חוזר מקצועי 6/2021 הצעה לתיקון כללי ני"ע - סדרי טיפול בבקשות למתן היתר לתשקיפים
ביקורת והערכה בשיתוף עם מחלקת תאגידים (להלן - "סגל הרשות") ערכה בשנה האחרונה ביקורת רוחב בנושא הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, בחמישה תאגידים מדווחים (להלן:
חוזר מקצועי 4/2021 דוח ריכוז ממצאים בנושא הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
ביקורת והערכה בשיתוף עם מחלקת תאגידים (להלן - "סגל הרשות") ערכה בשנה האחרונה ביקורת רוחב בנושא הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים, בחמישה תאגידים מדווחים (להלן:
חוזר מקצועי 5/2021 כללי התנהגות מוצעים לחברי וועדות הביקורת והמאזן-פרסום להערות הציבור
הדוחות הכספיים של התאגיד מהווים חלק מרכזי מדיווחי התאגיד. מטרת הדוחות הכספיים היא לספק מידע לגבי המצב הכספי, הביצועים והשינויים במצב הכספי של התאגיד, אשר יהא
חוזר מקצועי 13/2020 תיקון תקן דיווח כספי בינלאומי 16, חכירות
עם המשך התפשטות נגיף הקורונה (COVID 19) ברחבי העולם (להלן - "המשבר" או - "משבר הקורונה"), מדינות רבות, ובכללן ישראל, נוקטות בחודשים האחרונים בצעדים משמעותיים
חוזר מקצועי 12/2020 עדכוני תקינה חשבונאית בינלאומית (IFRS)
ביום 14 במאי 2020 פרסמה הוועדה לתקני חשבונאות בינלאומיים (להלן- "ה- IASB") חבילה של מספר תיקונים ממוקדים וצרי היקף לתקני חשבונאות ולתקני דיווח כספי בינלאומיים,
חוזר מקצועי 11/2020 עמדת סגל חשבונאית מספר 99-7 בדבר השפעות משבר הקורונה
מפרוץ המשבר פרסם סגל רשות ניירות ערך (להלן – "סגל הרשות") הודעות סגל, עמדות סגל והקלות שונות בקשר לדיווחי והתנהלות התאגידים המדווחים בתקופה זו. בתחילת חודש מרץ