article banner
מאמרים בתחום הבקרה

זמן להדק חגורות! חקירת החשד לשוחד בפרוטרום היא תמרור אזהרה

פרשת פרוטרום היא קריאת השכמה לכל חברה עם פעילות בינלאומית

לצמצם את החשיפה לסנקציות פליליות ולקיים מערך ציות למניעת שוחד ושחיתות

כולנו עדים בעת האחרונה למגמה הולכת וגוברת של הידוק האכיפה של רשויות החוק בישראל ובעולם נגד שחיתות ומתן שוחד לעובדי ציבור זרים וברור כי מגמה זו רק תלך ותגבר.

הפרשה האחרונה היא של חברת תמציות הריח פרוטרום. במסגרת המקרה, בכירים לשעבר בחברה שוחררו בערבות לאחר שנעצרו לחקירה בחשד כי היו מעורבים בתשלומי שוחד לפקידי מכס ובמתן עמלות אסורות למשווקים ברוסיה ואוקראינה.

מצב דברים זה מחייב הגברת ערנות והידוק הפיקוח והבקרה של הקברניטים בארגונים השונים לצורך מניעה של מקרים כדוגמת אלה.

 מדוע זה נוגע לכל חברה עם פעילות סחר גלובלית וכיצד מתמודדים?

נהוג לחשוב על שוחד פקידי ציבור זרים במובן הקלאסי של קידום עסקה גדולה באמצעות תשלומי שוחד גדולים לגורמי ממשל בכירים. עם זאת, ההגדרה של פקיד ממשלתי זר הינה רחבה ביותר ויכולה לכלול, בין היתר, גם פקידי מכס (כפי שקרה בעניין של פרוטרום) והאיסור על מתן תשלומים אסורים חל על כל סכום כסף, אפילו סכום זעום, והן על טובת הנאה.

כך למעשה, כל חברה שמייצאת לחו"ל יכולה למצוא עצמה חשופה לאישום בגין שוחד עובד ציבור זר במקרה לדוגמא שאחד מעובדיה שילם 100 דולר לפקיד מכס זוטר במדינה זרה, למשל לצורך זירוז שחרור סחורה ממכס או קבלת היתר כלשהו שבסמכותו.

אז מה עושים?

על אף שלא ניתן למנוע לחלוטין מקרים של שוחד ושחיתות, הטמעה של תכניות ציות ונהלים לצד הליכי בקרה ופיקוח עשויים לסייע לארגון במקרה של העמדה לדין, זאת במידה ויצליח להוכיח כי ננקטו כל האמצעים הנדרשים בכדי למנוע מקרים מסוג זה. בין יתר האמצעים הנדרשים ניתן למנות:

  • הטמעת תכנית ציות מקיפה ונהלים למניעת שוחד ושחיתות
  • מינוי קצין ציות בעל הכשרה מתאימה ונגישות להנהלה הבכירה ולדירקטוריון
  • ביצוע הדרכות לעובדים תוך הבחנה בין עובדים ממערך השיווק לכלל העובדים
  • ביצוע בדיקות נאותות למקדמי שיווק תוך קיום בדיקות נאותות מורחבות במקרה שעולים דגלים אדומים
  • הקמת קו חם לדיווח על הפרות ומקרים חשודים
  • ריענון נהלים, עדכון תכנית הציות וביצוע בקרות תוך נקיטה בגישה מבוססת סיכון

לסיכום, קיום תרבות ארגונית המקדמת ציות למניעת שוחד ושחיתות הפכה לסטנדרט. טוב יעשה הארגון אם יקדים לאמץ תכנית ציות ונהלים ויקיים פיקוח ובקרה למניעת שוחד ושחיתות, מוקדם ככל האפשר, שכן בית המשפט כבר עמד על כך כי, ככלל, יהיה מקום להתחשב בתכניות ציות רק אם נעשו ביזמת החברה קודם לחקירתה או העמדתה לדין.