Illustration
חוזר מקצועי 5/2022

דוח ריכוז ממצאים בנושא הצעה לציבור של ניירות ערך

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

דוח ריכוז ממצאים בנושא הצעה לציבור של ניירות ערך

עמדת סגל משפטית מס' 103-45:

מחלקת ביקורת והערכה בשיתוף עם מחלקת תאגידים ("סגל הרשות") מבצעת באופן שוטף ביקורות במיזמים הפונים למשקיעים פוטנציאליים בהצעה להשקעת כספים ("מיזמי השקעה"), אשר לא פנו לרשות בבקשה לקבלת היתר לפרסום תשקיף לפי סעיף 15 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("החוק"), או לצורך בחינת עמידתם בהוראות החוק.

ביום 20 בפברואר פרסם סגל הרשות את עמדת סגל משפטית מס' 103-45: דוח ריכוז ממצאים בנושא הצעה לציבור של ניירות ערך המפרט מספר סוגיות שעלו בעת האחרונה במסגרת ביקורות אלה וזאת במטרה לשקף את עמדות סגל הרשות בגינן.

יובהר כי האמור במסגרת החוזר המקצועי אינו בגדר ייעוץ מקצועי ואינו מהווה תחליף לקריאה מלאה של עמדת סגל משפטית מס' 103-45 ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחה. עוד מומלץ כי ישויות אשר האמור בעמדת הסגל עשוי להיות רלוונטי לפעילותן, תסתייענה ביועציהן המשפטיים באשר למשמעויות השונות העשויות להיות גלומות במסגרתה.