Illustration
חוזר מקצועי 3/2022

דוח ממצאים בקשר עם נאותות בחינת הנחת העסק החי

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

גילוי ביחס למצב הפיננסי של תאגיד ולאי ודאויות באשר ליכולת התאגיד להמשיך ולפעול בעתיד הנראה לעין, כמו גם לתוכניות ההנהלה להתמודדות עם אי ודאויות אלו, הם מהגילויים החשובים בדיווחי תאגיד. בהתאם, גם הפניית תשומת לב של רואה החשבון המבקר לאי ודאויות אלו ולתוכניות ההנהלה מהווה את אחד מתמרורי האזהרה החשובים ביותר למשקיעים בשוק ההון.

סגל רשות ניירות ערך ("סגל הרשות") מייחס חשיבות רבה לגילוי הניתן בקשר עם היבטי נזילות והנחת העסק החי של התאגידים המדווחים ולפיכך, כחלק מבחינת נאותות הגילוי והדיווח הכספי, בוחן סגל הרשות את נאותות הגילוי והאופן שבו הנהלות התאגידים המדווחים ורואי החשבון המבקרים, מעריכים את יכולת התאגיד להמשיך ולפעול כעסק חי.

כזכור, בשנת 2013 פרסם סגל הרשות שני דוחות ממצאים בקשר עם נאותות בחינת הנחת העסק החי שבוצעה על ידי תאגידים מדווחים ורואי חשבון מבקרים ואיכות הגילוי שנכלל בדוחות הכספיים ביחס למצב הפיננסי ובמסגרתם התייחס סגל הרשות לליקויים וכשלים שהתגלו בביסוס הנחת העסק החי, העדר דגש מספק לסימני אזהרה והסתמכות לא נאותה על גורמים מקלים, וכן לליקויים בהיקף ואיכות הגילוי שניתן על ידי תאגידים בהקשר של מצבם הפיננסי.

על רקע התפרצות מגפת הקורונה אשר יצרה אתגרים בריאותיים, חברתיים וכלכליים משמעותיים, פרסם סגל הרשות עמדת סגל חשבונאית 99-7 בדבר השפעות משבר הקורונה על הגילוי והדיווח הכספי הנכלל בדוח רבעון ראשון 2020 ובדוחות עיתיים עוקבים, באשר לגילוי אודות השלכות משבר הקורונה על הפעילות העסקית, על סיכונים וחשיפות הנובעים ממנו, ועל הפעולות שננקטות בידי התאגידים להתמודדות עמם.

העמדה האמורה התמקדה, בין היתר, בנושא השפעת המשבר על היבטי נזילות, מימון פעילות עסקית והערכת המצב הפיננסי על ידי התאגידים כמו גם דגשי גילוי בדבר הנחות מפתח ושיקולי דעת שהופעלו, תרחישים שונים שהובאו בחשבון ואשר עומדים בבסיס הערכות התאגיד אודות מצבו הפיננסי והכללת ניתוחי רגישות מתאימים בנסיבות מסוימות.

לצד משבר הקורונה והשלכותיו, ניכרת בשנתיים האחרונות מגמה נוספת בשוק ההון הישראלי של עלייה משמעותית בהנפקות לראשונה של חברות הפועלות בענפי הטכנולוגיה ומדעי החיים המתאפיינות לרוב בגורמי אי ודאות משמעותיים ביחס ליכולתן להוציא לפועל את התכנית העסקית, להשיג את היעדים הטכנולוגיים ולגייס את מקורות המימון הנדרשים להמשך פעילותן.

על רקע האמור לעיל, פרסם סגל הרשות בחודש פברואר 2022, דוח ממצאים (מספר 3) בקשר עם נאותות בחינת הנחת העסק החי שבוצעה על ידי תאגידים מדווחים ורואי חשבון מבקרים ואיכות הגילוי בקשר למצב הפיננסי (להלן - "דוח ממצאים 2022") אשר מרכז מספר עמדות שהתקבלו על ידי סגל הרשות במסגרת הפיקוח על התאגידים המדווחים בשנתיים האחרונות, וזאת בפרט על רקע המגמות השונות בשוק ההון שקיבלו ביטוי בתקופה זו.

 להלן מובאת סקירה תמציתית של דוח ממצאים 2022 [ 153 kb ].