Illustration
חוזר מקצועי 4/2022

דוח ריכוז ממצאים בנושא הכרה בהכנסה בהתאם ל- IFRS 15

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

ריכוז ממצאים - הכרה בהכנסה בהתאם ל- IFRS 15

מחלקת ביקורת והערכה בשיתוף עם מחלקת תאגידים ("סגל הרשות") ערכה בשנה האחרונה ביקורת רוחב בנושא הכרה בהכנסה, בארבעה תאגידים מדווחים בתחום הנדל"ן היזמי וקבלנות ביצוע (בהתאמה "הביקורת" ו- "חברות המדגם").

במסגרת הביקורת נבחנו בין היתר היבטי ההכרה, המדידה, ההצגה והגילוי של הכנסות ותזרימי מזומנים הנובעים מחוזים על לקוחות, בהתאם להוראות תקן דיווח כספי בינלאומי 15, הכנסות מחוזים עם לקוחות ("התקן" או "IFRS 15").

בחודש פברואר 2021 פרסם סגל הרשות דוח ריכוז ממצאים המפרט מספר סוגיות מרכזיות שעלו במסגרת הביקורת, וזאת במטרה לשקף בפני תאגידים מדווחים את עמדות סגל הרשות לגביהן, כדי לתרום לשיפור התנהלותם ולטיוב הנתונים המדווחים בהתאם להוראות הדין (להלן - "דוח ריכוז הממצאים").

התקן עוסק בהכרה בהכנסה של כל סוגי הישויות בכל הענפים ומטרתו לקבוע את העקרונות שישות תיישם על מנת לדווח מידע שימושי למשתמשים בדוחות הכספיים לגבי המהות, הסכום, העיתוי וחוסר הוודאות של הכנסות ותזרימי מזומנים הנובעים מחוזים עם לקוחות.

יישום התקן מצריך, פעמים רבות, הפעלה של שיקול דעת משמעותי מצד התאגידים המדווחים, הן בהכרה והן במדידה של ההכנסה מהחוזה עם הלקוח.

כך למשל, בענף קבלנות הביצוע הכנסה המוכרת על פני תקופת ביצוע עבודה, נעשית בהתבסס על אומדנים, ועוד בטרם הושלמה כל מחויבות הביצוע שנקבעה במסגרת החוזה עם הלקוח. זאת, בפרט בפרויקטים ארוכים שנמשכים בדרך כלל לאורך מספר שנות דיווח ולכן אופן מדידת ההכנסות והעלויות, ועיתוי ההכרה בהן בין התקופות הוא קריטי לדיווחי החברות.

בהתאם לעיקרון הליבה של התקן, ישות תכיר בהכנסות על מנת לתאר את ההעברה של סחורות או של שירותים שהובטחו ללקוחות בסכום שמשקף את התמורה שישות מצפה להיות זכאית לה עבור סחורות או שירותים אלה, וזאת בהתאם למודל חמשת השלבים:

  • זיהוי החוזה עם הלקוח;
  • זיהוי מחויבויות הביצוע הנכללות בחוזה על הלקוח;
  • קביעת מחיר העסקה;
  • הקצאת מחיר העסקה למחויבויות הביצוע;
  • הכרה בהכנסה בעת קיום מחויבות ביצוע - לאורך זמן או בנקודת זמן.

קיום מחויבות ביצוע נבחן בהתאם למבחן העברת השליטה ללקוח בסחורות או בשירותים שהובטחו בחוזה. ממצאי הביקורת אשר תמציתם יפורט בחוזר המצורף להלן הצביעו על מספר ליקויים אשר זוהו על ידי סגל הרשות, ברמת מהותיות שונה במדידת והצגת ההכנסות וההוצאות בדוחות הכספיים.

הליקויים כאמור הובאו לידיעתן של החברות לצורך שיפור וטיוב הדיווח הכספי בעתיד. שתיים מחברות המדגם, ביצעו כתוצאה ממצאי הביקורת התאמה לא מהותית של מספרי השוואה במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים שהתפרסמו בסמוך למועד סיום הביקורת ואילו אחת מחברות המדגם התבקשה לכלול, במסגרת הדוח הרבעוני שהתפרסם בסמוך למועד סיום הביקורת, את תמצית ממצאי הביקורת.

 

לחוזר מקצועי הסוקר את דוח ריכוז הממצאים בפורמט PDF לחץ/י כאן [ 145 kb ].

לדוח ריכוז הממצאים, כפי שפורסם ע"י סגל הרשות לחץ/י כאן.

 

יובהר כי האמור לעיל ובחוזר המקצועי המצורף מהווה סקירה תמציתית של דוח הממצאים ולפיכך אינו מהווה תחליף לקריאת נוסחו המלא ולבחינת מכלול ההשלכות הנגזרות מכוחו.