגות שהוצגו במסגרת הכנס לחץ/י כאן.