פאהן קנה-חוזרים מקצועיים
מאמרים בתחום הבקרה

תיקון הוראת חוק 3-05

תיקון הוראת חוק 3-05 - הרשות לניירות ערך האמריקאית

רקע כללי

ביוני 2018 תיקנה הרשות לני"ע האמריקאית (SEC) את התנאים לעמידה בהגדרות הבאות (מופיעות בתקנת הרשות Rule 3-05 of Regulation S-X):

  • Smaller Reporting Company  (SRC) - "חברות דיווח קטנות";
  • Accelerate Filer (AF) - "חברה ציבורית שאחזקת הציבור בה בין 75 מיליון דולר ל- 700 מיליון דולר" ;
  • LAF) Large Accelerate Filer) - "חברה ציבורית שאחזקת הציבור בה עולה על 700 מיליון דולר";

התיקון נועד לתת פטור מהדרישה לקבלת דוח מבקר על אפקטיביות הבקרה הפנימית על הדיווח הכספי עבור חברות SRC אשר טרם החלו לייצר הכנסות משמעותיות -Non Accelerated Filers (NAF), זאת במטרה להפחית עלויות ציות ורגולציה תוך שמירה על הגינות הולמת כלפי המשקיעים והקלה על כללי גיוס הון.

התיקון כולל התייחסות רחבה של שני מבחנים עיקריים לעמידה בתחולת הגדרה זו:

  1. מבחן היקף הכנסות
  2. מבחן היקף אחזקת הציבור 

כמו כן, על מנת להימנע ממצבים בהם חברות נכנסות ויוצאות מתחולת ההגדרה של SRC בכל שנה עקב תנודתיות באחזקת הציבור, נקבע כי הסף ליציאה מהגדרה זו הינו 80% מערך סף הכניסה הראשוני.

המועד הקובע לעמידה בהגדרות הינו 30 יום לאחר פרסום הדוכ"ס.

Amendment of law provisions.JPG