ביטול חובת דיווח על שעות ביקורת של רואה חשבון מבקר
חוזר מקצועי ביטול חובת דיווח על שעות ביקורת של רואה חשבון מבקר
ביטול חובת דיווח על שעות ביקורת של רואה חשבון מבקר
הטיפול החשבונאי בנוגע למזומנים מוגבלים
חוזר מקצועי 01/2023 הטיפול החשבונאי בנוגע למזומנים מוגבלים
בחודש אפריל 2022, פרסמה הוועדה לפרשנויות של דיווח כספי בינלאומי ("IFRIC", להלן - "הוועדה") החלטה אודות סיווג פיקדונות לפי דרישה המוגבלים בשימוש בשל חוזה עם צד
עדכון עמדת סגל 19-3
חוזר מקצועי 02/2023 עדכון עמדת סגל 19-3
ביום 28 במאי 2020 פרסם המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות (IASB), תיקון לתקן במסגרתו ניתנה הקלה פרקטית אפשרית לחוכרים לטיפול בוויתורי דמי שכירות המיוחסים למשבר
דגשים צפויים בפעילות מחלקת תאגידים בשנת 2023
חוזר מקצועי 03/2023 דגשים צפויים בפעילות מחלקת תאגידים בשנת 2023
על רקע התפתחות תנאי אי ודאות בשוק ההון שמקורם נובע, בין היתר, ממגמות מאקרו כלכליות משמעותיות של עלייה בסביבה אינפלציונית תוך עלייה חדה בשיעור הריבית, הן בזירה
דוחות כספיים מאוחדים לדוגמה לשנת 2018 הערוכים בהתאם
דוחות כספיים מאוחדים לדוגמה דוחות כספיים מאוחדים לדוגמה לשנת 2018 הערוכים בהתאם
רו"ח בתפקידיהם השונים (חשבים ומנהלי כספים כמו גם רו"ח מבקרים ) נדרשים מעת לעת לדוגמאות של ביאורים לדוחות כספיים לסעיפים שונים. לעיתים, הדבר נדרש לנושאים חדשים
TRANSPARENCY REPORT 2018
דוח שקיפות לשנת 2018 TRANSPARENCY REPORT 2018
דוח שקיפות של פאהן קנה Grant Thornton Israel לשנת 2018. זהו הדוח האחרון המעודכן שהמשרד מפרסם. הדוח ערוך וכתוב באנגלית.