פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
מאמרים בתחום הבקרה

סוגיות קריטיות לביקורת

ישראל גבירץ ישראל גבירץ

בשנת 2017 פורסם תקן הביקורת AS 3101 אשר תיקן באופן מהותי את מודל הדיווח של רואה החשבון המבקר ביחס לחברות תחת רגולציית PCAOB. בהתאם למאמר שפרסם ה -PCAOB השינוי המשמעותי ביותר היה הדרישה מרואי החשבון לכלול סוגיות קריטיות לביקורת (Critical Audit Matters - CAM) בדוח המבקר.

מטרת הדרישה הינה לספק מידע ספציפי לביקורת למשקיעים ולמשתמשים אחרים בדוחות כספיים בנושאים שבהם שיקול דעת המבקר הינו מאתגר, סובייקטיבי או מורכב במיוחד.
 
נציין כי יישום התקן חל על חלק מהחברות החל מה- 30 ביוני 2019 ועל יתר החברות החל מה- 15 בדצמבר 2020.
 
התקן מחייב את רואה החשבון המבקר חייב לקבוע האם קיימים נושאי ביקורת קריטיים כלשהם בביקורת השנה השוטפת של הדוחות הכספיים. נושא ביקורת קריטי הינו כל נושא העולה מהביקורת על הדוחות הכספיים אשר:

1) מתייחס ליתרות או גילויים אשר הינם משמעותיים (Material) לדוחות הכספיים וכן
2) כרוך בשיקול דעת מאתגר, סובייקטיבי או מורכב באופן מיוחד (Especially challenging, subjective or complex).
 
בהתאם לאמור ישנה חשיבות לוודא שלאותן סוגיות קריטיות קיימת התייחסות בבקרות ה-SOX של החברה כדלהלן:

  1. על החברה לזהות סעיפים וחשבונות מהותיים בהן נדרש שיקול דעת מאתגר, סובייקטיבי או מורכב באופן מיוחד (חשבונות אלו עשויים להיקבע כסוגיות קריטיות על ידי רואה החשבון המבקר).
  2. על החברה לוודא כי סעיפים וחשבונות אלו שזוהו בסעיף הקודם מקבלים ביטוי בבקרות ה SOX הן באופן הגילוי החשבונאי של סוגיות אלו והן ביחס רמת תיעוד הבקרה הנדרשת.
  3. במקרים בהם נדרשת פרשנות חשבונאית לעסקאות חריגות מומלץ להכין תזכיר חשבונאי אשר מפרט את החלטות החברה ביחס לאימוץ התקינה הרלוונטית.

התקן מציין כי ליקוי בנושאים אלו לא בהכרח מהווה חולשה מהותית אולם יש לתת על כך את הדעת במועד תכנון הביקורת.


להלן דוגמאות אפשריות ל- CAM כמתואר במאמר:

  • במקרה שהמוניטין הוא מהותי לדוחות הכספיים, ונדרשת הפעלת שיקול דעת מורכבת.
  • הערכות שווי של ניירות ערך בלתי סחירים.
  • הערכת יכולתה של חברה להמשיך לפעול כעסק חי.
  • שינויים משמעותיים בסביבה הכלכלית, העסקית, בפעילות החברה או במדיניות ממשלתית, אשר עלולים להשפיע על הדוחות הכספיים.

לקריאת המאמר של ה- PCAOB בפורמט PDF לחץ/י כאן [148KB].