article banner
עלון ייעוץ כלכלי

עדכון מענקי קורונה

שלומי ברטוב שלומי ברטוב

כחלק מעדכוני החקיקה ופעילות הממשלה לסיוע כלכלי לעסקים שנפגעו מנגיף הקורונה רצינו לעדכן אתכם בדבר התפתחויות אחרונות, שינויים וחידושים.

  1. מענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים מאי-יוני 2020 - ניתנה אורכה להגשת בקשות למענק הוצאות קבועות עבור חודשים מאי יוני עד ליום  15.12.2020.
  2. מענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 - הורדת רף הפגיעה המינימאלי המזכה ל- 25% לעוסקים בעלי מחזור בין 300 אלפי ₪ עד 400 מיליון ₪. לאחרונה נפתחה האפשרות להגיש את הבקשות עבור חודשים אלה באתר רשות המיסים.
  3. מענק השתתפות בהוצאות קבועות לחודשים נובמבר-דצמבר 2020 - הורדת רף הפגיעה המינימאלי המזכה מ- 40% ל- 25% לעוסקים בעלי מחזור בין 300 אלפי ₪ עד 100 מיליון ₪, מ- 60% ל- 40% לעוסקים בעלי מחזור בין 100 מיליון ₪ עד 200 מיליון ₪, ומ- 80% ל- 60% לעוסקים בעלי מחזור בין 200 מיליון ₪ עד 400 מיליון ₪.
  4. מענק לשימור עובדים - תשומת הלב כי עסק שקיבל כספיםעבור החודשים ספטמבר או אוקטובר 2020 במסגרת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, הניתן על ידי שירות התעסוקה אינו זכאי למענק עידוד תעסוקה מרשות השקעות במשרד הכלכלה והתעשייה. כמו כן, תשומת הלב כי כחלק מתנאי המענק, על העוסק להיות זכאי למענק "השתתפות בהוצאות קבועות" של  רשות המיסים עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 (או עבור חודשים נובמבר-דצמבר 2020 במסלול המאוחר, למדווחים ע"ב מזומן) על מנת להיות זכאי למענק שימור עובדים (יש להגיש את מכתב ההחלטה מרשות המסים כחלק ממסמכי הבקשה). האפשרות להגשת תביעות למענק שימור עובדים תפתח באתר משרד הכלכלה והתעשייה ב- 1.12.20 ותהיה פתוחה עד 30.06.21.

לפרטים באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לחץ/י כאן.

מחשבון מעודכן לבדיקת זכאות וגובה מענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים (שימור עובדים) - להורדה לחץ/י כאן

למצגת בפורמט PDF בנושא מענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים לחץ/י כאן(810KB).

  1. הנחה בארנונה לעסקים עד לחודש יוני 2021 - מספר דגשים להגשת הבקשה:
  • לפני הגשת הבקשה להנחה בארנונה, יש לקבל מכתב החלטה על קבלת מענק השתתפות בהוצאות קבועות מרשות המיסים - שימו לב, בלעדיו הבקשה להנחה לא תאושר!
  • יש להגיש אישור זכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המיסים ובקשה להנחה לסוכנות לעסקים קטנים לכל תקופה בנפרד.
  • בהתאם לתקנות, המועד האחרון להגשת בקשות להנחה בארנונה הוא 31.12.2022.