article banner
חוזר מקצועי

ביטול חובת דיווח על שעות ביקורת של רואה חשבון מבקר

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

רקע

תקנה 10ב(12) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 (להלן - "התקנות"), קובעת חובת גילוי פרטים מסוימים ביחס לרואה החשבון המבקר של תאגיד כמפורט בתוספת השביעית לתקנות.

כזכור, פרטים אלה כללו עד לאחרונה את המידע המפורט מטה:

  • שמו;
  • פירוט שכר ושעות עבודה (תוך הבחנה בין שירותי ביקורת ושירותים אחרים);
  • עקרונות לקביעת שכר הטרחה לשנת הדיווח והגורמים אשר אישרו את שכר הטרחה;
  • הסברי דירקטוריון לשינוי מהותי בשכר הטרחה/ בשעות העבודה והחלפת המבקר.

הוראות גילוי אלה נקבעו במקור במטרה להשיג שקיפות של התגמולים הניתנים לרואה החשבון המבקר בקשר עם עבודת הביקורת ועם השירותים הנלווים, בין היתר על רקע חשש לתלות של רואה החשבון המבקר במבוקר. בנוסף, נועדו ההוראות להתמודד עם תופעת שחיקת שכר הטרחה המשולם לרואה החשבון שבעקיפין עשויה להעיד על שחיקת איכות הביקורת.

עם זאת, במרוצת הזמן התגבשה ההבנה כי הדרישה לגילוי בדבר היקף שעות העבודה שהושקעו במתן השירותים אינה מעידה בהכרח על איכות הביקורת המבוצעת על ידי המבקר. יתרה מכך, עלתה טענה כי גילוי בדבר שעות הביקורת, אשר מאפשר חישוב שכר טרחה לשעה, תרם לשחיקה של שכר הטרחה, אשר עלולה כאמור להתבטא גם בפגיעה באיכות הביקורת המבוצעת על ידי רואה החשבון המבקר.

בשים לב לאמור לעיל, בשנת 2014 פרסמה הרשות הצעה לתיקון התקנות, במסגרתה הוצע, בין היתר, לבטל את דרישות הגילוי אודות שעות הביקורת כך שמתכונת הגילוי העדכנית, לאחר תיקונה תהה דומה למקובל במדינות אחרות בעולם (לרבות ארה"ב ואנגליה). בדצמבר 2018 הרשות חזרה ופרסמה את ההצעה האמורה להערות הציבור.

הליך החקיקה של התיקון האמור הושלם וביום 29 בדצמבר 2021, פורסם ברשומות התיקון הסופי (במסגרת תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) (תיקון), התשפ"ב-2021) (להלן - "התיקון").

בהתאם לתיקון, מתכונת הדיווח עודכנה כדלקמן:

  • דרישת הגילוי לגבי השכר המשולם לרואה החשבון המבקר נותרה בעינה תוך הבחנה בין שירותי ביקורת (לרבות שירותים הקשורים לביקורת ושירותי מס הקשורים לביקורת) ובין שירותים נלווים. לגישת הרשות, מרכיב זה מתמרץ את החברות להשקיע סכום משמעותי בהליך הביקורת, ובעקיפין תורם לביקורת איכותית וראויה.
  • דרישת הגילוי לגבי פירוט שעות רואי החשבון המבקרים בדוח הדירקטוריון, הן ביחס לשירותי הביקורת ושירותים הקשורים לביקורת (לרבות שירותי מס הקשורים לביקורת), והן ביחס לשירותים אחרים התבטלה.


התיקון נכנס לתוקף מיום פרסומו ברשומות.

לקישור לנוסח תיקון התקנות כפי שפורסם ברשומות לחץ/י כאן.

לקישור לחוזר המחלקה המקצועית אודות ההצעה לביטול מדצמבר 2018 לחץ/י כאן.