אילוסטרציה פאהן קנה
חוזר מקצועי 15/2022

סיווג התחיבויות עם אמות מידה פיננסיות

יניב בן ברוך יניב בן ברוך

תיקון תקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגת דוחות כספיים בדבר סיווג התחייבויות שוטפות או שאינן שוטפות וסיווג התחייבויות שאינן שוטפות עם אמות מידה פיננסיות

 

רקע

תקן חשבונאות בינלאומי 1, הצגת דוחות כספיים (IAS 1, להלן - "התקן"), קובע את הבסיס להצגת דוחות כספיים למטרות כלליות על מנת לאפשר השוואה של דוחות כספיים של ישויות לתקופות קודמות כמו גם  עם הדוחות הכספיים של ישויות אחרות. התקן מפרט דרישות כוללות להצגת דוחות כספיים, הנחיות לגבי המבנה שלהם ודרישות מינימליות לגבי התוכן שלהם.

התקן קובע, בין היתר, עקרונות בדבר סיווג של התחייבויות כשוטפות או בלתי שוטפות ומספק הנחיות באשר לסיווג של התחייבויות בנסיבות בהן ישות מפירה תנאי של הסכם הלוואה לזמן ארוך וכתוצאה מכך ההתחייבות עומדת לפירעון לפי דרישה.

כזכור, בינואר 2020 פורסם על ידי הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (IASB) תיקון לתקן המתמקד בסיווג של התחייבויות כשוטפות או בלתי שוטפות (להלן - "התיקונים").

התיקונים כלל הבהרה אודות ההיבטים המפורטים להלן:

  • סיווגן של התחייבויות כשוטפות או שאינן שוטפות ייגזר אך ורק מהזכויות המוקנות לישות נכון לתום תקופת הדיווח. בהתאם לאמור, התחייבות תסווג כהתחייבות שאינה שוטפת אם לישות מוקנית, נכון לתום תקופת הדיווח, זכות ממשית לדחות את סילוק ההתחייבות למשך 12 חודשים לפחות לאחר תום תקופת הדיווח.
  • בנסיבות בהן הזכות לדחות סילוק כפופה לכך שהישות תציית לתנאים מוגדרים (כגון קיומן של אמות מידה פיננסיות) אזי הזכות קיימת בתום תקופת הדיווח רק אם הישות מצייתת לתנאים כאמור בתום תקופת הדיווח וזאת גם אם העמידה בתנאים נבחנת בפועל במועד מאוחר יותר.
  • המסקנה בדבר סיווג התחייבות כשוטפת או שאינה שוטפת לא תושפע מכוונות וציפיות ההנהלה אודות מימוש זכות המוקנית לחברה לדחיית מועד סילוק התחייבות למשך לפחות 12 חודשים לאחר תום תקופת הדיווח.
  • במסגרת התיקונים התווספה הגדרה למונח "סילוק" על מנת להבהיר כי סילוק התחייבות עשוי להתבצע באמצעות העברת מזומן, העברת משאבים כלכליים אחרים או באמצעות מכשירים הוניים של הישות.
  • בנסיבות בהן לצד שכנגד מוקנית אפשרות לדרוש סילוק במכשירים ההוניים של הישות (כגון בנסיבות של אגרות חוב הניתנות להמרה בכל עת) אזי תנאי זה אינו משפיע על סיווג ההתחייבות כשוטפת או שאינה שוטפת אם האופציה כשירה לסיווג בהון בהתאם לעקרונות תקן חשבונאות בינלאומי 32, מכשירים פיננסיים: הצגה (IAS 32).

 

תיקון אוקטובר 2022

בחודש אוקטובר 2022 פורסם תיקון נוסף לתקן והמתמקד בסיווג של התחייבויות עם אמות מידה פיננסיות כהתחייבויות שוטפות או כהתחייבויות שאינן שוטפות. בהתאם לתיקון הנוסף מובהר כי הסיווג של ההתחייבות ייקבע רק על בסיס אמות המידה הפיננסיות אשר הישות נדרשת לעמוד בהן בתום תקופת הדיווח או לפני כן וכי הסיווג לא יושפע מקיומן של אמות מידה פיננסיות אשר הישות נדרשת לעמוד בהן לאחר תום תקופת הדיווח.

התיקון הנוסף מבהיר כי בנסיבות בהן התחייבות לגביה נדרשת הישות לעמוד באמות מידה פיננסיות במהלך 12 החודשים שלאחר תום תקופת הדיווח סווגה כהתחייבות שאינה שוטפת, יינתן גילוי בביאורים אשר יאפשר למשתמשי הדוחות הכספיים להבין את הסיכון הגלום בכך שההתחייבות עשויה לעמוד לפירעון במהלך 12 החודשים לאחר תום תקופת הדיווח. גילוי זה יכלול תיאור של התנאים אותם הישות נדרשת לקיים, את מועדי הבחינה שלהם, ערך הספרים של ההתחייבויות הקשורות וכן תיאור של הנסיבות המצביעות על כך שהישות עשויה שלא לקיים תנאים אלה כמו גם את הפעולות בהן נקטה הישות על מנת להימנע מהפרה של התנאים.

 

תחילה והוראות מעבר

היישום לראשונה של כלל התיקונים לתקן (לרבות התיקון הנוסף) יתבצע בדרך של יישום למפרע לתחילת תקופת הדיווח השנתית שתחילתה ביום 1 בינואר 2024 או לאחר מכן (משמע, דחייה של שנה אחת במועד התחילה שנקבע במקור במסגרת התיקון מינואר 2020).

 

יישום מוקדם של כלל התיקונים לתקן הינו אפשרי בכפוף למתן גילוי.