article banner
דוחות לדוגמה, דצמבר 2022

דוחות כספיים לדוגמה לשנת 2022

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

דוחות כספיים לדוגמה לשנת 2022

הערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ותקנות ניירות ערך

לצורך עריכת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת 2022 של חברות הכפופות לחוק ניירות ערך ותקנותיו מצורפים להלן קישורים לדוחות הכספיים לדוגמה לשנת 2022 בפורמט PDF (גרסאות WORD יועברו על פי דרישה):

 • להורדת דוחות כספיים מאוחדים לדוגמה לשנת 2022, הערוכים לפי תקני IFRS בפורמט PDF לחץ/י כאן - הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה הערוכים לפי תקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS) ותקנות ניירות ערך כוללים, בין היתר, את עיקר דרישות הגילוי שנקבעו במסגרת תקני IFRS חדשים, הבהרות לתקנים קיימים וחדשים, שיפורים לתקני IFRS וכן דרישות גילוי בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים), התש"ע-2010.
 • לשם הנוחות כללנו במסגרת פתיח לדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה, מזכר דגשים רלוונטיים ובכלל זה סקירה של התפתחויות רלוונטיות מהשנים האחרונות בתקנות ניירות ערך. הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה נועדו לשמש ככלי עזר ובקרה חשוב בעריכה של דוחות כספיים והעמידה בדרישות גילוי מכוח תקני IFRS. עם זאת, הם אינם כוללים את כל דרישות הגילוי האפשריות הקיימות בתקינה הבינלאומית ובתקנות ניירות ערך.
 • להורדת דוחות כספיים נפרדים לדוגמה לשנת 2022, הנדרשים מכוח תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 לחץ כאן [ 9298 kb ]   [ 9298 kb ]- הדוחות הכספיים הנפרדים לדוגמה ערוכים בהתאם לעקרונות תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל - 1970 ולתוספת העשירית לתקנות אלה. בהתאם, הם ערוכים בכדי לשקף נתונים מתוך הדוחות הכספיים המיוחסים לתאגיד עצמו כחברה אם, וכוללים דוגמאות לפריטי מידע מהותי החשוב למשקיע סביר לצורך הבנת המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד עצמו כחברה אם, ומידע העשוי להשפיע על קבלת החלטות כלכליות בקשר עם התאגיד, כמפורט בתוספת העשירית.

השפעת אירועים מאקרו כלכליים מקומיים וגלובליים - בשנים האחרונות ובפרט בשנת 2022 התרחשו מספר אירועים גלובליים ומקומיים אשר עשויה להיות להם השפעה על הדוחות הכספיים של ישויות לשנת 2022 (קרי, השפעות סיווג, מדידה, הצגה וגילוי).

להלן סקירה תמציתית של חלק מהאירועים כאמור:

 • משבר אוקראינה/רוסיה - ב - 24 בפברואר 2022, הכריזה רוסיה על מבצע צבאי במזרח אוקראינה במסגרתו פלשה רוסיה לאוקראינה. כתוצאה מהפלישה הגיבו בורסות בעולם בנפילות שערים (כך לדוגמה בורסת מוסקבה נפלה ב-33%, נאסד"ק ב-3%). וחלה עלייה בשערי סחורות (כגון זהב) וכן גז ונפט כמו כן נשמעו תחזיות לעליית מחירים בתחום המזון במדינות רבות, בשל היות אוקראינה ורוסיה מיצואניות החיטה והתירס הגדולות בעולם, זאת בנוסף לעליית מחירי הדלק והאנרגיה ולתנודות בשערי החליפין.
 • ייסוף/פיחות בשער השקל מול מטבעות חוץ.
 • עלייה במדד המחירים לצרכן.
 • עלייה במדד תשומות הבניה.
 • אי וודאות ותנודתיות בשערי ניירות ערך בשווקי ההון בעולם.
 • העלאת הריבית של בנק ישראל (ברבעון השני והשלישי של שנת 2022).
 • משבר האנרגיה העולמי - כחלק מהשפעותיה הישירות והעקיפות של מגפת הקורונה (כמו גם משבר אוקראינה/רוסיה), החל משנת 2021 ניכרת מגמה של עליית מחירים ניכרת במשק האנרגיה העולמי הנובעות, בין היתר, בגידול בביקוש העולמי לגז טבעי והקטנת ההיצע.

בשים לב לאמור לעיל, על כל ישות לבחון את הנסיבות הרלוונטיות אליה ולעדכן את הגילוי בגין התפתחויות כלכליות שליליות וההשפעות בגינן וזאת, עד למועד אישור הדוחות הכספיים תוך הפעלת שיקול דעת בהתאם לנסיבות כפי שאלה תהיינה באותו מועד. ישויות אשר יש להן חשיפה לכלכלות (או ענפים) אשר התאפיינו בהתפתחויות שליליות (דוגמת משבר אוקראינה/רוסיה, משבר האנרגיה העולמי, משבר הקורונה וכו') נדרשות לשקול, ככל שרלוונטי, את השלכות המדידה, ההצגה והגילוי על הדוחות הכספיים של שנת 2022, לרבות בדרך של עדכון גילויים אשר ניתנו בדוחות הכספיים של שנים קודמות, בין ההשלכות האפשריות שייתכן ונדרשת בחינה/עדכון שלהן ניתן לציין:

 • בחינת עסק חי,
 • בחינת ירידת ערך (או עדכון של ירידת ערך שהוכרה בתקופות קודמות), הן בגין נכסים שוטפים (לדוג', מלאי ולקוחות) והן בגין נכסים לא כספיים שאינם שוטפים (כגון, רכוש קבוע, נדל"ן להשקעה, חברות מוחזקות המטופלות בשיטת השווי המאזני אשר פועלות בכלכלות שהתאפיינו בהתפתחויות שליליות),
 • חוזים מכבידים,
 • הפרשות,
 • אומדנים ושיקולי דעת משמעותיים,
 • חוזי חכירה,
 • פעילות מופסקת,
 • יכולת ההשבה של נכסי מסים נדחים,
 • השלכות בגין תנודות בשערי חליפין (והשפעה אפשרית על מדיניות גידור כלכלית וחשבונאית),
 • השלכות עסקיות וחוזיות,
 • שינויים ברמת הסיכון, בדירוג ובשווי נכסים פיננסיים (ההשפעה על שווקי ההון בעולם),
 • שינויים בשווי ההוגן של אגרות חוב שהונפקו (במידה ולחברה/קבוצה קיימת זיקה ישירה לאותן כלכלות).

בנוגע להיבטים הנזכרים לעיל ובנוגע להיבטים אפשריים נוספים מומלץ להיוועץ במחלקה המקצועית.

נבהיר כי הדוחות הכספיים המאוחדים לדוגמה נועדו לשמש ככלי עזר ובקרה חשוב בעריכת הדוחות הכספיים והעמידה בדרישות הגילוי מכוח תקני IFRS ולפיכך הם כוללים מגוון רחב של דרישות גילוי פוטנציאליות. עם זאת, הם אינם כוללים את כל האפשרויות הקיימות בתקינה הבינלאומית ובתקנות ניירות ערך. כמו כן, כמפורט להלן נדגיש כי נדרשת הפעלה של שיקול דעת בקביעת המידע והגילויים המהותיים בלבד העשויים להיות חשובים למשקיע סביר.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או לצורך מתן הבהרות נוספות ככל שיידרש.