article banner
מאמרים בתחום הבקרה

בטיחות ילדנו במוסדות החינוך קווים מנחים לביקורת פנימית ברשות המקומית

ארז מימון ארז מימון

האחריות לבטיחות ילדנו בזמן שהותם במוסדות החינוך מוטלת ברובה על הרשות המקומית.

האם הרשות המקומית שלנו עושה את הנדרש מימנה לבטיחות ילדנו, אם  בהכנת המוסדות לשנת הלימודים החדשה ואם  לאורך כל שנת הלימודים?

האם הרשות מנהלת את הסיכונים שמתהווים בסביבת התלמידים, בזמן עבודת קבלני שירות בתוך מוסדות החינוך במהלך הלימודים?

האם ציוד החרום במוסדות החינוכיים, כגון מזרקי אפיפן, דפיברילטור ותיקי עזרה ראשונה מנוהלים ע"פ הדין?

האם סגלי מוסדות החינוך הוכנו ע"י קב"ט הרשות למצבי חירום: רעידת אדמה, אירוע מלחמתי, שרפה, אירוע רפואי וכו'? 

האם הרשות הכינה ומנהלת כנדרש את מערך האבטחה הפיזי במוסדות החינוך של הרשות המקומית? 

אנו מתכבדים לצרף את המצגת [ 3817 kb ] בפורמט PDF המפורטת שהצגנו בכנס שערכנו, יחד עם ארגון מבקרי הפנים ברשויות בחודש זה – לשימושכם כעזר בתכנון ביקורת פנימית בנושא בטיחות ואבטחת מוסדות חינוך.

עכשיו, עם תחילת שנת הלימודים החדשה, זה הזמן המתאים להתניע ביקורת פנימית שתבדוק את ההכנות לשנה החדשה והן את ניהול הבטיחות והאבטחה במהלך השנה. 

לשירותכם בכל שאלה.