article banner
עלון יעוץ כלכלי

מתווה המענקים המוצע - מלחמת חרבות ברזל

שלומי ברטוב שלומי ברטוב

מענקי השתתפות בהוצאות קבועות והשתתפות בהוצאות שכר

בזמן מלחמת חרבות ברזל - מתווה המענקים המוצע

ביום חמישי האחרון (19/10/2023) פרסם שר האוצר את מתווה המענקים לעסקים במלחמת חרבות הברזל, שעורר לא מעט תהיות ובלבול, פאהן קנה עושים סדר ועוזרים לכם לחשב את גובה המענק המגיע לכם.

יצויין כבר עכשיו כי המתווה צפוי לעלות לדיון בוועדת הכספים של הכנסת לאישור התקנות ועל כן יתכנו שינויים במתווה המוצג להלן.
תשומת הלב כי: סה״כ סכום המענקים בגין ההשתתפות בהוצאות הקבועות וההשתתפות בהוצאות השכר ביחד לא יעלה על 300 אלף ₪ לעסקים בעלי מחזור של עד 100 מיליון ₪ (ועד 900 אלף ₪ לעסקים בעלי מחזור 100-400 מיליון ₪).  

א. השתתפות בהוצאות קבועות:

חישוב המענק:

 • תחילה יש לחשב את גובה התשומות/ההוצאות החודשיות הממוצעות בשנת 2022, כפי שדווחו למע״מ (דוח ESNA). קרי, נחלק את כל התשומות/ההוצאות שדווחו למע״מ בשנת 2022 ב- 12. בתחשיב זה יכללו כל ההוצאות המותרות לניכוי במע״מ למעט תשומות ציוד.
 • כעת נבחן את שיעור הירידה במחזורי הפעילות בין אוקטובר 2023 לבין אוקטובר או לעסקים המדווחים על בסיס דו חודשי לפי מחזורי ספטמבר אוקטובר 2023 אל מול ספטמבר-אוקטובר 2022.
  ירידה של 80%-100% - מקדם של 18%
  ירידה של 60%-80% - מקדם של 12%
  ירידה של 40%-60% - מקדם של 9%
  ירידה של 25%-40% - מקדם של 6%

עסקים המדווחים על בסיס דו חודשי נדרשים למחצית משיעור הירידה המוצג לעיל (כלומר עסק המדווח על בסיס דו חודשי וחווה ירידה של 12.5% בהשוואת מחזורי ההכנסות כפי שדווחו למע"מ בחודשים ספט'-אוק' 2023 מול ספט'-אוק' 2022, למעשה יהיה זכאי למקדם המינימאלי של 6%).

 • עכשיו נכפיל את ממוצע התשומות החודשי של 2022 (שחושב בשלב הראשון) במקדם שהתקבל.

דוגמא - אם סה״כ ההוצאות השנתיות של העסק,  לצרכי מע״מ, בשנת 2022 היו 12 מיליון ₪, הרי שההוצאה הממוצעת החודשית הינה 1 מיליון ₪ ובהנחה שהירידה במחזור הייתה  מעל 80% - גובה הפיצוי בגין השתתפות בהוצאות קבועות יהיה 180,000 ₪. במידה ושיעור הירידה הסתכם רק ב- 50% - גובה הפיצוי יסתכם ל- 90,000 ₪.  

ב. מענק השתתפות בהוצאות שכר שיחושב כדלקמן: 

 • לוקחים את השכר ברוטו ששולם בפועל בחודש אוקטובר 2023  (מתוך ה-102 של אוקטובר 23 כפי שדווח לרשות המיסים) ומכפילים ב-1.25, כדי לגלם את עלות מעביד.
 • את התוצאה מכפילים ב-60% (שיעור קבוע של השתתפות המדינה בשכר).
 • את התוצאה מכפילים שוב בשיעור הירידה במחזור (כמוצג בסעיף א' לעיל).

דוגמא - נניח כי בחודש אוקטובר 2023 שולמו משכורות ברוטו בסך של 200,000 ₪ והירידה במחזור הייתה 50%, נהיה זכאים למענק של 75,000 ₪.

תשומת הלב כי: עסקים הנמצאים בתחום ה-7 ק״מ מהגבול עם עזה והעיר אשקלון (צפויה הרחבה לאזורים ולישובים נוספים) יקבלו פיצוי מלא על הנזקים העקיפים שלהם כתוצאה מהמלחמה, במודל פיצוי ״צוק איתן״  ו-״שומר החומות״.  

ביום שני ה-23/10/2023 יתקיים דיון בוועדת הכספים של הכנסת לאישור תקנות הפיצוי ועל כן יתכנו שינויים במתווה המוצג לעיל.  

משרדנו ימשיך לעדכן אתכם ביחס לפרסומים השונים הנוגעים למלחמה. 
כמו כן, משרדינו עומד לרשותכם למתן מענה בכל סוגיה ונשמח לתת מענה לכל בעיה שמתעוררת בדרך.